at the Department of Environmental Science. Closing date: 16 October 2022.

The Department of Environmental Science is one of the biggest departments at the Faculty of Science. The department is divided into four units with more than 190 researchers, teachers, doctoral students and technical/administrative staff from over 30 countries.

The project is a collaboration between ACES, the Department of Ecology, Environment and Plant Sciences (DEEP) and The Baltic Sea Centre (BSC). It will be embedded within the new Stockholm University Center for Circular and Sustainable Systems (SUCCeSS). The vision of SUCCeSS is to lead and promote research on circular and sustainable systems to drive the transformation towards a sustainable society.

Project description
The position will be associated with the interdisciplinary project “Safe Water Reuse in a Changing Environment – Microbial Degradation of Contaminants in European Rivers”. Increasing water reuse is at the heart of Europe’s climate change adaptation strategy to counter water scarcity. Sustainable and safe reuse is hampered by a complex mixture of contaminants that reach recipient waters due to their incomplete elimination in sewage treatment plants. Very little is known about their fate in the environment and the self-purification capacities of natural systems.

The project will combine molecular, chemical analytical and biogeochemical tools to generate and link knowledge on the interplay of microbial communities, carbon cycling and contaminant biodegradation in the aquatic environment – which is a crucial prerequisite for safe and sustainable reuse.

The goals of the project are:
1) To assess and link in situ microbial diversity, degradation of polar organic contaminants and organic matter quality in European river systems.

2) To link microbial transcriptional activity with degradation rates of model contaminants and organic matter quality in experimental bioassays.

3) Establish proxies and use output from existing models of organic carbon sources and fate in limnic systems to predict present and future degradation rates in rivers.

Molecular analysis will be performed at DEEP, chemical analyses at ACES, and biogeochemical analyses at BSC. These environments will offer the successful applicant ample opportunities for scientific diversification. As part of a young team supported by senior academics, you will have access to rich mentoring resources.

Main responsibilities
The position involves research including experimental design to meet the scientific goals of the project. The postdoctoral fellow will be expected to plan, conduct, interpret and communicate research and results and should have a strong interest in interdisciplinary collaborative work.

The focus will be on environmental microbiology, including field sampling and experimental work, molecular laboratory work, data analysis, and writing of scientific manuscripts. Established methods for carbon and contaminant analyses will be applied.

As part of the project the candidate will be expected to work in small teams at sampling sites across Europe (including Italy, Germany and Sweden).

Qualification requirements
Postdoctoral positions are appointed primarily for purposes of research. Applicants are expected to hold a Swedish doctoral degree or an equivalent degree from another country.

Assessment criteria
The degree must have been completed at latest before the employment decision is made, but no more than three years before the closing date. An older degree may be acceptable under special circumstances. Special reasons refer to sick leave, parental leave, elected positions in trade unions, service in the total defense, or other similar circumstances as well as clinical attachment or service/assignments relevant to the subject area.

In the appointment process, special attention will be given to research skills in relevant areas for the position. The successful postdoc candidate is expected to have experience in environmental microbiology, including DNA extraction, PCR, preferably next generation sequencing library preparation, and knowledge of analyzing 16S rRNA gene amplicon data.

It is an asset if the candidate has research skills in mass spectrometry and analytical chemistry, knowledge on carbon cycling in aquatic ecosystems, and has previously participated in field work, including water and sediment sampling.

Terms of employment
The position involves full-time employment for a minimum of two years and a maximum of three years, with the possibility of extension under special circumstances. Start date November 1 2022 or as per agreement.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
Further information about the position can be obtained from PIs Malte Posselt (ACES) malte.posselt@aces.su.se, telephone +46 073 081 2097, Florian Roth (BSC) florian.roth@su.se, or Elias Broman (DEEP) elias.broman@su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 34 89, alejandra@st.su.se, and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application

 • Your contact details and personal data
 • Your highest degree
 • Your language skills
 • Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents

 • Cover letter
 • CV – degrees and other completed courses, work experience and a list of publications
 • Research proposal (no more than 3 pages) describing:
  – why you are interested in the field/project described in the advertisement
  – why and how you wish to complete the project
 • Copy of PhD diploma
 • Letters of recommendation (no more than 3 files)
 • Publications in support of your application (no more than 3 files).

The instructions for applicants are available at: How to apply for a position

You are welcome to apply!

Stockholm University contributes to the development of sustainable democratic society through knowledge, enlightenment and the pursuit of truth.

Closing date: 16/10/2022

Follow thi9s link to apply: https://www.su.se/english/about-the-university/work-at-su/available-jobs?rmpage=job&rmjob=18802&rmlang=UK

 

På svenska:

Postdoktor i miljömikrobiologi

vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2022-10-16.

Institutionen för miljövetenskap (ACES) är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 190 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och ekotoxikologi.

Projektet är ett samarbete mellan ACES, institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) och Östersjöcentrum (BSC). Projektet kommer integreras med det nya Stockholm University Center for Circular and Sustainable Systems (SUCCeSS). Visionen med SUCCeSS är att leda och främja forskning inom cirkulära och hållbara system för att driva förändring mot ett hållbart samhälle.

Projektbeskrivning
En postdoktor rekryteras för att ingå i det interdisciplinära projektet “Safe Water Reuse in a Changing Environment – Microbial Degradation of Contaminants in European Rivers”. Att öka återanvändandet av vatten är ett av de viktiga målen inom Europas klimatstrategi för att motverka vattenbrist. Hållbar och säker återanvändning av vatten försvåras dock av en komplex mix av föroreningar som når recipientvatten på grund av ofullständig eliminering av dessa kontaminanter i vattenreningsverk. Man vet idag också väldigt lite om vad som sker med sådana föroreningar i miljön och möjligheten för dem att brytas ned i naturliga akvatiska system.

Projektet kommer kombinera molekylär, kemisk analys och biogeokemiska verktyg för att producera och länka samman kunskap om sambandet mellan mikrobiologiska samhällen, kolcykeln och den biologiska nedbrytningen i akvatiska miljöer.

Målet med projektet är att:

1) Att bedöma och länka samman in situ mikrobiell diversitet, nedbrytningen av polära organiska kontaminanter och kvalitén av organiskt material i europeiska flodsystem.

2) Länka samman transkriptionsaktivitet med nedbrytningshastighet av modellföroreningar och kvalitén av organiskt material i laborativa experiment.

3) Etablera proxys och använda data från tidigare modeller av organiska kolföreningar och dess cykel i limniska system för att kunna estimera nuvarande och framtida nedbrytningshastigheter i floder.

Molekylära analyser kommer att genomföras vid DEEP, kemiska analyser vid ACES och biogeokemiska analyser vid BSC. Dessa arbetsmiljöer kommer göra det möjligt för postdoktorn att utveckla ett brett vetenskapligt samarbete. Som en del av en ung forskargrupp med support från seniora akademiker kommer postdoktorn ha tillgång till en stor mentorskapsresurs.

Arbetsuppgifter
Den anställda postdoktorn förväntas utveckla experimental design för att uppnå målet med projektet. Detta inkluderar att planera, utföra, tolka och kommunicera forskning och resultat, personen förväntas att ha ett starkt intresse att samarbete interdisciplinärt.

Fokuset inom projektet kommer att vara på miljömikrobiologi, vilket inkluderar fältprovtagning och experimentellt jobb i labb, dataanalys och skrivandet av vetenskapliga manuskript. Redan etablerade analysmetoder för att analysera kol och föroreningar kommer att tillämpas. Som en del av projektet förväntas postdoktorn att arbeta i små grupper under fältprovtagning (vilket inkluderar Italien, Tyskland och Sverige).

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom miljömikrobiologi vilket inkluderar bland annat DNA extraktion, PCR, förberedelse av bibliotek för nästa generations sekvensering och dokumenterad kunskap av att analysera 16S rRNA gen amplikondata. Det är en merit om den sökande har tidigare erfarenhet av masspektrometri och analytisk kemi, kunskap om kolcykeln i akvatiska ekosystem, och har erfarenhet av fältarbete inkluderande provtagning av vatten och sediment.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2022-11-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av projektledare Malte Posselt (ACES) malte.posselt@aces.su.se, tfn 0730-81 20 97, Florian Roth (BSC) florian.roth@su.se, eller Elias Broman (DEEP) elias.broman@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2022-10-16

Följ den här länken för att ansöka: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=18801&rmlang=SE

Contact information

Visiting addresses:

Geovetenskapens Hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16, Stockholm (Unit for Toxicological Chemistry)

Mailing address:
Department of Environmental Science
Stockholm University
106 91 Stockholm

Press enquiries should be directed to:

Stella Papadopoulou
Science Communicator
Phone +46 (0)8 674 70 11
stella.papadopoulou@aces.su.se