at the Department of Environmental Science. Closing date: 11 June 2023.

The Department of Environmental Science is one of the biggest departments at the Faculty of Science with about 150 employees. The teaching in the department focuses on environmental science. The main research areas are biogeochemistry, atmospheric science, analytical chemistry, environmental chemistry and ecotoxicology.

Project description
In this project you will identify alternatives to the uses of persistent and mobile (PM) substances (including per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS)) and build an alternatives database in collaboration with other researchers. You will also carry out chemical alternative assessments for selected uses of PM substances and PFAS substances using existing and newly developed methods.

The employee will work in a team consisting of several senior researchers and three PhD students. The postdoctoral fellow would be part of a research group under the unit for “Contaminant Chemistry” led by Ian Cousins.

This postdoctoral project will be funded by the ZeroPM project. ZeroPM is a research project funded by the EU’s Horizon 2020 research and innovation program that runs from October 2021 to October 2026. ZeroPM focuses on persistent and mobile substances. Many collaboration opportunities exist within the ZeroPM consortium.

Main responsibilities
The research will be desk based and the employee will; search and review the scientific literature, build an online database, conduct chemical alternative assessments and write research papers.

Qualification requirements
Postdoctoral positions are appointed primarily for purposes of research. Applicants are expected to hold a Swedish doctoral degree or an equivalent degree from another country.

Assessment criteria
The degree must have been completed at latest before the employment decision is made, but no more than three years before the closing date. An older degree may be acceptable under special circumstances. Special reasons refer to sick leave, parental leave, elected positions in trade unions, service in the total defense, or other similar circumstances as well as clinical attachment or service/assignments relevant to the subject area.

In the appointment process, special attention will be given to research skills and your ability to successfully complete the project. Your PhD should be in environmental chemistry, environmental science or a field closely related to the project. Experience in performing chemical alternatives assessment, hazard assessment of chemicals, life cycle impact assessment and/or using QSAR models is advantageous. High competence in written and oral communication in English is a prerequisite.

Terms of employment
The position involves full-time employment for a minimum of two years and a maximum of three years, with the possibility of extension under special circumstances. Start date per agreement.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
Further information about the position can be obtained from Professor Ian Cousins, telephone: +46 8 16 40 12, cell phone: +46 72 148 92 32, ian.cousins@aces.su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), telephone: +46 8 16 34 89, alejandra@st.su.se, and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application

 • Your contact details and personal data
 • Your highest degree
 • Your language skills
 • Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents

 • Cover letter
 • CV – degrees and other completed courses, work experience and a list of publications
 • Research proposal (no more than 3 pages) describing:
  – why you are interested in the field/project described in the advertisement
  – why and how you wish to complete the project
  – what makes you suitable for the project in question
 • Copy of PhD diploma
 • Letters of recommendation (no more than 3 files)
 • Publications in support of your application (no more than 3 files).

The instructions for applicants are available at: How to apply for a position.

You are welcome to apply!

Stockholm University contributes to the development of sustainable democratic society through knowledge, enlightenment and the pursuit of truth.

Follow this link to apply:
https://www.su.se/english/about-the-university/work-at-su/available-jobs?rmpage=job&rmjob=20784&rmlang=UK

 

På svenska:

Postdoktor i kemiska alternativbedömningar

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med ca 150 anställda. Undervisningen på institutionen är inriktad mot miljövetenskap. De huvudsakliga forskningsområdena är: biogeokemi, atmosfärisk vetenskap, analytisk kemi, miljökemi och ekotoxikologi.

Projektbeskrivning
I detta projekt kommer du att identifiera alternativ till användningar av persistenta och mobila (PM) ämnen (inklusive per- och polyfluoralkylsubstanser (PFAS)) och bygga en alternativdatabas i samarbete med andra forskare. Du kommer också att genomföra kemiska alternativbedömningar för utvalda användninsområden av PM-ämnen och PFAS-ämnen med hjälp av befintliga och nya metoder.

Den anställde kommer att jobba i ett team som består av flera seniora forskare och tre doktorander. Postdoktorn skulle ingå i en forskargrupp under enheten för ”Contaminant Chemistry” som leds av Ian Cousins.

Detta postdoktorala projekt kommer att finansieras av ZeroPM-projektet. ZeroPM är ett forskningsprojekt finansierat av EU:s Horizon 2020 forsknings- och innovationsprogram som löper från oktober 2021 till oktober 2026. ZeroPM fokuserar på persistenta och mobila ämnen. Många samarbetsmöjligheter finns inom ZeroPM-konsortiet.

Arbetsuppgifter
Forskningen kommer att vara skrivbordsbaserat och den anställde kommer att; söka och granska den vetenskapliga litteraturen, bygga en onlinedatabas, genomföra kemiska alternativbedömningar och skriva forskningsartiklar.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet och din förmåga att framgångsrikt slutföra projektet. Din doktorsexamen bör vara inom miljökemi, miljövetenskap eller ett område som är nära relaterat till projektet. Erfarenhet av att utföra kemisk alternativbedömning, farobedömning av kemikalier, livscykelkonsekvensbedömning och/eller använda QSAR-modeller är meriterande. Hög kompetens i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska är en förutsättning.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Ian Cousins, tfn 08-16 40 12, mobil 072 148 92 32, ian.cousins@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Följ den här länken för att ansöka:
https://www.su.se/om-universitetet/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=20782&rmlang=SE

Contact information

Visiting addresses:

Geovetenskapens Hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16, Stockholm (Unit for Toxicological Chemistry)

Mailing address:
Department of Environmental Science
Stockholm University
106 91 Stockholm

Press enquiries should be directed to:

Stella Papadopoulou
Science Communicator
Phone +46 (0)8 674 70 11
stella.papadopoulou@aces.su.se