The Department of Environmental Science is one of the largest departments in the Faculty of Science. The department is divided into four units with more than 190 researchers, teachers, doctoral students and technical/administrative staff from over 30 countries. Research and teaching focuses on chemical contaminants, atmospheric science, biogeochemistry and (eco)toxicology. As an employee at the Department of Environmental Science you will be part of a dynamic environment with a strong international profile.

Research at the Atmospheric Science Unit focuses on understanding atmospheric processes, and their consequences for human health and climate. The majority of our research activities focuses on understanding the life cycle, and the health and climate impacts of aerosol particles. Studies investigating the chemical composition and chemical processing of aerosols are central for the research activities. The methodologies applied range from laboratory studies to in-situ and satellite observations and from molecular modelling to global scale simulations. Stockholm University was ranked 19 in the field of Atmospheric Science in the Shanghai Rankings (ARWU) per academic subject in 2022. The Atmospheric Science Unit has around 40 members and a track record of hosting several prestigious grants from e.g. the European Research Council, Horizon 2020 actions, Knut and Alice Wallenberg Foundations, Swedish research Council and Formas. Besides the research activities outlined above, education is an integral part of our portfolio including a BSc program and a MSc program in Environmental Science, a MSc program in Environmental and Health Protection, and a PhD program in Environmental Science. The Atmospheric Science Unit annually produces several dozen peer-reviewed papers, a few book chapters, and several reports. The researchers are also very active in communicating their research to the wider public and policy and decision makers.

Subject description
Aerosol chemistry is the subject of the chemical composition, formation, and transformation of atmospheric aerosol particles.

Main responsibilities
Research and in addition some teaching and supervision.

Qualification requirements
In order to qualify for the position as assistant professor, the applicant must have completed a doctoral degree in Sweden or an equivalent degree from another country. In the first instance, an applicant should be considered who has received such a degree no more than five years before the deadline for applications. However, an applicant who has received such a degree earlier may be considered under special circumstances.

All teaching positions at Stockholm University require the ability to collaborate and the general ability and suitability to perform one’s duties.

Assessment criteria
In the appointment process, special attention will be given to research skills. Teaching skills will also be considered.

The assessment of research skills will focus primarily on merits within the subject area of the position.

Additional information
For this position, the assistant professor is employed until further notice, but no longer than six years. The contract may be extended to a maximum of eight years under special circumstances, such as due to sick leave or parental leave.

An assistant professor may, on application, be promoted to a permanent position as associate professor. Specific criteria for promotion from assistant professor to associate professor have been established by the Faculty of Science.

An application for promotion to associate professor should be submitted to the faculty at least nine months before the appointment as assistant professor expires.

This position (in Swedish, “biträdande lektor”) is a tenure track position, and the qualification requirements and terms of employment are regulated by the Higher Education Ordinance (SFS 2017:844).

Some teaching and administrative tasks in the department require Swedish language skills. If the successful candidate does not speak Swedish at the time of appointment, he/she is expected to acquire the necessary language skills, and the Department will support the successful candidate to develop their Swedish language skills in the years following recruitment. At the time of promotion to Associate Professor, the candidate is expected to be able to carry out teaching and administrative duties that require good command of Swedish.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
Further information about the position can be obtained from the Atmospheric Science Unit leadership: Radovan Krejci, telephone: +46 70 634 15 11, Email: radovan.krejci@aces.su.se or Ilona Riipinen, telephone: +46 73 585 92 51, Email: ilona.riipinen@aces.su.se.

For questions regarding the application process, please contact administrator Mikael Stenberg, telephone: +46 8 16 20 86, mikael.stenberg@su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), telephone: +46 8 16 34 89, alejandra@st.su.se, and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

We would appreciate it if your application is written in English. Since it will be examined by international experts, English is the working language.

The University’s rules of employment and instructions for applicants are available at: How to apply for a position.

You are welcome to apply! 

Stockholm University contributes to the development of sustainable democratic society through knowledge, enlightenment and the pursuit of truth.

Closing date: 30/04/2023

URL to this page
https://www.su.se/english/about-the-university/work-at-su/available-jobs?rmpage=job&rmjob=20320&rmlang=UK

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 190 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap och biogeokemi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Forskningen vid enheten för atmosfärsvetenskap fokuserar på att förstå atmosfäriska processer och deras konsekvenser för människors hälsa och klimat. Majoriteten av vår forskningsverksamhet fokuserar på att förstå livscykeln och hälso- och klimatpåverkan av aerosolpartiklar. Studier som undersöker aerosolers kemiska sammansättning och kemiska bearbetning är centrala för forskningsverksamheten. Metoderna som tillämpas sträcker sig från laboratoriestudier till in-situ och satellitobservationer och från molekylär modellering till globala simuleringar. Stockholms universitet rankades på plats 19 inom området atmosfärsvetenskap i Shanghai Rankings (ARWU) per akademiskt ämne 2022. Enheten för atmosfärsvetenskap har omkring 40 anställda och har en meritlista av att vara värd för flera prestigefyllda forskningsbidrag från t.ex. European Research Council, Horizon 2020 actions, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Vetenskapsrådet och Formas. Förutom de forskningsaktiviteter som beskrivs ovan är utbildning en integrerad del av vår verksamhet, inklusive ett kandidatprogram och ett mastersprogram i miljövetenskap, ett mastersprogram i miljö- och hälsoskydd och ett doktorandprogram i miljövetenskap. Enheten för atmosfärsvetenskap producerar årligen flera dussin referentgranskade artiklar, några bokkapitel och flera rapporter. Forskarna är också mycket aktiva i att förmedla sin forskning till en bredare allmänhet.

Ämnesbeskrivning
Aerosolkemi innefattar studier av den kemiska sammansättningen, bildningen och omvandlingen av atmosfäriska aerosolpartiklar.

Arbetsuppgifter
Forskning samt viss undervisning och handledning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Främst bör den komma ifråga som avlagt sådan examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt sådan examen tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl.

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet. Viss vikt fästs även vid pedagogisk skicklighet.

Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Övriga upplysningar
För denna anställning gäller att den biträdande lektorn anställs tills vidare, dock längst sex år. Anställningen kan förlängas till maximalt åtta år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet.

Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av Områdesnämnden för naturvetenskap.

Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till fakulteten senast nio månader innan förordnadet som biträdande lektor löper ut.

Anställningsformen biträdande lektor ingår i universitetets karriärväg och regleras i Högskoleförordningen (SFS 2017:844).

En del av undervisning och administrativa uppgifter på institutionen kommer att kräva kunskaper i svenska. Sökande som inte redan kan svenska vid tiden för ansökan, förväntas lära sig svenska och kommer att få stöd från institutionen för att lyckas med det under åren efter rekryteringen. Den sökande förväntas vid befordran kunna ta på sig administrativa och pedagogiska uppgifter som förutsätter god förståelse av svenska.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av Radovan Krevci, tfn 070-634 15 11, radovan krejci@aces.su.se eller Ilona Riipinen, tfn 073-585 92 51, ilona.riipinen@aces.su.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Mikael Stenberg, tfn 08-16 20 86, mikael.stenberg@su.se

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2023-04-30

Länk till den här sidan
https://www.su.se/om-universitetet/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=20318&rmlang=SE

Contact information

Visiting addresses:

Geovetenskapens Hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16, Stockholm (Unit for Toxicological Chemistry)

Mailing address:
Department of Environmental Science
Stockholm University
106 91 Stockholm

Press enquiries should be directed to:

Stella Papadopoulou
Science Communicator
Phone +46 (0)8 674 70 11
stella.papadopoulou@aces.su.se