External Relations – sv

ACES ambition att bidra till ett hållbart samhälle. Vi samarbetar med och ger stöd och expertråd till myndigheter, privata företag, icke-statliga organisationer, skolor och andra grupper i olika frågor.

Read this page in english

Samverkansnyheter – External relations news

Environmental quality standards (EQS) for selected pollutants

ACES was commissioned, by the Swedish Agency for Marine and Water Management and the Swedish Environmental Protection Agency, to perform literature overviews and EQS derivations for the following pollutants: sulfate, nitrate, silver, copper, D4, D5 and ciprofloxacin. The work was performed under the Water Framework Directive (2000/60/EC) using the European Communities’s guidance document “Technical Guidance for Deriving Environmental Quality Standards”. The reports can be accessed here. For more information, please contact Marlene Ågerstrand (marlene.agerstrad@aces.su.se).

 

Forskningsseminarium om mätning av tenn på fartyg

Forskare från ACES har, tillsammans med Transportstyrelsen och forskare från Chalmers Tekniska högskola, genomfört ett tvåårigt forskningsprojekt om mätning av tenn på fartygsskrov. Projektet har tagit fram underlag och förslag till bedömningsgrunder till Transportstyrelsens arbete för att eliminera spridningen av tenn från fartyg och fritidsbåtar.

Resultaten presenteras vid ett seminarium på Transportstyrelsen 17 april. (more…)

Ingen tydlig koppling mellan miljögifter och fiskhälsa i Hanöbukten

Havs- och vattenmyndigheten har avrapporterat ett regeringsuppdrag om att utreda orsakerna till vikande vattenkvalitet, fiskhälsa och fiskbestånd i Hanöbukten. Forskare vid ACES har bidragit till flera sakrapporter med analyser av organiska miljögifter, kvicksilver och andra giftiga metaller i fisk, samt studier av vitmärlans reproduktion. Du kan läsa mer i HaV:s pressrelease.

Små och farliga partiklar?

Den 19 maj besökte Roger Westerholm, Christer Johansson och Alexander Håkansson från ACES Naturvårdsverket för att dela med sig av sina kunskaper om olika typer av luftburna partiklar och deras hälsorisker. Seminariet var en del i ACES:s arbete med att samverka med samhället och svenska myndigheter kring den forskning som ACES bedriver.

Fokus för seminariet var vilka hälsoeffekter som kan relateras till sotpartiklar och andra oreglerade partiklar samt vilken inverkan valet av bränsle har på fordonsutsläpp.

Seminariet spelades in och kan ses här: https://youtu.be/Vh5tREnweF8

NORAP Workshop

Den 16 och 17 november anordnade Marlene Ågerstrand och Anna Beronius en  workshop med mer än trettio deltagare från miljömyndigheter i Sverige, Finland, Danmark, Norge och Island.

Målet med mötet var att utvärdera vårt riskbedömningsverktyg: SciRAP (www.scirap.org) och diskutera hur det bäst ska kunna användas och utvecklas för att stödja en bättre process för regulatorisk riskbedömning.

Workshopen finansierades med pengar från Nordiska Ministerrådet.

Långvarig kalkning av sjöar ger lägre halter av kvicksilver i fisk

Långvarig kalkning av sjöar ger lägre halter av kvicksilver i fisk visar tidsserier från IKEU, ett mångårigt samverkansprojekt mellan ACES och nationella miljömyndigheter. Studien finns publicerad i Havs-och vattenmyndighetens årsskrift Sötvatten och har uppmärksammats av bl.a. av Sportfiskarna.

Department of Environmental Science
Stockholm university

Department of Environmental Science
Stockholm University
SE-106 91 Stockholm

Geovetenskapens hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet,
Svante Arrhenius väg 16, Stockholm