Beskrivning

Den här kursen ger fördjupande kunskaper inom miljöskyddsteknik och dess roll i hållbar utveckling. Begreppet ”ekosystemtjänster” introduceras tidigt i kursen som ett vägledande koncept för beslutsfattare. För att hantera ekosystemtjänsterna hållbart måste beslutsfattare förutsäga effekterna av alternativa miljöbeslut.

Kursen omfattar olika tillämpningar av miljöteknik (se listan nedan) som ger hållbara tekniska lösningar på miljöproblem som till exempel luft- och vattenkvalitet, bullerförorening, avfallshantering och förorenat mark. Kursen tillämpas på strategier, systemsyn och metoder i miljöskyddsarbetet.

Delmoment i kursen

 • ekosystemtjänster
 • dricksvattenkvalitet och reningsmöjligheter vid kommunal och enskild vattenförsörjning
 • dagvatten och avloppsvattenhantering och reningsteknik
 • luftvård och luftreningsteknik
 • bullerkällor och bedömning av bullernivåer
 • kommunal och industriell avfallshantering och cirkulär ekonomi
 • markföroreningar och marksanering
 • provtagning och kontroll av föroreningsutsläpp
 • fysiska, kemiska och mikrobiologiska analystekniker och kvalitetssäkring.

Om kursens uppbyggnad

Kursen är uppdelad i en föreläsningar, övningar och studiebesök som följs av en tenta i slutet av kursen.

Om undervisningen

Undervisning på kursen sker främst genom föreläsningar, diskussionsmoment och övningar. Kursen har också sju olika studiebesök. De obligatoriska delarna är övningar och studiebesök. Kursen examineras med en salstenta, och deltagande i obligatorisk undervisning. Lärare på kursen är forskare på Stockholms Universitet, samt inbjudna experter.

Lärandemål

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

 • identifiera och utvärdera strategier för att åtgärda verksamhetsanknutna miljöproblem utifrån ett systemanalytiskt perspektiv
 • värdera vattenkvalitet och redogöra för och utvärdera reningstekniker för vatten
 • beskriva tekniker för provtagning och kontroll av föroreningar i vatten samt granska resultat
 • värdera luftkvalitet och redogöra för och utvärdera reningstekniker för luft
 • beskriva tekniker för provtagning och kontroll av föroreningar i luft samt granska resultat
 • beskriva och demonstrera förståelse för tekniker för mätning och kontroll av buller
 • analysera och utvärdera möjligheter till restaurering av förorenade miljöer
 • analysera och utvärdera möjligheter för avfallshantering

Schema

Schema för Miljöskyddsteknik hösten 2019.

Kurslitteratur

Principles of Environmental Engineering & Science, Mackenzie L. Davis and Susan J. Masten. 3e upplagan. Boken finns att låna vid kursstart och kan köpas från nätbokhandlar.


Kurslitteratur

Principles of Environmental Engineering and Science by Davis and Masten 3 ed.

Studenterna får låna boken


Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kursen Miljö och hälsa, 15 hp (MI7009) samt svenska 3 och engelska 6 eller motsvarande.


Evaluations & reports

Kursansvarig

Ian Cousins
Contaminant Chemistry

Phone + 46 8 16 4012
Ian.Cousins@aces.su.se

CONTACT INFORMATION

Study counsellors

Environmental Science
Miljö- och hälsoskydd

studeranu@aces.su.se

Analytical Chemistry
Environmental Chemistry

exp@kol.su.se