Course description

Målsättning: Kursen avser att ge grundläggande teoretisk och experimentell kännedom om modern analytisk kemi med specifik fokus på kvantitativa kemiska bestämningar. Kursen skall också förmedla grundläggande kunskaper om olika analystekniker som spektroskopi, kromatografi, titrering, elektrokemi, etc. Stor vikt läggs på framtagning och hantering av kvantitativa data.

Innehåll: Förutom föreläsningar innehåller kursen 6 laborationtillfällen samt två räkneövningar.

Följande moment ingår:

Allmänt: Kvalitativ och kvantitativ kemisk analys, kalibrering samt good laboratory practice (GLP).
Statistik: Grundläggande statistik och mätvärdesbehandling.
Kromatografi: Kromatografins grunder, gas- och vätskekromatografi
Spektroskopi: UV/Vis, fluorescens, IR, atomabsorption, atomemisson, ICP och NMR.
Våtkemiska metoder: Titrering och Flow Injection Analysis.
Elektrokemisk analys: Potentiometri, amperometri.
Därutöver ges föreläsningar om några av den analytiska kemins olika användningsområden: direktvisande instrumentering, miljöanalys, livsmedelsanalys och medicinsk analys.

Examination: För godkänd kurs krävs godkänd tentamen samt godkända laborationsrapporter.


Special eligibility requirements

Higher Education Credits (up to 225).

Contact

Gunnar Thorsén
Analytical Chemistry

Phone +46 8 16 4316
Gunnar.Thorsen@aces.su.se