The Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES) does research spanning over the fields of analytical and environmental chemistry, ecotoxicology, atmospheric science and biogeochemistry. The Department is structured into 5 units with a total of more than 200 employees.

The Analytical Chemistry Unit consists of 21 permanent staff and graduate students and research is focused on developing qualitative and quantitative methods for analysis of organic compounds, from sampling and clean-up, to chromatography, mass spectrometry and data analysis. The unit is responsible for the two-year Master’s Programme in analytical chemistry, and for teaching basic level courses in analytical chemistry in the chemistry candidate programme.

Main responsibilities
The main responsibility of the candidate is to help prepare and teach laboratory exercises in the following master’s level courses given in English: Advanced Separation Methods (15 hp), Mass Spectrometry (15 hp), Bioanalytical Methods (15 hp) as well as in two basic level courses in Analytical Chemistry (7.5 hp and 10 hp) given in Swedish. Assisting in teaching laboratory exercises in each course is performed together with one PhD student per course. Once you have learned the laboratory exercises during the first year of employment, you will also be expected to school in new PhD students as teaching assistants in the different courses. Teaching is approximately 80% of the position, which also includes maintenance of course instruments (e.g. GC, LC, MS instrumentation).

Other responsibilities will include:

  • operation/maintenance of other advanced instrumentation used in teaching and research in the unit (variety of GC, LC and MS instruments)
  • help in training and supervising students (and postdocs) in the laboratory
  • shared responsibility in oversight of laboratory safety
  • other various duties within the unit.

Qualification requirements
We are looking for someone with at least a master’s degree in analytical chemistry. Other requirements are basic statistical knowledge, laboratory and instrumental technical skills with modern GC, LC and MS instruments, and proficiency in English and Swedish. We are looking for a co-worker with the capacity for life-long learning, good social skills and who is service-oriented.

Terms of employment
This is a full-time, indefinite-term position with a six-month trial period. Salaries at Stockholm University are determined individually; therefore, please indicate your requested salary. Start date immediately.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact 
Further information about the position can be obtained from the Analytical Chemistry Unit Head, Professor Cynthia de Wit, telephone +46 8 6747180, cynthia.dewit@aces.su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S) and Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST and Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 20 00 (operator), and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system by clicking the “Apply” button. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Only include the cover letter and CV in your application. Bring copies of grades and certificates if you are called to an interview.

The instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!
To apply, click “Apply” at the bottom of this page:  http://www.su.se/english/about/working-at-SU/jobs?rmpage=job&rmjob=4645&rmlang=UK

Information på svenska:

Vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) utförs forskning inom analytisk kemi, miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap och biogeokemi. Institutionen består av 5 enheter med fler än 200 anställda.

Enheten för analytisk kemi består av 21 anställda och doktorander. Forskningen vid enheten är inriktad mot utveckling av kvalitativa och kvantitativa metoder för analys av organiska ämnen. Detta omfattar allt från provtagning och upprening av prover till kromatografi, masspektrometri och dataanalys. Enheten ansvarar för det tvååriga masterprogrammet i analytisk kemi, samt för två grundkurser i analytisk kemi inom kandidatprogrammet i kemi vid Stockholms universitet.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att förbereda och undervisa laboratorieövningar inom masterprogrammet (på engelska): Advanced Separation Methods (15 hp), Mass Spectrometry (15 hp), Bioanalytical Methods (15 hp), samt på de två grundkurserna i analytisk kemi (7.5 hp and 10 hp, på svenska). Laboratorieundervisningen bedrivs tillsammans med en av enhetens doktorander för respektive kurs. Som undervisningstekniker förväntas du lära upp nya doktorander som laboratorieassistenter i de olika kurserna. Undervisningen omfattar ca 80% av tjänsten, vilket även inkluderar underhåll av kursinstrumenten (GC, LC och MS).

Övriga ansvarsområden:

  • använda och underhålla instrument som används i undervisning och forskning inom enheten (GC, LC och MS)
  • träna och handleda studenter och post-doktorala forskare på laboratoriet
  • delat ansvar för att upprätthålla laboratoriesäkerhet
  • andra arbetsuppgifter inom enheten efter förmåga.

Kvalifikationer
Du ska ha minst en masterexamen i analytisk kemi. Andra krav är grundläggande kunskaper i statistik, laboratorievana, erfarenhet av att arbeta med och underhålla moderna GC, LC och MS instrument samt god förmåga att kommunicera på svenska och engelska. Vi söker en person med förmåga till livslångt lärande och som har god social förmåga och är serviceinriktad.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Närmare information om anställningen lämnas av chefen för enheten för analytisk kemi, professor Cynthia de Wit, tfn 08-674 7180, cynthia.dewit@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Contact

Cynthia de Wit
Deputy head of department
Phone +46 8 674 7180
Cynthia.deWit@aces.su.se