Postdoctoral Fellow in Regulatory Science

Ref. No. SU FV-2582-21; Closing date: 15/09/2021

The Department of Environmental Science is one of the biggest departments at the Faculty of Science. The department is divided into four units with more than 170 researchers, teachers, doctoral students and technical/administrative staff from over 30 countries. Research and teaching focuses on chemical contaminants, atmospheric science, biogeochemistry and (eco)toxicology. As an employee at the Department of Environmental Science you will be part of a dynamic environment with research in leading research areas and with a strong international profile.

Project description
The aim of this FORMAS-funded project is to assess chemical management concerning the notion of a non-toxic circular economy, focusing on substitution and public procurement. The project will address two overall research questions: 1) What are the current conflicts and synergies in chemical management with regards to the goal of a non-toxic circular economy? 2) How can conflicts be overcome and how can synergies be utilized for a faster and more efficient transition to a non-toxic circular economy?

Through interviews and comparative analyses, we aim to a) expand the knowledge about driving forces and workings of substitution of hazardous chemicals in EU regulation, and b) map the perceived barriers for providing and purchasing non-toxic recycled materials, and evaluate how available tools can be used for procurement practices to overcome perceived barriers. The expected outcome will support management developments on a national and European level.

Main responsibilities
The position involves research primarily, including design and performance of studies, interpretation of data and data management, writing, and publishing. The project is interdisciplinary and involves close collaboration with a researcher with expertise in environmantal law, as well as with stakeholders in the reference group. Therefore, the candidate should have an interest in understanding the management of chemicals from a broad perspective.

Qualification requirements
Postdoctoral positions are appointed primarily for purposes of research. Applicants are expected to hold a Swedish doctoral degree or an equivalent degree from another country.

Assessment criteria
The degree should have been completed no more than three years before the deadline for applications. An older degree may be acceptable under special circumstances, which may involve sick leave, parental leave, clinical attachment, elected positions in trade unions, or similar.

Special attention will be given to research skills, and other work experience, in a relevant area for the position. The successful candidate is expected to have a PhD in (eco)toxicology, environmental chemistry, or equivalent, with knowledge in risk assessment and management of chemicals. Emphasis is placed on the ability to work scientifically, and writing skills. Previous experience of performing interviews is desirable. Understanding Swedish is a merit.

Terms of employment
The position involves full-time employment for a maximum of two years, with the possibility of extension under special circumstances. Start date November 1, 2021, or as per agreement.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
Further information about the position can be obtained from Assistant Professor Marlene Ågerstrand, telephone: +46 8 16 40 21, marlene.agerstrand@aces.su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 34 89, alejandra@st.su.se, and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application

 • Your contact details and personal data
 • Your highest degree
 • Your language skills
 • Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents

 • Cover letter
 • CV – degrees and other completed courses, work experience and a list of publications
 • Research proposal (no more than 3 pages) describing:
  – why you are interested in the field/project described in the advertisement
  – why and how you wish to complete the project
  – what makes you suitable for the project in question
 • Copy of PhD diploma
 • Letters of recommendation (no more than 3 files)
 • Publications in support of your application (no more than 3 files).

The instructions for applicants are available at: How to apply for a position.

You are welcome to apply!

Stockholm University contributes to the development of sustainable democratic society through knowledge, enlightenment and the pursuit of truth.

Ref. No.: SU FV-2582-21

Closing date: 15/09/2021

 

På svenska:

Postdoktor i regulatorisk miljöforskning

vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2021-09-15. Ref.nr SU FV-2582-21.

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och ekotoxikologi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Projektbeskrivning
Syftet med detta FORMAS-finansierade projekt är att bedöma kemikaliehantering med avseende på en giftfri cirkulär ekonomi, med fokus på substitution och offentlig upphandling. Projektet kommer att behandla två övergripande forskningsfrågor: 1) Vilka är de nuvarande konflikterna och synergierna inom kemikaliehantering när det gäller målet om en giftfri cirkulär ekonomi? 2) Hur kan konflikter övervinnas och hur kan synergier nyttjas för en snabbare och effektivare övergång till en giftfri cirkulär ekonomi?

Genom intervjuer och jämförande analyser strävar vi efter att a) öka kunskapen om drivkrafter och arbetssätt för att ersätta farliga kemikalier i EU, och b) kartlägga de upplevda barriärerna för att tillhandahålla och köpa giftfria återvunna material, samt utvärdera hur tillgängliga verktyg kan användas i offentlig upphandling.

Det förväntade resultatet kommer att stödja hanteringen av kemikalier på nationell och europeisk nivå.

Arbetsuppgifter
Anställningen involverar främst forskning, inklusive design och utförande av studier, tolkning av data och datahantering, och vetenskaplig publicering. Projektet är tvärvetenskapligt och involverar nära samarbete med en forskare med expertis inom miljölagstiftning samt med intressenter i referensgruppen. Därför bör kandidaten ha intresse av att förstå kemikaliehanteringen ur ett brett perspektiv.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet och annan arbetserfarenhet relevant för antällningen. Sökande förväntas ha en doktorsexamen inom (eko)toxikologi, miljökemi eller motsvarande, med kunskap om riskbedömning och hantering av kemikalier. Tidigare erfarenhet av att utföra intervjuer är önskvärt. Goda kunskaper i svenska är en merit.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde den 1 november eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av biträdande lektor Marlene Ågerstrand, tfn 08-16 40 21, marlene.agerstrand@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se(SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Contact information

Visiting addresses:

Geovetenskapens Hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16, Stockholm (Unit for Toxicological Chemistry)

Mailing address:
Department of Environmental Science
Stockholm University
106 91 Stockholm

Press enquiries should be directed to:

Stella Papadopoulou
Science Communicator
Phone +46 (0)8 674 70 11
stella.papadopoulou@aces.su.se

Department of Environmental Science
Stockholm university

Department of Environmental Science
Stockholm University
SE-106 91 Stockholm

Geovetenskapens hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet,
Svante Arrhenius väg 16, Stockholm