The Department of Environmental Science is one of the biggest departments at the Faculty of Science. The department consists of four units with more than 190 researchers, teachers, doctoral students and technical/administrative staff from over 30 countries. Research and teaching focuses on chemical contaminants, (eco)toxicology, atmospheric science and biogeochemistry. As an employee at the Department of Environmental Science you will be part of a dynamic environment working in leading research areas and with a strong international profile.

Project description
We seek to appoint a postdoctoral fellow with expertise in high-resolution mass spectrometry analysis. The position will be associated with an EU-funded research project (RE-MEND) that will pursue an interdisciplinary path towards better strategies to protect vulnerable individuals from mental illness. Comprehensive nontargeted mass spectrometry based adductomics, and other –omics in collaboration, will be applied on selected samples from large cohorts to improve the molecular and environmental understanding of mental illness, and to discover new biomarkers that can contribute in predicting susceptibility and resilience.

Main responsibilities
You will be responsible for the high-resolution mass spectrometry analysis of DNA adducts and protein adducts. This includes performing HRMS/MS experiments on LC-Orbitrap and associated data processing for adductomics. Method optimization as needed and application of the adductomics technology within RE-MEND will be part of the research activities. Other responsibilities include presentation of the research findings at conferences, publishing and communication.

Qualification requirements
Postdoctoral positions are appointed primarily for purposes of research. Applicants are expected to hold a Swedish doctoral degree or an equivalent degree from another country.

Assessment criteria
The degree must have been completed at latest before the employment decision is made, but no more than three years before the closing date. An older degree may be acceptable under special circumstances. Special reasons refer to sick leave, parental leave, elected positions in trade unions, service in the total defense, or other similar circumstances as well as clinical attachment or service/assignments relevant to the subject area.

In the appointment process, special attention will be given to research skills and your ability to successfully complete the project. Your doctoral degree should be in analytical chemistry or a field closely related to the project. Skills in a high resolution mass spectrometry based -omics technique and data analysis are desirable. Experience in working with large cohorts is an asset. The candidate should have a high level of written and spoken English language skill as well as the ability to work in a team.

Terms of employment
The position involves full-time employment for a minimum of two years and a maximum of three years, with the possibility of extension under special circumstances. Start date as soon as possible or as per agreement.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
Further information about the position can be obtained from the project leader, Associate Professor Hitesh Motwani, telephone: +46 727 453 210, hitesh.motwani@aces.su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), telephone: +46 8 16 34 89, alejandra@st.su.se, and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application

 • Your contact details and personal data
 • Your highest degree
 • Your language skills
 • Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents

 • Cover letter
 • CV – degrees and other completed courses, work experience and a list of publications
 • Research proposal (no more than 3 pages) describing:
  – why you are interested in the field/project described in the advertisement
  – why and how you wish to complete the project
  – what makes you suitable for the project in question
 • Copy of PhD diploma
 • Letters of recommendation (optional, no more than 3 files)
 • Publications in support of your application (no more than 3 files).

The instructions for applicants are available at: How to apply for a position.

You are welcome to apply!

Stockholm University contributes to the development of sustainable democratic society through knowledge, enlightenment and the pursuit of truth.

 

Closing date: 09/04/2023

 

Follow this link to apply:
https://www.su.se/english/about-the-university/work-at-su/available-jobs?rmpage=job&rmjob=20111&rmlang=UK

 

In Swedish:

Postdoktor i miljövetenskap med inriktning på masspektrometri

vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2023-04-09.

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 190 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap och biogeokemi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Projektbeskrivning
Vi söker en postdoktor med expertis inom högupplöst masspektrometri (HRMS, High Resolution Mass Spectrometry). Anställningen kommer att knytas till ett EU-finansierat forskningsprojekt (RE-MEND) som ska driva en tvärvetenskaplig väg att försöka utveckla bättre strategier för att skydda utsatta individer från psykisk ohälsa. HRMS baserad adductomics, och andra –omics i samarbete, kommer att tillämpas på utvalda prover från stora kohortstudier för att förbättra den molekylära och miljömässiga förståelsen av mentala hälsotillstånd, och för att upptäcka nya biomarkörer som kan bidrar till att förbättra vår möjlighet att förutsäga risken för känslighet och motståndskraft.

Arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för HRMS analysis av DNA-addukter och proteinaddukter. Detta inkluderar att utföra HRMS/MS-experiment på LC-Orbitrap och tillhörande databehandling för adductomics. Metodoptimering vid behov och tillämpning av adductomics teknologi inom RE-MEND kommer att ingå i forskningsverksamheten. Andra ansvarsområden är presentation av forskningsresultaten vid konferenser, publicering och kommunikation.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet och din förmåga att framgångsrikt slutföra projektet. Din doktorsexamen bör vara inom analytisk kemi eller ett område som är nära relaterat till projektet. Kunskaper i en HRMS baserad –omics teknik och dataanalys är meriterande. Erfarenhet av att arbeta med stora kohortstudier är en tillgång. Kandidaten ska ha hög kompetens i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska samt förmåga att arbeta i ett team.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av projektledare, docent Hitesh Motwani, tfn 072-745 32 10, hitesh.motwani@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (valfritt, max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

 

Sista ansökningsdag: 2023-04-09

 

Länk till den här sidan
https://www.su.se/om-universitetet/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=20108&rmlang=SE

Contact information

Visiting addresses:

Geovetenskapens Hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16, Stockholm (Unit for Toxicological Chemistry)

Mailing address:
Department of Environmental Science
Stockholm University
106 91 Stockholm

Press enquiries should be directed to:

Stella Papadopoulou
Science Communicator
Phone +46 (0)8 674 70 11
stella.papadopoulou@aces.su.se