vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2022-08-19.

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 190 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och ekotoxikologi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

På enheten för miljöföroreningars kemi studerar vi alla aspekter av förekomsten av föroreningar i miljön. Områden med särskilt fokus inkluderar upptäckten av nya föroreningar, förståelse av de kemiska, fysikaliska och biologiska vägar som föroreningar följer, och utvecklingen av nya verktyg och tekniker inom miljö- och analytisk kemi. Vi strävar efter att syntetisera vår vetenskapliga förståelse om källor, transport, öde och bioackumulering av miljöföroreningar till matematiska modeller som inspirerar till nya vetenskapliga hypoteser och stödjer beslutsfattande kring miljön.

Enheten för miljöföroreningars kemi söker en laboratorietekniker för att tillhandahålla viktiga stödfunktioner för vår forskning och studentutbildning.

Arbetsuppgifter

 • Att ha en ledande roll i utveckling och underhåll av en säker laborativ arbetsmiljö.
 • Utbildning av studenter, postdoktorer och gästforskare i hantering av miljöprover för spårämnesanalys av organiska miljöföroreningar.
 • Utveckling av egen laborativ skicklighet för att kunna bidra med stöd inom undervisning och forskning i ständig utveckling.
 • Genomförande och hantering av riskbedömningar av laborativa moment tillsammans med studenter och postdoktorer.
 • Upphandling och hantering av laborativt material och utrustning (till exempel lösningsmedel, engångsartiklar, standarder och reagens).
 • Hantering och handledning av aktiviteter som utförs av studenter och postdoktorer i laboratoriet, framförallt moment som gäller laborativ säkerhet.
 • Problemsökning och underhåll av utrustning i våtlabsutrymmen.
 • Bidra till en god psykosocial arbetsmiljö med hjälp av en serviceorienterad attityd.

Kvalifikationer

 • Utbildning på högskolenivå, lägst kandidatexamen, med fokus på kemisk analys/analytisk kemi.
 • Teoretisk kunskap om och praktisk erfarenhet av spårämnesanalys av organiska miljöföroreningar.
 • God organisatorisk och social förmåga.
 • Förmåga att arbeta och kommunicera både på engelska och svenska är ett krav.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Närmare information om anställningen lämnas av professor Matthew MacLeod, tfn 08-674 71 68, matthew.macleod@aces.su.se och/eller Dr. Merle Plassmann, tfn 08-674 71 59, merle.plassmann@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Följ den här länken för att ansöka: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=18438&rmlang=SE

 

In English:

Laboratory Technician

at the Department of Environmental Science. Closing date: 19 August 2022.

The Department of Environmental Science (ACES) is one of the biggest departments at the Faculty of Science. The department consists of four units with more than 190 researchers, teachers, doctoral students and technical/administrative staff from over 30 countries. Research and teaching focuses on chemical contaminants, atmospheric science, biogeochemistry and (eco)toxicology. As an employee at the Department of Environmental Science you will be part of a dynamic environment with research in leading research areas and with a strong international profile.

In the Contaminant Chemistry Unit we study all aspects of the occurrence of pollutants in the environment. Areas of particular focus include the discovery of new contaminants, understanding the chemical, physical and biological pathways that contaminants follow, and the development of novel tools and techniques in environmental and analytical chemistry. We strive to synthesize our scientific understanding about the sources, transport, fate, and bioaccumulation of environmental contaminants into mathematical models that inspire new scientific hypotheses, and support environmental decision-making.

The Contaminant Chemistry Unit is seeking a laboratory technician to provide key support functions for our research and student training.

Main responsibilities

 • Taking a leading role in the development and maintenance of a safe laboratory working environment
 • Training of students, postdoctoral fellows and visiting scientists in the preparation of environmental samples for trace analysis of organic contaminants
 • Continuous development of laboratory skills to provide support in a research and teaching environment that is under constant development
 • Preparation and management of laboratory risk assessments in collaboration with students and post-doctoral researchers
 • Procurement and management of lab supplies and equipment (ie, solvents, disposable lab supplies, standards and reagents)
 • Management and supervision of the activities of post-doctoral researchers and students in the lab, particularly with respect to safety
 • Troubleshooting and maintenance of wet laboratory equipment
 • Contributing to a good psychosocial work environment with a service-oriented attitude.

Qualification requirements

 • A postsecondary diploma or degree with a focus on chemical analysis / analytical chemistry
 • Theoretical knowledge of, and practical experience in trace analysis of organic contaminants
 • Strong organizational and interpersonal skills
 • Ability to work and communicate in both English and Swedish is required.

Terms of employment
This is a full-time, indefinite-term position with a six-month trial period. Salaries at Stockholm University are determined individually; therefore, please indicate your requested salary. Start date immediately.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact 
Further information about the position can be obtained from Dr. Matthew MacLeod, telephone: +46 08 674 71 68, matthew.macleod@aces.su.se and/or Dr. Merle Plassmann,+46 8 674 71 59, merle.plassmann@aces.su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 34 89, alejandra@st.su.se, and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Only include the cover letter and CV in your application. Bring copies of grades and certificates if you are called to an interview.

The instructions for applicants are available at: How to apply for a position.

You are welcome to apply!

Stockholm University contributes to the development of sustainable democratic society through knowledge, enlightenment and the pursuit of truth.

Follow this link to apply: https://www.su.se/english/about-the-university/work-at-su/available-jobs?rmpage=job&rmjob=18439&rmlang=UK

Contact information

Visiting addresses:

Geovetenskapens Hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16, Stockholm (Unit for Toxicological Chemistry)

Mailing address:
Department of Environmental Science
Stockholm University
106 91 Stockholm

Press enquiries should be directed to:

Stella Papadopoulou
Science Communicator
Phone +46 (0)8 674 70 11
stella.papadopoulou@aces.su.se