Postdoctoral Fellow in environmental chemistry focusing on the use of passive sampling for risk assessment of contaminated sediments

Ref. No. SU FV-1574-21; Closing date: 28/05/2021

The Department of Environmental Science is one of the biggest departments at the Faculty of Science. The department is divided into four units with more than 170 researchers, teachers, doctoral students and technical/administrative staff from over 30 countries. Research and teaching focuses on chemical contaminants, atmospheric science, biogeochemistry and (eco)toxicology. As an employee at the Department of Environmental Science you will be part of a dynamic environment with research in leading research areas and a strong international profile.

Project description
The position will be associated with the project MOBILITY funded by the Swedish EPA. The overarching goal of MOBILITY is to generate knowledge that can help improve risk assessment procedures of contaminated sediment, including the release and spread of contaminants.

Current risk assessment procedures for sediment largely depend on the total sediment concentrations of the contaminants, while the mobility and bioavailability are governed by the dissolved fraction (Cfree). Passive sampling methods offer established approaches for quantifying Cfree in natural waters and sediments, yet they are not regularly used in monitoring or for risk assessment purposes.

In MOBILITY, we will evaluate the applicability of passive sampling approaches by linking Cfreeto contaminant mobility, bioavailability, and toxicity in resuspension experiments covering typical sediment characteristics. The expected outcome of MOBILITY will support several steps in contaminated sediment risk assessments and specifically provide recommendations for the use of passive samplers.

Main responsibilities
The position involves research, including experimental design and experimental work, chemical analysis of organic micropollutants, interpretation of data and data management, writing, and publishing. The project is interdisciplinary and involves close collaboration with other researchers within the project as well as with stakeholders in the reference group. Therefore, the candidate should have an interest in understanding exposure and effects of chemicals from a broad perspective.

Qualification requirements
Postdoctoral positions are appointed primarily for purposes of research. Applicants are expected to hold a Swedish doctoral degree or an equivalent degree from another country.

Assessment criteria
The degree should have been completed no more than three years before the deadline for applications. An older degree may be acceptable under special circumstances, such as sick leave, parental leave, clinical attachment, elected positions in trade unions, or similar. Applicants with an older degree may be in question, but then with another form of employment.

In the appointment process, special attention will be given to research skills in a relevant area for the position. The successful postdoc candidate is expected to have a PhD in environmental chemistry or equivalent, with knowledge in chemical analysis and environmental fate of organic contaminants.

Terms of employment
The position involves full-time employment for a maximum of two years, with the possibility of extension under special circumstances. Start date in October or as per agreement.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
Further information about the position can be obtained from Professor Anna Sobek, anna.sobek@aces.su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 34 89, alejandra@st.su.se, and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application

 • Your contact details and personal data
 • Your highest degree
 • Your language skills
 • Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents

 • Cover letter
 • CV – degrees and other completed courses, work experience and a list of publications
 • Research proposal (no more than 3 pages) describing:
  – why you are interested in the field/project described in the advertisement
  – why and how you wish to complete the project
  – what makes you suitable for the project in question
 • Copy of PhD diploma
 • Letters of recommendation (no more than 3 files)
 • Publications in support of your application (no more than 3 files).

The instructions for applicants are available at: How to apply for a position.

Closing date: 28 May 2021. Ref. No. SU FV-1574-21.

You are welcome to apply!

Stockholm University contributes to the development of sustainable democratic society through knowledge, enlightenment and the pursuit of truth.

Please use this link to apply: https://www.su.se/english/about-the-university/work-at-su/available-jobs?rmpage=job&rmjob=14919&rmlang=UK

 

Information på svenska

Postdoktor i miljökemi med fokus på användning av passiva provtagare för riskbedömningar av förorenade sediment

vid Institutionen för miljövetenskap.

Sista ansökningsdag: 2021-05-28. Ref. No. SU FV-1574-21.

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och ekotoxikologi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass med stark internationell prägel.

Projektbeskrivning
Den utlysta anställningen ingår i projektet MOBILITY som är finansierat av Naturvårdsverket. Det övergripande målet för MOBILITY är att ta fram ny kunskap som kan bidra till förbättrade riskbedömningar av förorenade sediment och därmed också en bättre förståelse av frisättning och spridning av kontaminanter från sediment.

I nuläget används i stor utsträckning totalkoncentrationen av kontaminanter vid riskbedömningar, trots att mobilitet och biotillgänglighet styrs av den lösta fraktionen (Cfree). Passiva provtagare erbjuder etablerade tillvägagångssätt för att kvantifiera Cfree i naturliga vatten och sediment, men används i nuläget inte i någon stor utsträckning inom övervakning och riskbedömning.

I MOBILITY kommer vi att utföra resuspensionsexperiment med olika typer av sediment för att testa hur Cfree kan kopplas till kontaminanters mobilitet, biotillgänglighet och toxicitet. Vi förväntar oss att resultaten från MOBILITY kommer att vara användbara i flera steg inom riskbedömnning av förorenade sediment, och specifikt kommer vi att leverera rekommendationer för användning av passiva provtagare.

Arbetsuppgifter
Anställningen involverar forskning, vilket inkluderar experimentell design, kemisk analys av organiska miljöföroreningar, tolkning av data och datahantering samt att skriva och publicera vetenskapliga artiklar. Detta är ett interdisciplinärt projekt vilket innebär nära samarbete med andra forskare och avnämare i projektets referensgrupp. Den sökande bör därför ha ett intresse i att förstå exponering och effekter av kemikalier i ett större perspektiv.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Kandidaten förväntas ha en doktorsexamen i miljökemi, eller motsvarande, med kunskap i kemisk analys och förståelse av organiska kontaminanters fördelning och spridning i miljön.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde i oktober 2021, eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Anna Sobek, anna.sobek@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se(SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Contact information

Visiting addresses:

Geovetenskapens Hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16, Stockholm (Unit for Toxicological Chemistry)

Mailing address:
Department of Environmental Science
Stockholm University
106 91 Stockholm

Press enquiries should be directed to:

Stella Papadopoulou
Science Communicator
Phone +46 (0)8 674 70 11
stella.papadopoulou@aces.su.se

Department of Environmental Science
Stockholm university

Department of Environmental Science
Stockholm University
SE-106 91 Stockholm

Geovetenskapens hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet,
Svante Arrhenius väg 16, Stockholm