Beskrivning

Den här kursen beskriver miljö- och hälsoskyddsproblem och hur dessa problem kan förstås, och bedömas. Ett exempel är kemikalier. Kursen ger dig kunskap om vad som gör en viss kemikalie farlig för människa och miljö och hur du som handläggare, konsult eller inspektör kan bedöma dess risk.

Vi lägger stor vikt vid att förmedla ett vetenskapligt arbetssätt och under kursens gång får du chans att tillämpa och träna på det i hantering av olika typer av miljö och hälsoskyddsproblem.

Delmoment i kursen

 • vattnets väg i naturen
 • bedömning av kemiska miljöföroreningars egenskaper, spridning och omvandling i miljön
 • metoder för riskbedömning
 • luftkvalitet inomhus och utomhus
 • luftföroreningarnas uppkomst och spridning i miljön samt inverkan på ekosystem, klimat och människan
 • klimat och samhälle

Om kursens uppbyggnad

Kursen är uppdelad i en föreläsnings-, och övningsdel som följs av en tenta och därefter en gruppuppgift i slutet av kursen.

Om undervisningen

Undervisning på kursen sker främst genom föreläsningar, diskussionsmoment och övningar, samt en större gruppuppgift med efterföljande presentation i slutet av kursen. Kursen har också ett par studiebesök.

De obligatoriska delarna är övningar, studiebesök och deltagande i gruppuppgift.

Kursen examineras med en salstenta, en gruppuppgift och deltagande i obligatorisk undervisning. Gruppuppgiften examineras med gemensam rapport och muntlig presentation.

Lärare på kursen är forskare på Stockholms universitet, samt inbjudna experter.

Lärandemål

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

 • förklara föroreningars uppkomst, omvandling och spridning i mark, vatten, luft och biota samt förklara föroreningarnas inverkan på organismen, ekosystem, och klimat
 • tillämpa metoder for riskbedömning baserat på föroreningars egenskaper, spridning och effekter
 • redogöra för miljömedicinska, toxikologiska och epidemiologiska aspekter inom hälsoskyddsområdet
 • beskriva och analysera vattnets väg i naturen
 • redogöra för hälsoskyddsproblem relaterade till luftkvalitet
 • förklara och exemplifiera klimatförändringars potentiella effekter på miljö och hälsa

Schema

Schema för Miljö och hälsa hösten 2019.

Kurslitteratur

Principles of Environmental Engineering & Science, Mackenzie L. Davis and Susan J. Masten. 3e upplagan. Boken finns att låna vid kursstart, och kan köpas från nätbokhandlar.


Kurslitteratur

Principles of Environmental Engineering and Science by Davis and Masten 3 ed.

Studenterna får låna boken


Särskild behörighet

Kandidatexamen i ett naturvetenskapligt ämne eller matematik, svenska 3 och engelska 6 eller motsvarande.


Evaluations & reports

HT 2018
Evaluations

Kursansvarig

Anna Sobek
Deputy head of unit
Contaminant Chemistry

Phone +46 8 674 7230
Anna.Sobek@aces.su.se

CONTACT INFORMATION

Study counsellors

Environmental Science
Miljö- och hälsoskydd

studeranu@aces.su.se

Analytical Chemistry
Environmental Chemistry

exp@kol.su.se