Associate Professor in organic analytical chemistry

Ref. No. SU FV-0680-18. Closing date: 04/06/2018

Stockholm University announces a tenured position as associate professor in organic analytical chemistry. Stockholm University has strong research environments in chemistry as well as in environmental science, including access to omics research platforms at the Science for Life Laboratory, a joint facility in Stockholm for scientists from Stockholm University, the Royal Institute of Technology, Karolinska Institute and Uppsala University.

The merger to build the Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES) in 2015 created a research environment that combines environmental science and analytical chemistry and strengthened the university’s profile area “Climate, seas and environment”. ACES does research spanning over the fields of analytical and environmental chemistry, ecotoxicology, regulatory toxicology, atmospheric science and biogeochemistry. The department is structured into five units with more than 220 employees and instrumental and laboratory infrastructure for various types of chemical analysis and measurement is broad.

The Analytical Chemistry Unit consists of 20 permanent staff and graduate students. Research is focused on developing qualitative and quantitative methods for analysis of organic compounds, from sampling and clean-up, to chromatography, mass spectrometry and data analysis. The chemical dimensions of ACES’ environmental science research are largely related to organic molecules. The existing research and analytical instrumentation of the analytical chemistry unit are also focused almost exclusively on organic molecules. The unit is responsible for the two-year Master’s programme in analytical chemistry, and for teaching basic level courses in analytical chemistry in the chemistry candidate programme.

Due to retirements, the Analytical Chemistry unit is entering a period of renewal and we are recruiting new staff members to further the development of analytical chemistry at Stockholm University. For the development, it is essential that the new associate professor creates strong research synergies both with the existing analytical chemists in the unit, with environmental scientists within the department but also with chemists in other departments and nearby facilities.

Subject
Organic analytical chemistry

Main responsibilities
Research, teaching and supervision.

Qualification requirements
In order to qualify for employment as associate professor, the applicant must have demonstrated good teaching skills and have a doctoral degree, or equivalent research expertise, of relevance to the subject area and the main responsibilities of the position.

All teaching positions at Stockholm University require the ability to collaborate and the general ability and suitability to perform one’s duties.

Assessment criteria
In the appointment process, special attention will be given to research and teaching skills. The assessment of research skills will focus primarily on merits within the subject area of the position.
Administrative skills will also be considered.

Teaching and learning in higher education
Completed training in teaching and learning in higher education, or equivalent knowledge, is an advantage. An applicant who has not completed at least 15 credits of teaching and learning in higher education and is not considered to have otherwise acquired equivalent knowledge should undergo such training within the first two years of employment.

Additional information
The Faculty’s criteria for assessment of research and teaching skills: www.science.su.se.

Teaching is within the department’s analytical chemistry curriculum at the basic and advanced level. The language of instruction in first-cycle courses and programmes is Swedish. If the successful candidate does not speak Swedish at the time of appointment, he/she is expected to acquire the necessary language skills during the first two years of employment.

Female applicants are particularly welcome, as most associate professors at the department are men. Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
Further information about the position can be obtained from the Analytical Chemistry Unit Head, Professor Cynthia de Wit, telephone: +46 8 6747180, cynthia.dewit@aces.su.se.

For questions regarding the application process, please contact administrator Petra Nodler, telephone: +46 8 16 22 69, petra.nodler@su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST and Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 20 00 (operator), and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system by clicking the “Apply” button. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

We would appreciate it if your application is written in English. Since it will be examined by international experts, English is the working language.

The University’s rules of employment and instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!
To apply, click “Apply” at the bottom of this page: https://www.su.se/english/about/working-at-su/jobs?rmpage=job&rmjob=5321&rmlang=UK

 

Information på svenska:

Universitetslektor i organisk analytisk kemi

Stockholms universitet har starka forskningsmiljöer inom både kemi och miljövetenskap, inklusive tillgång till omics forskningsplattformar vid Science for Life Laboratory, en gemensam facilitet i Stockholm mellan Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet och Uppsala universitet.

Genom bildandet av Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) 2015 skapades en forskningsmiljö som kombinerar miljövetenskap och analytisk kemi och profilområdet ”Klimat, hav och miljö” förstärktes. ACES bedriver bred forskning inom analytisk- och miljökemi, ekotoxikologi, regulatorisk toxikologi, atmosfärsvetenskap och biogeokemi. Institutionen består av fem enheter med drygt 220 anställda. Infrastrukturen är stark och inkluderar en mångfald av analysinstrument och laboratorier för olika typer av kemiska analyser.

Enheten för analytisk kemi består av 20 anställda och doktorander. Forskningen vid enheten är inriktad mot utveckling av kvalitativa och kvantitativa metoder för analys av organiska ämnen. Detta omfattar allt från provtagning och rening av prover, till kromatografi, masspektrometri och dataanalys. De kemiska aspekterna av miljövetenskaplig forskning vid ACES omfattar huvudsakligen organiska ämnen. Även forskningen och analytiska instrumenteringen vid Enheten för analytisk kemi har huvudfokus på organiska molekyler. Enheten ansvarar för det tvååriga masterprogrammet i analytisk kemi, samt för två grundkurser i analytisk kemi inom kandidatprogrammet i kemi vid Stockholms universitet.

På grund av pensionsavgångar har Enheten för analytisk kemi påbörjat en process för att rekrytera flera forskare och lärare. Dessa nya anställda ska hjälpa till att vidareutveckla forskning och utbildning inom analytisk kemi vid Stockholms universitet. För att utveckla analytisk kemi är det nödvändigt att skapa starka forskningssynergier med de övriga kemisterna på enheten, med miljövetenskapliga forskare inom institutionen och med kemister vid andra institutioner och närliggande faciliteter.

Ämne
Organisk analytisk kemi

Arbetsuppgifter
Forskning, undervisning och handledning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande kompetens, som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder
Under anställningsprocessen kommer, vid bedömningen, särskild vikt läggas vid den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten. Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.
Viss vikt fästs även vid administrativ skicklighet.

Högskolepedagogisk utbildning
Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är meriterande. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Övriga upplysningar
Fakultetens kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: www.science.su.se.

Undervisning sker i analytisk kemi på grundnivå och avancerad nivå. Undervisning på grundnivå sker på svenska. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas han/hon förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första två åren av anställningen.

Fakulteten välkomnar särskilt ansökningar från kvinnor då flertalet universitetslektorer vid institutionen är män. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av enhetschefen för enheten för analytisk kemi, professor Cynthia de Wit, tfn 08-674 71 80, cynthia.dewit@aces.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Petra Nodler, tfn 08-16 22 69, petra.nodler@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!
För att ansöka, klicka på “Ansök” längst ned på denna sida: https://www.su.se/om-oss/jobba-på-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=5319&rmlang=SE