Beskrivning

Målsättning: Kursen avser att ge grundläggande teoretisk och experimentell kännedom om modern analytisk kemi med specifik fokus på kvantitativa kemiska bestämningar. Kursen skall också förmedla grundläggande kunskaper om olika analystekniker som spektroskopi, kromatografi, titrering, elektrokemi, etc. Stor vikt läggs på framtagning och hantering av kvantitativa data.

Innehåll: Förutom föreläsningar innehåller kursen 6 laborationtillfällen samt två räkneövningar.

Följande moment ingår:

Allmänt: Kvalitativ och kvantitativ kemisk analys, kalibrering samt good laboratory practice (GLP).
Statistik: Grundläggande statistik och mätvärdesbehandling.
Kromatografi: Kromatografins grunder, gas- och vätskekromatografi
Spektroskopi: UV/Vis, fluorescens, IR, atomabsorption, atomemisson, ICP och NMR.
Våtkemiska metoder: Titrering och Flow Injection Analysis.
Elektrokemisk analys: Potentiometri, amperometri.
Därutöver ges föreläsningar om några av den analytiska kemins olika användningsområden: direktvisande instrumentering, miljöanalys, livsmedelsanalys och medicinsk analys.

Examination: För godkänd kurs krävs godkänd tentamen samt godkända laborationsrapporter.

Schema

Schema VT19


Kurslitteratur

Analytical Chemistry, Gary D Christian, Purnendu K Dasgupta and Kevin A Schug, 7:e utgåvan, Wiley


Särskild behörighet

Minst 30 högskolepoäng i kemi eller motsvarande kunskaper

Kursansvarig

Roger Westerholm
Analytical Chemistry

Phone +46 8 16 2440
Roger.Westerholm@aces.su.se

CONTACT INFORMATION

Study counsellors

Environmental Science
Miljö- och hälsoskydd

studeranu@aces.su.se

Analytical Chemistry
Environmental Chemistry

exp@kol.su.se