at the Department of Environmental Science. Closing date: 23 April 2021.

The Department of Environmental Science is one of the biggest departments at the Faculty of Science. The department consists of four units with more than 170 researchers, teachers, doctoral students and technical/administrative staff from over 30 countries. Research and teaching focuses on chemical contaminants, atmospheric science, biogeochemistry and (eco)toxicology. As an employee at the Department of Environmental Science you will be part of a dynamic environment with research in leading research areas and with a strong international profile.

Research in the Biogeochemistry Unit focuses on the biogeochemical cycles of carbon, nitrogen and metals in soils, fresh water bodies, the ocean and the atmosphere. The unit has a strong and long-standing research focus on the impact of global warming on Arctic environments with the overarching goal to improve the systems understanding and future projections of biogeochemical cycles in this system.

The Biogeochemistry Unit is now seeking a PhD student to complement our team, focusing on plant-soil interactions in permafrost systems.

Project description
Climate warming is rapidly changing Arctic and sub-Arctic environments. Consequences include permafrost thaw, increased microbial degradation of soil organic matter to CO2, CH4, and N2O, but also wide-spread stimulation of plant primary production and CO2 uptake, deeper plant rooting, and shifts in vegetation distribution including the north-ward movement of the tree line.

Previous experimental and modelling studies suggest that increasing soil organic matter decomposition and deeper plant rooting might improve plant nutrient supply and plant CO2 uptake, but also that plant roots can stimulate soil organic matter decomposition in their vicinity and thereby accelerate soil CO2 emissions (“rhizosphere priming”).

The aim of this PhD project is to increase the systems understanding of plant-soil interactions and provide quantitative data on their impact on key biogeochemical processes in permafrost systems. A detailed research plan will be developed by student and supervisors in the first months of the thesis work, and may involve field campaigns, laboratory experiments and modelling.

Qualification requirements
To meet the general entry requirements, the applicant must have completed a second-cycle degree, completed courses equivalent to at least 240 higher education credits, of which 60 credits must be in the second cycle, or have otherwise acquired equivalent knowledge in Sweden or elsewhere.

In order to meet the specific entry requirements, for doctoral studies in Environmental Science, at least 45 of the credits at the second cycle must be in one of the natural sciences (Biology, Chemistry, Earth Sciences, Physics, or Meteorology) including a 30 credits thesis project. The applicant should also have 30 credits in other natural science subjects different from the major.

Selection
The selection among the eligible candidates will be based on their ability to successfully pursue the research education. Special emphasis is put on the applicant’s knowledge and skills within the subject area, ability to express her/himself verbally and in writing, analytical aptitude, creativity, initiative and independence, and a capacity for working together with others. The evaluation will be made based on the relevance of past education and experience, grades from previous university courses (in particular at the advanced level), the quality and ambition of the independent project work, references, a cover letter motivating the candidate’s interest, and interviews.

We are seeking a highly motivated person with a strong interest in permafrost environments and the biogeochemical processes that control greenhouse gas fluxes in these systems. A background in e.g. Environmental Sciences, Biology, Geology or Geography would be highly suitable. Collaborative skills and proficiency in English are required.

Admission Regulations for Doctoral Studies at Stockholm University are available at: www.su.se/rules and regulations

Terms of employment
Only a person who will be or has already been admitted to a third-cycle programme may be appointed to a doctoral studentship.

The term of the initial contract may not exceed one year. The employment may be extended for a maximum of two years at a time. However, the total period of employment may not exceed the equivalent of four years of full-time study.

Doctoral students should primarily devote themselves to their own education, but may engage in teaching, research, and administration corresponding to a maximum of 20 % of a full-time position.

Please note that admission decisions cannot be appealed.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
For more information, please contact Assistant Prof. Dr. Birgit Wild, telephone: +46 76 561 00 02, birgit.wild@aces.su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), and PhD student representative, doktorandombud@sus.su.se​​.

Application
Apply for the PhD student position at Stockholm University’s recruitment system. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application

 • Your contact details and personal data
 • Your highest degree
 • Your language skills
 • Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents

 • Cover letter motivating your interest for this position
 • CV – degrees and other completed courses, work experience, and a list of degree projects/theses
 • Degree certificates and grades confirming that you meet the general and specific entry requirements (no more than 6 files)
 • Optional letters of recommendation (no more than 6 files)
 • Degree projects/theses (no more than 6 files).

The instructions for applicants are available at: How to apply for a position.

You are welcome to apply!

Stockholm University contributes to the development of sustainable democratic society through knowledge, enlightenment and the pursuit of truth.

Closing date: 23/04/2021

 

Information på svenska

Doktorand i miljövetenskap med inriktning på interaktioner mellan växter och jord i permafrostsystem

vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2021-04-23.

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap och biogeokemi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Forskningen på Enheten för Biogeokemi fokuserar på kol- och kvävekretsloppen samt tungmetaller i jord, färskvattensystem, hav och i atmosfär. Enheten har ett starkt och långvarigt forskningsfokus på den globala uppvärmningens påverkan i Arktis, med ett övergripande mål att förbättra kunskapen om dessa system och framtida prognoser för dess biogeokemiska cykler.

Enheten för Biogeokemi söker nu en doktorand med fokus på interaktioner mellan växter och jord i permafrostsystem.

Projektbeskrivning
Klimatuppvärmningen orsakar snabba förändringar i den arktiska och sub-arktiska miljön. Dessa förändringar bidrar till tinande permafrostar och ökande mikrobiell nedbrytning av det organiska materialet i jorden till CO2, CH4 och N2O, samt till storskalig ökning av primärproduktionen och växtupptaget av CO2. Förändringarna leder också till en fördjupning av rothorisonten, att vegetationsfördelningen skiftar och att trädgränsen förskjuts norrut.

Tidigare experiment- och modelleringsbaserade studier tyder på att en ökad nedbrytning av det organiska materialet, och djupare rothorisont, kan förbättra näringstillförseln till växter och därav också upptaget av CO2. Samtidigt kan växtrötterna stimulera nedbrytningen av det organiska materialet runt rötterna och på så sätt accelerera utsläppningen av CO2 från jord (”rhizosphere priming”).

Projektets mål är att öka förståelsen av interaktioner mellan växter och jord samt generera kvantitativa data om klimatets påverkan på biogeokemiska nyckelprocesser i permafrostsystem. En detaljerad forskningsplan utarbetas av doktorand och handledare under de första månaderna av anställningen, och kan omfatta fältarbete, laboratorieexperiment samt modellering.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet för utbildning på forskarnivå inom miljövetenskap krävs att minst 45 hp på avancerad nivå ska vara i ett av ämnesområden biologi, kemi, geovetenskap, fysik eller meteorologi, varav ett självständigt arbete om minst 30 hp. Dessutom bör den sökande ha minst 30 hp i andra naturvetenskapliga ämnen än huvudämnet.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Vi söker en mycket motiverad person med ett starkt intresse i permafrostmiljöer och de biogeokemiska processer som kontrollerar flödena av växthusgaser i dessa system. En bakgrund i, t.ex., miljövetenskap, biologi, geologi eller geografi skulle vara mycket lämplig. God samarbetsförmåga samt goda kunskaper i engelska är ett krav.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av Biträdande Lektor Dr. Birgit Wild, tfn 076-561 00 02, birgit.wild@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av denna anställning
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2021-04-23

Contact information

Visiting addresses:

Geovetenskapens Hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16, Stockholm (Unit for Toxicological Chemistry)

Mailing address:
Department of Environmental Science
Stockholm University
106 91 Stockholm

Press enquiries should be directed to:

Stella Papadopoulou
Science Communicator
Phone +46 (0)8 674 70 11
stella.papadopoulou@aces.su.se