Beskrivning

Kursen ges enbart inom Masterprogram i miljö- och hälsoskydd.

På den här kursen deltar du under handledning i den praktiska verksamheten med ämnesanknytning på kommun, myndighet, företag eller annan arbetsplats. Du får möjlighet att tillämpa dina teoretiska kunskaper i praktiken, få en inblick i hur organisationen arbetar och skapar kontakter som kan vara användbara efter avslutade studier.

Institutionen förmedlar praktikplatser, men det är också möjligt att ordna en praktikplats själv. Innan praktiken kan påbörjas ska dock praktikplatsen, handledare och arbetsplan godkännas av institutionen.

Förutom praktik på en arbetsplats, består undervisningen av en obligatorisk introduktion förlagd till universitetet, obligatoriska seminarier, en skriftlig avrapportering av praktiken och en avslutande muntlig redovisning. På arbetsplatsen ska du delta i verksamheten i samma utsträckning och på samma tider som övriga arbetstagare.

Lärandemål

Efter att ha genomgått kursen förväntas du:

* under handledning kunna genomföra olika typer av kvalificerade arbetsuppgifter med anknytning till miljö-och hälsoskydd eller hållbarhetsarbete

* kunna identifiera och beskriva kunskaper och kompetenser, såväl miljö- och hälsoskyddsrelaterade som generella, vilka efterfrågas på en arbetsplats och utifrån dessa värdera egna styrkor och utvecklingsområden

* redogöra för och diskutera hur arbete med miljö- och hälsoskyddsanknytning bedrivs

* kunna medvetandegöra sig om en arbetsplats värderingar och främjande av arbetsmiljö, hållbar utveckling och samverkan med samhället.


Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Miljö och hälsa 15 hp (MI7009), Miljöskyddsteknik 15hp (MI8011), Miljölagstiftning, planering, förvaltning och kommunikation 15 hp (MI7010) samt Svenska 3och Engelska 6

Kursansvarig

Jana Johansson
Contaminant Chemistry

Phone +46 8 674 7165
Jana.Johansson@aces.su.se

CONTACT INFORMATION

Study counsellors

Environmental Science
Miljö- och hälsoskydd

studeranu@aces.su.se

Analytical Chemistry
Environmental Chemistry

exp@kol.su.se