Beskrivning

Kursen behandlar:
 • livsmedelslagstiftning och dess tillämpningar
 • livsmedelstoxikologiska och mikrobiologiska grunder
 • livsmedelskedjan från produktion till försäljning
 • egenkontroll och märkning
 • provtagningsstrategier, provhantering och analysmetoder

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och projektarbeten.
Deltagande i seminarier, övningar och projektarbeten och därmed integrerad undervisning är obligatoriskt.

Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen förväntas du kunna:
 • tillämpa relevant livsmedelslagstiftning ur ett myndighetsperspektiv
 • redogöra för företagarens ansvar för livsmedelssäkerhet och egenkontroll
 • förklara och värdera livsmedelstoxikologiska och mikrobiologiska problem
 • identifiera och bedöma riskkällor i olika delar av livsmedelskedjan
 • granska och bedöma livsmedelsverksamheters egenkontrollprogram
 • hantera praktisk tillsyn inom livsmedelsområdet

Schema

MI8013 Prel schema Livsmedel 190813


Kurslitteratur

Utdelat material


Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kurserna Miljö och hälsa 15 hp (MI7009) och
Miljölagstiftning, planering, förvaltning och kommunikation 15 hp (MI7010) samt Svenska 3, Engelska 6

Kursansvarig

Marcus Sundbom
Head of unit
Biogeochemistry

Phone +46 8 674 7242
Marcus.Sundbom@aces.su.se

CONTACT INFORMATION

Study counsellors

Environmental Science
Miljö- och hälsoskydd

studeranu@aces.su.se

Analytical Chemistry
Environmental Chemistry

exp@kol.su.se