Beskrivning

Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper i förvaltningsrätt med fokus på den kommunala miljöförvaltningen. Här ingår bland annat en genomgång av offentligrättsliga grundprinciper.

Du får lära dig grunderna i ärendehandläggning, omprövning och överklagande samt offentlighet och sekretess. Dessutom kommer du att studera miljölagstiftning med särskilt fokus läggs på miljöbalken, dess mål, tillämpningsområde och allmänna hänsynsregler.

Du kommer dessutom att lära dig strategier för kommunikation och informationsspridning.

Delmoment i kursen

  • Del 1, Miljölagstiftning och fysisk planering (Environmental Legislation and Physical Planning) 9 hp
  • Del 2, Förvaltningsrätt och kommunal förvaltning (Administrative Law and Municipal Administration) 3 hp
  • Del 3, Miljö- och yrkesetik samt kommunikation (Environmental and Occupational Ethics and Communication) 3 hp

Kursens uppbyggnad

Kursen är uppdelad tre delar som är kopplade till varandra. Du får exempelvis använda det du lär dig om kommunikation under kursens övriga delar.

Om undervisningen

Undervisning på kursen sker främst genom föreläsningar och seminarier.

Kursen examineras med en skriftlig tentamen, muntligt prov samt inlämningsuppgifter

Lärandemål

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • tillämpa gällande nationell lagstiftning och regelverk men även EU-rätt och internationell rätt inom miljö och hälsoskyddsområdet samt handlägga ärenden inom dessa områden (del 1 och del 2)
  • redogöra för fysisk planering på kommunal nivå samt förklara och värdera översiktsplanering och frågor kring hållbar samhällsplanering (del 1 och del 2)
  • värdera och diskutera etiska och rättssäkerhetsmässiga aspekter på myndighetsutövning och den egnagöra en enkel livscykelanalys av en produkt eller process och uppskatta dess miljöpåverkan yrkesrollen (del 1 och del 3)
  • redogöra för olika filosofiska idéer om hur människan bör förhålla sig gentemot miljön, ekosystem samt i sin yrkesroll (del 3)
  • kommunicera underlag och naturvetenskapliga, juridiska, samhälleliga beslut till avnämare på ett för lekmän begripligt och vetenskapligt korrekt sätt (del 3).

Kontaktperson

Melina Malafry

Schema

Schema VT19

Kurslitteratur

Von Essen, (2018). Arbete i offentlig förvaltning.
Ebbesson (2015). Miljörätt.
Torpman (2017). Miljöetik. Från problem till lösning.


Särskild behörighet

Kunskaper motsvarande kandidatexamen i ett naturvetenskapligt ämne eller matematik, svenska 3 och engelska 6 eller motsvarande.

CONTACT INFORMATION

Study counsellors

Environmental Science
Miljö- och hälsoskydd

studeranu@aces.su.se

Analytical Chemistry
Environmental Chemistry

exp@kol.su.se