Postdoctoral Fellow in NonTarget Mass Spectrometry

at the Department of Environmental Science. Closing date: 6 July 2022.

The Department of Environmental Science (ACES) is one of the largest departments at the Faculty of Science at Stockholm University. The Department is divided into four units with more than 190 researchers, teachers, doctoral students and technical/administrative staff from over 30 countries. Research and teaching focuses on chemical contaminants, atmospheric science, biogeochemistry and (eco)toxicology. As an employee at the Department of Environmental Science you will be part of a dynamic environment with work being done in leading research areas and with a strong international profile.

Project description
A postdoctoral fellow is being recruited to lead research activities in the new INQUIRE project. This is major Horizon Europe project that includes a broad consortium from 20 global universities and research organizations. The aims of INQUIRE are to protect citizen health by providing knowledge, tools, and measures that substantially improve indoor air quality. We will conduct research and evaluate innovative actions to detect and reduce hazardous chemical determinants in homes, with a focus on exposure of infants and young children in over 200 homes distributed across 8 countries.

Main responsibilities
The postdoctoral fellow will be supervised by Professor Jonathan Martin and Dr. Stefano Papazian in the Exposure & Effects Unit, Department of ACES. The successful candidate will work primarily at Science for Life Laboratory (SciLifeLab) with a diverse research group and in collaboration with the National Facility for Exposomics. A major responsibility will be to establish sample workflows and analytical conditions for sensitive contaminant detection and discovery using GC- and HPLC-Orbitrap high resolution mass spectrometry. You will also have the responsibility to clean and prepare passive air samplers for deploying in homes across Europe, and with their subsequent extraction to support nontarget analysis (in house) and toxicological assays (by partners in the consortium). You will also participate in integrating the chemical and toxicological data in a virtual effects-directed analysis (vEDA), and prioritize unknown substances for MS/MS experiments and structural elucidation. The postdoctoral fellow will be expected to plan, conduct, interpret and communicate the research and results.

Qualification requirements
Postdoctoral positions are appointed primarily for purposes of research. Applicants are expected to hold a Swedish doctoral degree or an equivalent degree from another country.

Assessment criteria
The degree must have been completed at latest before the employment decision is made, but no more than three years before the closing date. An older degree may be acceptable under special circumstances. Special reasons refer to sick leave, parental leave, elected positions in trade unions, service in the total defense, or other similar circumstances as well as clinical attachment or service/assignments relevant to the subject area.

In the appointment process, special attention will be given to research skills in mass spectrometry and analytical chemistry. Previous research experience in high resolution mass spectrometry, metabolomics or exposomics will be considered a great asset, as will the ability to interpret large mass spectrometry datasets using open software such as R or Python.

Terms of employment
The position involves full-time employment for a minimum of two years and a maximum of three years, with the possibility of extension under special circumstances. Start date in September 2022 or as per agreement.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
Further information about the position can be obtained from Professor Jonathan Martin,  telephone: +46 72 146 27 73, jon.martin@aces.su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 34 89, alejandra@st.su.se, and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application

 • Your contact details and personal data
 • Your highest degree
 • Your language skills
 • Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents

 • Cover letter
 • CV – degrees and other completed courses, work experience and a list of publications
 • Research proposal (no more than 3 pages) describing:
  – why you are interested in the field/project described in the advertisement
  – why and how you wish to complete the project
  – what makes you suitable for the project in question
  –  after 2 years, what do you wish to have accomplished as a postdoc?
 • Copy of PhD diploma
 • Letters of recommendation (no more than 3 files)
 • Publications in support of your application (no more than 3 files).

The instructions for applicants are available at: How to apply for a position.

You are welcome to apply!

Stockholm University contributes to the development of sustainable democratic society through knowledge, enlightenment and the pursuit of truth.

Closing date: 06/07/2022

 

På svenska:

Postdoktor i förutsättningslös (non-target) analys med masspektrometri

vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2022-07-06.

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 190 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och ekotoxikologi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Projektbeskrivning
En postdoktor rekryteras för att leda forskningsverksamheten i det nya INQUIRE-projektet. Detta är ett stort Horizon Europe-projekt som inkluderar ett brett konsortium av 20 globala universitet och forskningsorganisationer. Syftet med INQUIRE är att skydda medborgarnas hälsa genom att tillhandahålla kunskap, verktyg och åtgärder som avsevärt förbättrar inomhusluftens kvalitet. Vi kommer att bedriva forskning och utvärdera innovativa åtgärder för att upptäcka och minska farliga kemiska determinanter i hemmen, med fokus på exponering av spädbarn och småbarn i över 200 hem fördelade över 8 länder.

Arbetsuppgifter
Postdoktorn kommer att handledas av professor Jonathan Martin och Dr. Stefano Papazian vid enheten för exponering och effekter, ACES. Den framgångsrika kandidaten kommer att arbeta främst på Science for Life Laboratory (SciLifeLab) med en mångsidig forskargrupp och i samarbete med National Facility for Exposomics. Den främsta uppgiften är att etablera provarbetsflöden och att optimera analytiska förhållanden för detektion och upptäckt av föroreningar med hjälp av GC- och HPLC-Orbitrap högupplöst masspektrometri. Du kommer också att ha ansvaret för att förbereda passiva luftprovtagare för utplacering i hem över hela Europa, och för deras efterföljande extraktion för förutsättningslös kemisk analys (in-house) och toxikologiska analyser (av partners i konsortiet). Du kommer också att delta i att integrera de kemiska och toxikologiska data i en virtuell effektstyrd analys (vEDA), och prioritera okända ämnen för MS/MS-experiment och strukturell bestämning. Postdoktorn förväntas planera, genomföra, tolka och kommunicera forskningen och resultaten.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom in vitro-toxikologi och cell-baserade metoder. Tidigare erfarenhet av studier av kemikalieblandningar, molekylärbiologi, HCA-metoder och bildanalys anses vara en stor tillgång. Kandidaternas bifogade projektplan kommer också användas för att ranka de sökande.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde i september 2022 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av Jonathan Martin, tfn 072-146 27 73, jon.martin@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
  –  efter två år som postdoktor, vad vill du ha utfört/uppnått?
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2022-07-06

Contact information

Visiting addresses:

Geovetenskapens Hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16, Stockholm (Unit for Toxicological Chemistry)

Mailing address:
Department of Environmental Science
Stockholm University
106 91 Stockholm

Press enquiries should be directed to:

Stella Papadopoulou
Science Communicator
Phone +46 (0)8 674 70 11
stella.papadopoulou@aces.su.se

Department of Environmental Science
Stockholm university

Department of Environmental Science
Stockholm University
SE-106 91 Stockholm

Geovetenskapens hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet,
Svante Arrhenius väg 16, Stockholm