Stockholm University has been ranked among the world’s top 30 universities in environmental science. At the Department of Environmental Science, chemical contamminants is a major research focus. Some 100 scientists, graduate students and support staff study the sources, exposure and effects of chemical contaminants as well as their risk to environmental and human health.

Project description
In this project, you will measure the persistence of organic contaminants in aquatic systems using a laboratory simulation test and employing field experiments. The goal is to understand the relationship between biodegradation half-lives determined in the laboratory and in the natural environment. Your laboratory experiments will be conducted with a version of the OECD 309 method that we have modified to increase its environmental relevance. Your field experiments will be conducted in rivers in Europe. You will analyze polar organic contaminants in the samples from your experiments using high resolution mass spectrometry. In comparing the results of the laboratory and field experiments, you will employ benchmarking techniques. You will interact with multiple stakeholders interested in the regulatory application of the laboratory test for persistence assessment.

Main responsibilities
You will be responsible for conducting the project. Support will be provided by the PI, Michael McLachlan, and the co-PIs Malte Posselt and two international experts, Kathrin Fenner (Eawag and the University of Zürich) and Jochen Mueller (University of Queensland).

Qualification requirements
Postdoctoral positions are appointed primarily for purposes of research. Applicants are expected to hold a Swedish doctoral degree or an equivalent degree from another country.

Assessment criteria
The degree must have been completed at latest before the employment decision is made, but no more than three years before the closing date. An older degree may be acceptable under special circumstances. Special reasons refer to sick leave, parental leave, elected positions in trade unions, service in the total defense, or other similar circumstances as well as clinical attachment or service/assignments relevant to the subject area.

In the appointment process, special attention will be given to research skills and your ability to successfully complete the project. Your doctoral degree should be in environmental chemistry or a field closely related to the project. Experience in laboratory or field experimentation is desireable. Skills in the trace analysis of organic contaminants using high-resolution mass spectometry are an asset. High competence in written and oral communication in English is essential.

Terms of employment
The position involves full-time employment for a minimum of two years and a maximum of three years, with the possibility of extension under special circumstances. Start date 2023-05-01 or as per agreement.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
Further information about the position can be obtained from Professor Michael McLachlan, telephone: +46 734 60 49 13, michael.mclachlan@su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 34 89, alejandra@st.su.se, and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application

Your contact details and personal data
Your highest degree
Your language skills
Contact details for 2–3 references
and, in addition, please include the following documents

Cover letter
CV – degrees and other completed courses, work experience and a list of publications
Research proposal (no more than 3 pages) describing:
– why you are interested in the field/project described in the advertisement
– why and how you wish to complete the project
– what makes you suitable for the project in question
Copy of PhD diploma
Letters of recommendation (no more than 3 files)
Publications in support of your application (no more than 3 files).
The instructions for applicants are available at: How to apply for a position.

You are welcome to apply!

Stockholm University contributes to the development of sustainable democratic society through knowledge, enlightenment and the pursuit of truth.

Closing date: 15/02/2023

URL to this page
https://www.su.se/english/about-the-university/work-at-su/available-jobs?rmpage=job&rmjob=19731&rmlang=UK

In Swedish:

Postdoktor i miljökemi

Stockholms universitet har rankats bland de 30 bästa universiteten i världen inom miljövetenskap. Vid institutionen för miljövetenskap är kemiska föroreningar ett stort forskningsfokus. Över 100 forskare, doktorander och stödpersonal studerar källor, exponering och effekter av kemiska föroreningar samt deras risker för miljön och människors hälsa.

Projektbeskrivning
I detta projekt kommer du att mäta persistens av organiska föroreningar i den akvatiska miljön med hjälp av ett laboratoriesimuleringstest och fältexperiment. Målet är att förstå sambandet mellan halveringstider för biologisk nedbrytning som bestäms i laboratoriet och i den naturliga miljön. Dina laboratorieexperiment kommer att utföras med en version av OECD 309-metoden som vi har modifierat för att öka dess miljörelevans. Dina fältexperiment kommer att genomföras i floder runtom i Europa. Du kommer att analysera polära organiska föroreningar i proverna från dina experiment med hjälp av högupplöst masspektrometri. När du jämför resultaten av laboratorie- och fältexperimenten kommer du att använda benchmarkingtekniker. Du kommer att interagera med flera aktörer som är intresserade av den regulatoriska tillämpningen av laboratorietestet för persistensbedömning.

Arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för att genomföra projektet. Stöd kommer att tillhandahållas av PI, Michael McLachlan, och co-PIs Malte Posselt och två internationella experter, Kathrin Fenner (Eawag och Universty of Zürich) och Jochen Mueller (University of Queensland).

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet och din förmåga att framgångsrikt slutföra projektet. Din doktorsexamen bör vara inom miljökemi eller ett område som är nära relaterat till projektet. Erfarenhet av laboratorie- eller fältexperiment är meriterande. Kunskaper i spåranalys av organiska föroreningar med hjälp av högupplöst masspektrometri är en tillgång. Hög kompetens i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska är en förutsättning.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2023-05-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Michael McLachlan, tfn 0734 60 49 13, michael.mclachlan@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

dina kontakt- och personuppgifter
din högsta examen
dina språkkunskaper
kontaktinformation för 2–3 referenspersoner
och att bifoga följande dokument

personligt brev
CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
– varför och hur du vill bedriva projektet
– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
kopia av bevis på doktorsexamen
eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2023-02-15

Länk till den här sidan
https://www.su.se/om-universitetet/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=19721&rmlang=SE

Contact information

Visiting addresses:

Geovetenskapens Hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16, Stockholm (Unit for Toxicological Chemistry)

Mailing address:
Department of Environmental Science
Stockholm University
106 91 Stockholm

Press enquiries should be directed to:

Stella Papadopoulou
Science Communicator
Phone +46 (0)8 674 70 11
stella.papadopoulou@aces.su.se