Beskrivning

Under kursen kommer du att lära dig grunderna i modellering. Kursen består av datavisualisering, begrepp och grundläggande teori samt enklare modelleringsverktyg som kan tillämpas på olika typer av miljöproblem inom skilda fält exempelvis klimatförändringar, miljökemi eller ekotoxikologi.

Teorin kombineras med praktiska exempel i datorsalen i form av tre olika fallstudier.

Kursens uppbyggnad

Kursen är uppdelad i föreläsningar, datorlaborationer och hemmauppgifter, därefter en tenta för hela kursen.

Om undervisningen

Undervisning på kursen sker främst genom föreläsningar och datorövningar.

Lärandemål

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • förstå enkla modellers bakomliggande teori, användbarhet och osäkerhet i miljövetenskapligt arbete
  • använda enkla modeller för att förutsäga olika typer av miljöföroreningars spridning och transport
  • använda enkla modeller för att förutsäga ekosystemdynamiska förändringar

Schema

Kommer inom kort.

Kurslitteratur

Chapter 3 in Jo Smith & Pete Smith, Environmental Modelling An Introduction, Oxford University Press, Oxford, United Kingdom, 2007, 192pp., ISBN 9780199272068.

Chapter 2 in Ronald A. Hites and Jonathan D. Raff, Elements of Environmental Chemistry, 2nd ed., John Wiley & Sons, Ltd, 2012.

Chapter 3 in Hugues Goosse, Climate System Dynamics and Modelling, Cambridge University Press, 2015.


Särskild behörighet

Kunskaper motsvarande Miljövetenskap I (MI2004), Matematik för naturvetenskaper MM2002, samt minst 60 hp i ett naturvetenskapligt ämne.

Kursansvarig

Christian Beer
Biogeochemistry

Phone +46 8 674 7387
Christian.Beer@aces.su.se

CONTACT INFORMATION

Study counsellors

Environmental Science
Miljö- och hälsoskydd

studeranu@aces.su.se

Analytical Chemistry
Environmental Chemistry

exp@kol.su.se