Assistant Professor in Molecular Biogeochemistry of Permafrost Systems

Ref. No. SU FV-0071-19; Closing date: 15 May 2019

The Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES) is one of the biggest departments at the Faculty of Science with more than 200 researchers, teachers, doctoral students and technical/administrative staff. The department is divided into five units where research and teaching focus on contaminant chemistry, ecotoxicology, atmospheric science, biogeochemistry and analytical chemistry. As an employee at ACES you will be part of a dynamic environment with research in leading research areas and with a strong international profile.

Research in the Biogeochemistry Unit focuses on the major biogeochemical cycles and anthropogenic perturbations of these. We combine field studies, modelling, and advanced analytical methods including compound specific isotope analysis to study sources and processes in water, air and terrestrial ecosystems. Permafrost organic matter dynamics is an area where ACES scientists are particularly active. ACES is well immersed in the interdepartmental Bolin Centre for Climate Research.

Subject/subject description
Molecular Biogeochemistry of Permafrost Systems. Process studies of remobilized organic matter using biomarkers and isotopes of natural abundance.

Main responsibilities
Research and in addition some teaching and supervision.

Qualification requirements
In order to qualify for the position as assistant professor, the applicant must have completed a doctoral degree in Sweden or an equivalent degree from another country. In the first instance, an applicant should be considered who has received such a degree no more than five years before the deadline for applications. However, an applicant who has received such a degree earlier may be considered under special circumstances.

All teaching positions at Stockholm University require the ability to collaborate and the general ability and suitability to perform one’s duties.

Assessment criteria
In the appointment process, special attention will be given to research skills. Teaching skills will also be considered.

The assessment of research skills will focus primarily on merits within the subject area of the position.

Terms of employment
For this position, the assistant professor is employed until further notice, but no longer than six years. The contract may be extended to a maximum of eight years under special circumstances, such as due to sick leave or parental leave.

An assistant professor may, on application, be promoted to a permanent position as associate professor. Specific criteria for promotion from assistant professor to associate professor have been established by the Faculty of Science.

An application for promotion to associate professor should be submitted to the faculty at least nine months before the appointment as assistant professor expires.

Additional information
Female applicants are particularly welcome, as most teachers at the department are men.

This position (in Swedish, “biträdande lektor”) is a tenure track position, and the qualification requirements and terms of employment are regulated by the Higher Education Ordinance (SFS 2017:844).

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
Further information about the position can be obtained from the Head of the Unit, Marcus Sundbom, telephone: +46 8 674 7242, Marcus.Sundbom@aces.su.se.

For questions regarding the application process, please contact administrator Ulrika Kaby, telephone: +46 8 16 22 69, ulrika.kaby@su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 40 17, st@st.su.se, and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

We would appreciate it if your application is written in English. Since it will be examined by international experts, English is the working language.

The University’s rules of employment and instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply! 

 

Information på svenska

Biträdande lektor i molekylär biogeokemi i permafrostsystem

Ref.nr SU FV-0071-19; Sista ansökningsdag: 15 maj 2019

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med drygt 200 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal. ACES är indelat i fem enheter där forskning och undervisning bedrivs inom miljöföroreningars kemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och analytisk kemi. Som medarbetare på ACES blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Forskningen på Enheten för biogeokemi är inriktad mot de biogeokemiska kretsloppen och människans påverkan på dessa. Vi kombinerar fältstudier, modeller och avancerade analytiska metoder, t.ex. ämnesspecifik isotopanalys, för att studera källor och processer i vatten, luft och terrestra ekosystem. Omsättningen av organiskt material i permafrost är ett område där våra forskare är särskilt aktiva. ACES är även en del Bolincentret för klimatforskning.

Ämne/ämnesbeskrivning
Molekylär biogeokemi i permafrostsystem. Processtudier av remobiliserat organiskt material med biomarkörer och isotoper av naturlig abundans.

Arbetsuppgifter
Forskning samt viss undervisning och handledning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Främst bör den komma ifråga som avlagt sådan examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt sådan examen tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl.

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet. Viss vikt fästs även vid pedagogisk skicklighet.

Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Anställningsvillkor
För denna anställning gäller att den biträdande lektorn anställs tills vidare, dock längst sex år. Anställningen kan förlängas till maximalt åtta år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet.

Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av Områdesnämnden för naturvetenskap.

Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till fakulteten senast nio månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut.

Övriga upplysningar
Fakulteten välkomnar särskilt ansökningar från kvinnor då flertalet lärare vid institutionen är män.

Anställningsformen biträdande lektor ingår i universitetets karriärväg och regleras i Högskoleförordningen (SFS 2017:844).

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av enhetschefen, Marcus Sundbom, tfn 08-674 7242, Marcus.Sundbom@aces.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Ulrika Kaby, tfn 08-16 22 69, ulrika.kaby@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 40 17, st@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

För att ansöka, klicka på “Ansök” längst ned på denna sida: https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=8687&rmlang=SE

Contact

Marcus Sundbom
Head of unit
Technical personnel
Biogeochemistry

Phone +46 8 674 7242
Marcus.Sundbom@aces.su.se