Beskrivning

Klimatförändring, Miljögifter och minskad biodiversitet. Effekter på luft, vatten och organismer. Listan på miljöproblem orsakade av människan är lång. Inom ämnet miljövetenskap studeras de naturliga systemen på vår planet och hur människan och samhället påverkar dessa.

Kursen Miljövetenskap 1 ger en bred introduktion i miljövetenskap och inleder kandidat programmet i miljövetenskap men kan även läsas som fristående kurs.

 

Delmoment i kursen

  • Jordens naturliga system (NAT5, 5 hp)
  • Antropogena störningar av naturliga system (NA10, 10 hp)
  • Miljö och samhälle (MS75, 7,5 hp)
  • Redskap för problemlösning (RP75, 7,5 hp)

 

Om kursens uppbyggnad

Kursen innehåller fyra moment och inleds med momentet redskap för problemlösning (RP75). I momentet ingår beskrivande och analytisk statistik och kvantitativa metoder för insamling och utvärdering och presentation av miljödata. Detta praktiseras i en fältstudie på en av universitetets fältstationer.

Den största delen av kursen ägnas åt miljövetenskapens naturvetenskapliga grunder i två moment; jordens naturliga system (NAT5) och antropogena miljöförändringar (NA10). I jordens naturliga system studeras jordens biogeosfärssystem och dess komponenter (berg och jord, vatten, luft, organismer) samt viktiga processer och flöden i och mellan dessa delar. I momentet Antropogena störningar av naturliga system (NA10) studeras aktuella och historiska miljöföroreningar och miljöproblem, riskbedömning av hälsa och miljö samt globala miljöförändringar.

Det fjärde momentet Miljö och samhälle (MS75) har en samhällsinrikning och då studeras människans utnyttjande av jordens naturresurer, hållbar utveckling, grön ekonomi, Politiska styrmedel, inklusive miljölagstiftning, och tekniska lösningar på miljöproblem i ett nationellt

 

Om undervisningen

Kursens första moment består av föreläsningar, övningar och en fältstudie i grupp med 2 övernattningar.

Huvuddelen av de övriga momenten består av föreläsningar men studiebesök inlämningsuppgifter och övningar förekommer.

De obligatoriska delarna är alla övningar, studiebesök och deltagande i grupparbeten samt fältövningen. Kursen examineras med 3 salstentor, 3 grupparbeten och deltagande i obligatorisk undervisning. Grupparbetena examineras med gemensam rapport och muntlig presentation. lärare på kursen är forskare på Stockholms Universitet, samt inbjudna experter.

 

Lärandemål

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • förstå och beskriva grundläggande begrepp och företeelser inom natur- och miljövetenskap
  • förstå och förklara olika natur- och samhällsvetenskapliga delar av ett miljöproblem
  • söka information på såväl bibliotek som via internet samt analysera och kritiskt granska enklare texter med miljövetenskapligt innehåll
  • strukturera, sammanställa och kommunicera information skriftligt och muntligt
  • tillämpa enklare statistiska metoder för att beskriva, tolka och presentera miljödata
  • arbeta såväl självständigt som i grupp för att kartlägga miljöproblem på ett vetenskapligt sätt

 

Schema

Schema för Miljövetenskap 1 hösten 2019.


Kurslitteratur

The Blue Planet – An Introduction to Earth System Science av Brian J Skinner, INBUNDEN (Hardback). John Wiley & Sons Inc, Engelska, 2011-03-04, ISBN: 9780471236436 (ca 650 kr)

Hållbar utveckling och ekonomi inom planetens gränser, Larsson, J., Bratt, L., Sandahl, J. 2011. ISBN- 978-91-44-06009-5. ISBN- 978-91-44-06009-5. Förlag studentlitteratur. Eventuell finns ny upplaga till hösten (ca 300 kr)

Ostrom, E., 2015, Governing the commons. ISBN 9781107569782. Cambridge University Press (ca 200 kr)


Särskild behörighet

Biologi B, Fysik A, Kemi B och Matematik D eller Biologi 2, Fysik 1, Kemi 2 och Matematik 4 (Områdesbehörighet 13 eller A13 med undantag för Fysik B eller Fysik 2).


Evaluations & reports

Kursansvarig

Frida Edberg
Student counsellor
Biogeochemistry

Phone +46 8 674 7262
frida.edberg@aces.su.se

CONTACT INFORMATION

Study counsellors

Environmental Science
Miljö- och hälsoskydd

studeranu@aces.su.se

Analytical Chemistry
Environmental Chemistry

exp@kol.su.se