The Department of Environmental Science is one of the biggest departments at the Faculty of Science. The department has a strong focus on research, spanning from couplings between climate change and biogeochemical cycles (atmosphere-land-ocean) to the sources, transport and effects of environmental contaminants. At the Unit for Biogeochemistry we are studying many aspects of the composition and functioning of the Earth system and large-scale biogeochemical cycles, and how these are affected by and feed back on anthropogenic perturbations such as climate warming. Two of our prioritized research areas are (i) how thawing land and subsea permafrost systems in the Arctic affects large-scale carbon cycling, including triggering release of various greenhouse gases, and (ii) how air pollution in particularly South Asia affects the gas and aerosol composition of the atmosphere, and how it affects the climate. Our research-oriented department hosts about 30 postdoctoral fellows and 60 PhD students, recruited from all over the World. We are also immersed in the interdepartmental Bolin Centre for Climate Research, a national center of excellence.

Project description
The postdoctoral fellow will be join a strong and long-standing research program focusing on the interlinkages between severe air pollution and climate change in South Asia. To reduce uncertainties, there is need for field-observation-based constraints.  This project is focused on leveraging multi-isotope techniques (e.g., δ13C, δ2H, δ18O, Δ14C) to advance constraints on the sources and atmospheric fate of key target gases such as methane, carbon monoxide and others in the highly perturbed atmosphere of South Asia. The combination of strategically located regional source and receptor sites with advanced isotope techniques will allow detailed characterization of sources, atmospheric reactions and overall constraints of their atmospheric lifecycle.

The research environment offers well-equipped analytical facilities for addressing these questions with several preconcentration systems and GCirMS instruments as well as observatory-based laser (isotope) spectroscopy and other gas analysers. We have a large international collaborative network and great access to strategic and well-equipped atmospheric observatories in South Asia and elsewhere.

The postdoctoral fellow will be centrally engaged in international cooperation including likely field-based campaigns to our atmospheric observatories in Bangladesh, India and the Maldives.

Qualification requirements
Postdoctoral positions are appointed primarily for purposes of research. Applicants are expected to hold a Swedish doctoral degree or an equivalent degree from another country.

Assessment criteria
The degree must have been completed at latest before the employment decision is made, but no more than three years before the closing date. An older degree may be acceptable under special circumstances. Special reasons refer to sick leave, parental leave, elected positions in trade unions, service in the total defense, or other similar circumstances as well as clinical attachment or service/assignments relevant to the subject area.

We are seeking a highly motivated person with a completed PhD within the Environmental, Atmospheric, Earth Sciences and/or Chemistry fields. In-depth hands-on experience with analyzing gas samples with GCirMS (e.g., Thermo Fisher Delta V) including maintenance, calibration and data handling is an important qualification. Experience in measurements of atmospheric gases using laser (isotope) spectroscopy (e.g. Picarro instruments) is an added advantage. Collaborative skills and well-developed proficiency in scientific writing are required.

The selection is based on the applicant’s ability to successfully pursue the post-doc research project. Special emphasis is put on the applicant’s knowledge and skills within the subject area, ability to express her/himself verbally and in writing, analytical aptitude, creativity, initiative and independence, and a capacity for working together with others. The evaluation will be made based on the relevance of past research, education and experience, the quality and ambition of earlier research work, references, a cover letter motivating the candidate’s interest, and interviews.

Terms of employment
The position involves full-time employment for a minimum of two years and a maximum of three years, with the possibility of extension under special circumstances. Start date as per agreement.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
Further information about the position can be obtained from Professor Örjan Gustafsson, also Director of the Maldives Climate Observatory – Hanimaadhoo orjan.gustafsson@aces.su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 34 89, alejandra@st.su.se, and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application

 • Your contact details and personal data
 • Your highest degree
 • Your language skills
 • Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents

 • Cover letter including motivation of interest in this field/project, motivation what makes you suitable for the position and contact information to three reference persons
 • CV – degrees and other completed courses, work experience and a list of publications
 • Copy of PhD diploma
 • Letters of recommendation (no more than 3 files)
 • Publications in support of your application (no more than 3 files).

The instructions for applicants are available at: How to apply for a position.

You are welcome to apply!

Stockholm University contributes to the development of sustainable democratic society through knowledge, enlightenment and the pursuit of truth.

Closing date: 30/09/2022

URL to this page
https://www.su.se/english/about-the-university/work-at-su/available-jobs?rmpage=job&rmjob=18718&rmlang=UK

 

På svenska:

 

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen har ett starkt fokus på forskning med en spännvidd från kopplingar mellan klimatförändringar och biogeokemiska kretslopp (atmosfär-land-hav) till miljöföroreningars källor, spridning och effekter. Vid Enheten för biogeokemi studerar vi många aspekter kring biogeosfärens och atmosfärens sammansättning, storskaliga biogeokemiska kretslopp samt hur dessa påverkas av antropogena störningar såsom klimatuppvärmningen. Två forskningsområden av stort intresse är hur den upptinande permafrosten i Arktis påverkar det storskaliga kolkretsloppet, inklusive frigörelse av växthusgaser, samt hur luftföroreningar i södra Asien påverkar både atmosfärens sammansättning och klimatet. På vår forskningsinriktade institution finns ca 30 postdoktorer och ca 60 doktorander, rekryterade från hela världen. Vi är också engagerade i SU:s Bolincentrum för Klimatforskning, ett nationellt excellenscenter.

Projektbeskrivning
Postdoktorn kommer bli en central person i vårt väletablerade forskningsprogram om kopplingarna mellan luftföroreningar och klimatförändringar i södra Asien. För att minska osäkerheterna så finns det behov av fältbaserade observationer. Projektet fokuserar på att etablera och använda multi-isotopmätningar (e.g., δ13C, δ2H, δ18O, Δ14C) för att bestämma de olika källbidragen och atmosfärskemin av viktiga gaser som metan och kolmonoxid i den svårt förorenade atmosfären i södra Asien. Kombinationen av strategiskt placerade regionala atmsofärsobservatorier/fältstationer i både käll- och receptorområden med avancerade isotoptekniker möjliggör bestämning av källfunktioner, atmosfärsreaktioner och hela atmosfärskretsloppet av förorenande klimatgaser som dessa.

Forskningsmiljön erbjuder välutrustade analyslab för att studera dessa system med flera olika förkoncentrationssystem och GCirMS instrument samt fältstations-baserade laser (isotop) spektrometrar och andra gasmätningsinstrument. Vi har ett stort internationellt nätverk och god tillgång till strategiskt placerade och välutrustade atmosfärsobservatorier i södra Asien och andra regioner.

Postdoktorn kommer bli involverad i våra internationella samarbeten, inklusive fältbaserade mätkampanjer vid våra atmosfärsobservatorier i Bangladesh, Indien och Maldiverna.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vi söker en högt motiverad person med avslutad doktorandutbildning inom miljö-, atmosfärs- eller geovetenskap och/eller kemi. Omfattande hands-on erfarenhet av att analysera isotopsammansättningen av gaser med GCirMS (t.ex. Thermo Fisher Delta V) inklusive underhåll, kalibrering och databehandling är ett viktigt krav. Erfarenhet av mätningar av atmosfärgaser med laser (isotop) spektrometer (t.ex. Picarro eller Aerodyne instrument) är en ytterligare merit. Kompetens att samarbeta väl i grupp såväl som gedigen erfarenhet av att författa och publicera vetenskapliga texter är mycket önskvärt.

Urval görs med hänsyn till de sökandes bedömda förmåga att framgångsrikt utföra post-doc forskningsprojektet. Särskild vikt läggs vid sökandes kunskap och kunnighet inom området, förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt, analytiska förmåga, kreativitet, initiativförmåga och visad självständighet, kapacitet att arbete tillsammans med andra. Utvärderingen kommer baseras på relevans av tidigare forskning, utbildning och erfarenhet, kvalite och ambition i tidigare forskning, referenser, ett brev som motiverar den sökandes intresse för tjänsten, samt intervjuer.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Örjan Gustafsson, orjan.gustafsson@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av denna anställning
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • självständiga arbeten/artiklar som belyser din skrivskicklighet (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2022-09-30

Länk till den här sidan
https://www.su.se/om-universitetet/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=18716&rmlang=SE

 

 

 

 

Contact information

Visiting addresses:

Geovetenskapens Hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16, Stockholm (Unit for Toxicological Chemistry)

Mailing address:
Department of Environmental Science
Stockholm University
106 91 Stockholm

Press enquiries should be directed to:

Stella Papadopoulou
Science Communicator
Phone +46 (0)8 674 70 11
stella.papadopoulou@aces.su.se