The Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES) is one of the biggest departments at the Faculty of Science with more than 200 researchers, teachers, doctoral students and technical/administrative staff. The department is divided into five units where research and teaching focus on contaminant chemistry, ecotoxicology, atmospheric science, biogeochemistry and analytical chemistry. As an employee at ACES you will be part of a dynamic environment with research in leading research areas and with a strong international profile.

The research at the atmospheric science unit (ACESl) focuses on understanding the processes taking place in air and the consequences of these processes on human health and climate. The applied methodologies range from laboratory studies to in-situ (e.g. characterization of airborne particles indoors and outdoors) and satellite observations, and from molecular theories to global scale simulations.

Subject
Atmospheric science specializing in air quality and human health.

Subject description
This subject includes studies on the processes governing the concentrations, properties and health effects of airborne particles using experimental or numerical techniques.

Main responsibilities
Research and in addition some teaching and supervision.

Qualification requirements
In order to qualify for the position as assistant professor, the applicant must have completed a doctoral degree in Sweden or an equivalent degree from another country. In the first instance, an applicant should be considered who has received such a degree no more than five years before the deadline for applications. However, an applicant who has received such a degree earlier may be considered under special circumstances.

All teaching positions at Stockholm University require the ability to collaborate and the general ability and suitability to perform one’s duties.

Assessment criteria
In the appointment process, special attention will be given to research skills. Teaching skills will also be considered.

The assessment of research skills will focus primarily on merits within the subject area of the position.

Terms of employment
For this position, the assistant professor is employed until further notice, but no longer than six years. The contract may be extended to a maximum of eight years under special circumstances, such as due to sick leave or parental leave.

An assistant professor may, on application, be promoted to a permanent position as associate professor. Specific criteria for promotion from assistant professor to associate professor have been established by the Faculty of Science.

An application for promotion to associate professor should be submitted to the faculty at least nine months before the appointment as assistant professor expires.

Additional information
This position (in Swedish, “biträdande lektor”) is a tenure track position, and the qualification requirements and terms of employment are regulated by the Higher Education Ordinance (SFS 2017:844).

Female applicants are particularly welcome, as most teachers at the department are men. Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
Further information about the position can be obtained from the Head of Unit, Professor Ilona Riipinen, telephone: +46 73 585 9251, ilona.riipinen@aces.su.se and Deputy head of unit, Dr. Radovan Krejci, +46 70 634 1511, radovan.krejci@aces.su.se.

For questions regarding the application process, please contact administrator Katarina Gustafsson, telephone: +46 8 16 22 92, katarina.gustafsson@su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 34 89, alejandra@st.su.se, and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

We would appreciate it if your application is written in English. Since it will be examined by international experts, English is the working language.

The University’s rules of employment and instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants. The criteria for promotion within the Faculty of Science are available at: Guidelines – Employment

You are welcome to apply! 

 

På svenska:

 

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med drygt 200 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal. ACES är indelat i fem enheter där forskning och undervisning bedrivs inom miljöföroreningars kemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och analytisk kemi. Som medarbetare på ACES blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Forskningen på enheten för atmosfärsvetenskap (ACESl) fokuserar på att förstå såväl de prosesser som pågår i luft, som deras konsekvenser på human hälsa och klimat. Våra metoder spänner från laborativa experiment till fältmätningar (t.ex. karakterisering av luftburna partiklar inom- och utomhus) och satellitobservationer, och från molekulära teorier till globala simuleringar.

Ämne
Atmosfärsvetenskap med inriktning mot luftkvalitet och hälsa.

Ämnesbeskrivning
Inom ämnet studeras processer som styr luftburna partiklars halter, egenskaper och hälsoeffekter med experimentella eller numeriska metoder.

Arbetsuppgifter
Forskning samt viss undervisning och handledning

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Främst bör den komma ifråga som avlagt sådan examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt sådan examen tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl.

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet. Viss vikt fästs även vid pedagogisk skicklighet.

Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Anställningsvillkor
För denna anställning gäller att den biträdande lektorn anställs tills vidare, dock längst sex år. Anställningen kan förlängas till maximalt åtta år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet.

Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av Områdesnämnden för naturvetenskap.

Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till fakulteten senast nio månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut.

Övriga upplysningar
Anställningsformen biträdande lektor ingår i universitetets karriärväg och regleras i Högskoleförordningen (SFS 2017:844).

Fakulteten välkomnar särskilt ansökningar från kvinnor då flertalet lärare vid institutionen är män. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Ilona Riipinen, enhetschef, tfn , +46-73-5859251, ilona.riipinen@aces.su.se och av dr. Radovan Krejci, ställföreträdande enhetschef, +46-70-6341511, radovan.krejci@aces.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Katarina Gustafsson, tfn 08-16 22 92, katarina.gustafsson@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se(SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande. Naturvetenskapliga områdets kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor finns på webbsidan: riktlinjer – anställning

Välkommen med din ansökan!

 

Contact

Ilona Riipinen
Head of unit
Professor
Atmospheric Science

Phone +46 8 674 7284
Ilona.Riipinen@aces.su.se

Radovan Krejci
Deputy head of unit
Researcher
Atmospheric Science

Phone +46 8 674 7224
Radovan.Krejci@aces.su.se