Beskrivning

Systemtänkande och systemanalys är nödvändiga för bra samhällsplanering. Under kursen kommer du att få lära dig ett systemtänkande som kan användas för att förstå och simulera så vitt skilda frågor/problem som exempelvis kolets kretslopp, föroreningar i en sjö, trafikflödet längst E4:an eller produktion av en långfilm.

Vi kommer att använda olika metoder och verktyg för att beskriva och modellera dynamiska miljösystem med tonvikt på analys av samverkande faktorer. Du kommer att lära dig hur man kan beskriva och simulera komplexa system i termer av reservoarer, floder och återkopplingar med hjälp av datorbaserade modelleringsverktyg.

Under kursen kommer du också att lära dig hur man gör en enkel livscykelanalys för att bedöma/redovisa miljöpåverkan. Du kommer även att lära dig hur man använder statistiska metoder för att analysera och presentera data. Systemtänkande och systemanalys är nödvändiga för bra samhällsplanering. Kursen ger dig kunskaper som du kan använda som miljö- eller hållbarhetsansvarig.

Delmoment i kursen

  • Systemdynamik – komplexa system, återkopplingsmekanismer, och hur de kan analyseras och modelleras (9hp)
  • Livscykelanalys (LCA) – hur man uppskattar miljöpåverkan av en process eller produkt (3hp)
  • Dataanalys – hur man använder statistiska metoder och verktyg för att analysera data (3hp)

Kursens uppbyggnad

Kursen är uppdelad i föreläsningar, datorlaborationer och hemmauppgifter, därefter en tenta för hela kursen.

Om undervisningen

Undervisning på kursen sker främst genom föreläsningar och datorövningar med diskussioner av resultat.

De obligatoriska delarna är övningar och deltagande i diskussioner av resultat.

Kursen examineras med en salstenta och deltagande i obligatorisk undervisning.

Lärare på kursen är forskare på Stockholms universitet, samt inbjudna experter.

Undervisningsspråk är både svenska och engelska.

Lärandemål

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • Beskriva miljösystem och deras återkopplingsmekanismer på ett systematiskt sätt
  • Använda modelleringsverktyg för att simulera dynamiska system
  • Förstår hur dynamiska system med återkopplingsmekanismer kan bete sig på icke-linjära sätt
  • Göra en enkel livscykelanalys av en produkt eller process och uppskatta dess miljöpåverkan
  • Avgör under vilka omständigheter livscykel, systemdynamisk eller annan form av analys är lämplig
  • Använda statistiska metoder för att kunna analysera data, testa hypoteser och presentera resultat

Schema

Preliminärt schema VT19

Kurslitteratur

Modeling the Environment av Andrew Ford
LCA: Life Cycle Assessment av Matthews, Hendrickson & Matthews (gratis ebok)
Statistics for the Geosciences av Noone & Vong (gratis compendium i pdf format)


Särskild behörighet

Kunskaper motsvarande kandidatexamen i ett naturvetenskapligt ämne eller matematik, svenska 3 och engelska 6 eller motsvarande.

Kursansvarig

Kevin Noone
Atmospheric Science

Phone +46 8 674 7543
Kevin.Noone@aces.su.se

CONTACT INFORMATION

Study counsellors

Environmental Science
Miljö- och hälsoskydd

studeranu@aces.su.se

Analytical Chemistry
Environmental Chemistry

exp@kol.su.se