Beskrivning

Kursen behandlar problemlösning individuellt och i grupp inom området miljö- och hälsoskydd. Du ska definiera problem, ta reda på nödvändig information kring problemen, utveckla strategier för att lösa problemen, välja metoder, utvärdera, diskutera och kommunicera resultat.

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och projektarbeten. Deltagande i seminarier, övningar, projektarbeten och därmed integrerad undervisning är obligatoriskt.

Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen förväntas du kunna:

  • syntetisera och tillämpa kunskap inom miljö- och hälsoskydd, kretslopp- och miljöskyddsteknik, miljölagstiftning, tillämpad modellering, livsmedelssäkerhet och tillsyn för att utveckla lösningar till problem inom miljö- och hälsoskyddsområdet;
  • utvärdera och reflektera över möjligheter och begränsningar att med hjälp av befintlig teknik lösa specifika miljöproblem
  • utvärdera och reflektera över om befintlig miljölagstiftning är tillräcklig för att kunna lösa specifika miljöproblem
  • kommunicera miljö- och hälsoskyddsproblem och lösningar på ett effektivt sätt i ett sammanhang relevant för en arbetsplats

Schema

Schema 2019


Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kurserna Miljö och hälsa 15 hp (MI7009),
Miljöskyddsteknik 15 hp (MI8011), Miljölagstiftning, planering, förvaltning och kommunikation 15 hp
(MI7010) och Systemdynamik, livscykelanalys och modellering 15 hp (MI7011) samt Engelska 6 och
Svenska 3.

CONTACT INFORMATION

Study counsellors

Environmental Science
Miljö- och hälsoskydd

studeranu@aces.su.se

Analytical Chemistry
Environmental Chemistry

exp@kol.su.se