The Department of Environmental Science (ACES) is one of the largest departments in the Faculty of Science. We have a strong focus on research, spanning from couplings between climate change and biogeochemical cycles (atmosphere-land-ocean) to the sources, transport and effects of environmental contaminants. Our department consists of about 35 tenured faculty, hosts about 30 postdoctoral fellows and 50 PhD students, all categories recruited from all over the World. We are deeply engaged in the Bolin Centre for Climate Research, a national center of excellence that facilitates research, teaching and outreach related to the Earth’s climate across disciplines.

Research in the Biogeochemistry Unit focuses on the cycles of carbon, nutrients and trace elements on land, in water and in the atmosphere, and their interaction with human activities and climate. Our externally-funded research (incl. several ERC grants) integrates large-scale field studies from the Arctic to the tropics with molecular and isotopic tools, statistical and modelling approaches, to quantify key processes of the Earth system, track natural and anthropogenic changes, and predict the impact of perturbations such as climate change on these processes and resulting feedbacks. We develop and apply methods for molecular, gas and isotope measurements. We have capacities to lead remote field campaigns and operate long-term observatories. We teach courses on biogeochemical cycles and their interaction and feedbacks with climate change and other anthropogenic perturbations, to bachelor, master and PhD students.

We welcome the incoming faculty to benefit from our existing facilities, a start-up package and ample opportunities for collaboration within the research environment.

Subject
Carbon biogeochemistry in land-atmosphere systems.

Subject description
Observation based studies of interactions between the carbon cycle and climate in terrestrial systems with preference for climate zones and processes that are of great importance for understanding of the global greenhouse gas balance.

Main responsibilities
Research and in addition some teaching and supervision.

Qualification requirements
In order to qualify for the position as assistant professor, the applicant must have completed a doctoral degree in Sweden or an equivalent degree from another country. In the first instance, an applicant should be considered who has received such a degree no more than five years before the deadline for applications. However, an applicant who has received such a degree earlier may be considered under special circumstances.

All teaching positions at Stockholm University require the ability to collaborate and the general ability and suitability to perform one’s duties.

Assessment criteria
In the appointment process, special attention will be given to research skills. Teaching skills will also be considered.

The assessment of research skills will focus primarily on merits within the subject area of the position.

Terms of employment
For this position, the assistant professor is employed until further notice, but no longer than six years. The contract may be extended to a maximum of eight years under special circumstances, such as due to sick leave or parental leave.

An assistant professor may, on application, be promoted to a permanent position as associate professor. Specific criteria for promotion from assistant professor to associate professor have been established by the Faculty of Science.
An application for promotion to associate professor should be submitted to the faculty at least nine months before the appointment as assistant professor expires.

Additional information
The incoming person would complement our research environment by considering less studied, yet large, biogeosphere systems such as in the tropics and leverage off our existing infrastructure, field competence, and advanced isotope techniques.

This position (in Swedish, “biträdande lektor”) is a tenure track position, and the qualification requirements and terms of employment are regulated by the Higher Education Ordinance (SFS 2017:844).

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
Further information about the position can be obtained from the Head of the Department, Professor Anna Sobek, telephone: +46 8 674 72 30, anna.sobek@aces.su.se.

For questions regarding the application process, please contact administrator Rahwa Ghebresellsae, telephone: +46 8 16 21 27, rahwa.ghebresellase@su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), telephone: +46 8 16 34 89, alejandra@st.su.se, and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position in Stockholm University’s recruitment system by clicking the “Apply” button. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

We would appreciate if your application is written in English. Since it will be examined by international experts, English is the working language.

The University’s rules of employment and instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants. The criteria for promotion within the Faculty of Science are available at: Guidelines – Employment

You are welcome to apply! 

Stockholm University contributes to the development of sustainable democratic society through knowledge, enlightenment and the pursuit of truth.

URL to this page
https://www.su.se/english/about-the-university/work-at-su/available-jobs?rmpage=job&rmjob=21024&rmlang=UK

 

Information på svenska

Biträdande lektor i kolets biogeokemi i land-atmosfärssystem

Ref.nr SU FV-1196-23; Sista ansökningsdag: 2023-08-17.

Institutionen för miljövetenskap (ACES) är en av de största institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Vi har ett starkt fokus på forskning, vilken spänner över allt från samband mellan klimatförändringar och biogeokemiska kretslopp (atmosfär-land-hav) till källor, transporter och effekter av miljöföroreningar. Vid institutionen verkar cirka 35 lärare, 30 postdoktorer och 50 doktorander rekryterade från hela världen. Vi är djupt engagerade i Bolincentret för klimatforskning, ett nationellt spetsforskningscenter som främjar ämnesöverskridande forskning, undervisning och samverkan kring jordens klimat.

Forskningen vid enheten för Biogeokemi fokuserar på kretsloppen av kol, näringsämnen och spårämnen på land, i vatten och i atmosfären, och deras samband med mänskliga aktiviteter och klimatet. Vår externt finansierade forskning (inkl. flera ERC-anslag) integrerar storskaliga fältstudier från Arktis till tropikerna med molekylära och isotopbaserade analyser, statistiska metoder och modellering för att kvantifiera nyckelprocesser, spåra naturliga och antropogena förändringar, och förutsäga effekterna av störningar såsom klimatförändringar på dessa processer och deras återkopplingar. Vi utvecklar och tillämpar analytisk kapacitet för molekylära, gas- och isotopmätningar. Vi har fältkapacitet för att leda fältkampanjer och driva långtidsobservatorier.
Vi undervisar på kandidat-, master- och doktorandnivå om biogeokemiska kretslopp och deras interaktioner och återkopplingar med klimatförändringar och andra antropogena störningar. Vi välkomnar den tillträdande biträdande lektorn med tillgång till befintlig forskningsinfrastruktur, ett startpaket och stora möjligheter till samarbete inom vår forskningsmiljö.

Ämne
Kolets biogeokemi i land-atmosfärssystem.

Ämnesbeskrivning
Observationsbaserade studier av samband mellan kolcykeln och klimat i terrestra system, med preferens för klimatzoner och processer som är av stor vikt för att förstå den globala växthusgasbalansen.

Arbetsuppgifter
Forskning samt viss undervisning och handledning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Främst bör den komma ifråga som avlagt sådan examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt sådan examen tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl.

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet. Viss vikt fästs även vid pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Anställningsvillkor
För denna anställning gäller att den biträdande lektorn anställs tills vidare, dock längst sex år. Anställningen kan förlängas till maximalt åtta år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet.

Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av Områdesnämnden för naturvetenskap.
Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till fakulteten senast nio månader innan förordnadet som biträdande lektor löper ut.

Övriga upplysningar
Den inkommande personen kan komplettera vår forskningsmiljö genom att undersöka mindre studerade men ändå stora biogeosfärssystem såsom tropikerna och samtidigt dra nytta av vår befintliga infrastruktur och fältkompetens samt avancerade isotoptekniker.

Anställningsformen biträdande lektor ingår i universitetets karriärväg och regleras i Högskoleförordningen (SFS 2017:844).

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Anna Sobek, tfn 08- 674 72 30, anna.sobek@aces.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Rahwa Ghebresellase, tfn 08-16 21 27, rahwa.ghebresellase@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande. Naturvetenskapliga områdets kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor finns på webbsidan: riktlinjer – anställning

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Länk till den här sidan
https://www.su.se/om-universitetet/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=21022&rmlang=SE

Contact information

Visiting addresses:

Geovetenskapens Hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16, Stockholm (Unit for Toxicological Chemistry)

Mailing address:
Department of Environmental Science
Stockholm University
106 91 Stockholm

Press enquiries should be directed to:

Stella Papadopoulou
Science Communicator
Phone +46 (0)8 674 70 11
stella.papadopoulou@aces.su.se