The Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES) is one of the biggest departments at the Faculty of Science. The department is divided into five units with more than 220 researchers, teachers, doctoral students and technical/administrative staff. Research and teaching focuses on Contaminant Chemistry, Exposure & Effects, Atmospheric Science, Biogeochemistry and Analytical Chemistry. As an employee at ACES you will be part of a dynamic environment with research in leading research areas and with a strong international profile.

The Exposure & Effect Unit focuses on improving our understanding of exposure to chemicals of emerging concern and their effects on living organisms. Our studies integrate experiments, field monitoring and modeling approaches. We also develop novel approaches to facilitate the use of scientific data in regulatory risk assessment and risk management.

At Stockholm University, successful marine research and education has been conducted for over five decades. World leading research about the Baltic Sea, as well as high-level science about other marine areas such as the tropical seas and the artic regions, originates from Stockholm University. Stockholm University Baltic Sea Centre’s mission is to strengthen and illuminate this significant marine activity that involves over ten different Departments at the University.

Subject
Ecotoxicology specializing in regulatory decision-making.

Subject description
Studies of how environmental exposure and effect data are used in chemicals risk assessment and science-based development of regulatory decision-making.

Main responsibilities
Research with some teaching and supervision. The work will be carried out at 20 % at Baltic Sea Centre, Stockholm University.

Qualification requirements
In order to qualify for the position of assistant professor, the applicant must have received a doctoral degree or equivalent qualifications. Preference should be given to those who were awarded a doctoral degree or attained equivalent qualifications no more than seven years prior to the expiry of the application period.

All teaching positions at Stockholm University require the ability to collaborate and the general ability and suitability to perform one’s duties.

Assessment criteria
In the appointment process, specific attention will be given to research skills. Thereafter attention will be given to if the planned research is relevant for the Baltic Sea. Some attention will be given to teaching skills. The assessment of research skills will focus primarily on merits within the subject area of the position.

Additional information
An assistant professor is employed until further notice, but no longer than four years. The contract may be extended to a maximum of six years under special circumstances, such as due to sick leave or parental leave.

An assistant professor may, on application, be promoted to a permanent position as associate professor. Specific criteria for promotion from assistant professor to associate professor have been adopted by the Faculty of Science and can be found at www.science.su.se. An application for promotion to associate professor should be submitted to the faculty at least nine months before the appointment as assistant professor expires.

Female applicants are particularly welcome, as most teachers at the department are men.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
Further information about the position can be obtained from the Head of the Department, Professor Magnus Breitholtz, telephone: +46 70 600 2686, magnus.breitholtz@aces.su.se.

For questions regarding the application process, please contact administrator Petra Nodler, telephone: +46 8 16 22 69, petra.nodler@su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST and Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 20 00 (operator), and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system by clicking the “Apply” button. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

We would appreciate it if your application is written in English. Since it will be examined by international experts, English is the working language.

The University’s rules of employment and instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!

To apply, click “Apply” at the bottom of this page: https://www.su.se/english/about/working-at-su/jobs?rmpage=job&rmjob=5262&rmlang=UK 

 

Information på svenska:

Biträdande lektor i ekotoxikologi med inriktning mot regulatoriskt beslutsfattande

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fem enheter med drygt 220 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och analytisk kemi. Som medarbetare på ACES blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Enheten för Exponering & Effekter fokuserar på att öka förståelsen för hur levande organismer exponeras för miljöföroreningar samt de effekter som uppkommer som ett resultat av exponeringen. Våra studier integrerar laborativa experiment, fältövervakning och modellering. Vi utvecklar också nya metoder och strategier för att underlätta användandet av vetenskapliga data i riskbedömning av kemikalier.

Vid Stockholms universitet har framgångsrik forskning och utbildning om havet bedrivits i över fem decennier. Här utförs världsledande Östersjöforskning, men även forskning i andra svenska havsområden, i tropiska hav och i polartrakterna.
Stockholms universitets Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka och synliggöra den betydande marina verksamhet som är utspridd på över tio olika institutioner vid universitetet.

Ämne
Ekotoxikologi med inriktning mot regulatoriskt beslutsfattande.

Ämnesbeskrivning
Studier av hur miljöexponerings- och effektdata används i kemikalieriskbedömning och vetenskapligt grundad utveckling av regulatoriskt beslutsfattande.

Arbetsuppgifter
Forskning samt viss undervisning och handledning. Arbetet utförs till 20 % vid Östersjöcentrum, Stockholms universitet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet. Därnäst fästs vikt vid att planerad forskningsverksamhet är relevant för Östersjön. Viss vikt fästs vid pedagogisk skicklighet.

Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Övriga upplysningar
En biträdande lektor anställs tills vidare, dock längst fyra år. Anställningen kan förlängas till maximalt sex år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet.

Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av Områdesnämnden för naturvetenskap och återfinns på: www.science. su.se. Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till fakulteten senast nio månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut.

Fakulteten välkomnar särskilt ansökningar från kvinnor då flertalet lärare vid institutionen är män.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Magnus Breitholtz, tfn 070-600 2686, magnus.breitholtz@aces.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Petra Nodler, tfn 08-16 22 69, petra.nodler@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

För att ansöka, klicka på “Ansök” längst ned på denna sida: https://www.su.se/om-oss/jobba-på-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=5258&rmlang=SE