The Department of Environmental Science takes a very serious view of harassment and discrimination, regardless of who is affected. Abusive treatment, unwelcome advances or other forms of harassment are not tolerated and shall be investigated and documented immediately.

Discrimination or harassment on the grounds of gender, transgender identity or expression, ethnic origin or belief, sexual orientation, disability or age are regulated by the Discrimination Act. More information about the Discrimination Act may be found here.

The responsibility for taking action in cases of harassment or discrimination rests with the head of department of ACES.

Students

If you are a student and feel that you are being discriminated against or harassed, you must immediately contact your study counsellor, one of the Department’s directors of studies, head of department, Department’s human resources coordinator or Stockholm University’s impartial equal opportunity coordinator. No formal, written notice is required; if you contact a member of staff, the head of department is then obliged to take action.
Staff at the Department who witness or hear about harassment or discrimination must make a note of this and immediately contact one of the Department’s directors of studies or the head of department.

Support and help
If you are a student you can approach Student Health Services for counselling and support.

You can also approach the Student Union for advice and help. You do not need to be a member of the Student union to approach them, they help all students with this type of issue. You can also talk to the Department’s study counsellor.

Employees

If you are an employee and feel that you are being discriminated against or harassed, you must immediately contact the head of department, human resources coordinator or the university’s HR department. You can also contact one of the health and safety officers at the Department of Environmental Science.
If you are an employee you can also approach the occupational health service Feelgood or your union representative.

 

Information på svenska:

Handläggningsordning vid trakasserier enligt Diskrimineringslagen

Institutionen för miljövetenskap ser mycket allvarligt på trakasserier och diskriminering, oavsett vem som drabbas. Kränkande särbehandling, ovälkomna närmanden eller andra former av trakasserier tolereras inte och ska omedelbart utredas och dokumenteras.

Diskriminering eller trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet eller trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder är reglerad i lag. Du hittar mer information om diskrimineringslagen här.

Ansvaret för att vidta åtgärder i händelse av trakasserier eller diskriminering vilar på institutionens prefekt.

Student

Om du som student upplever dig vara diskriminerad eller trakasserad ska du omedelbart kontakta din studievägledare, någon av institutionens studierektorer, institutionens prefekt, institutionens personalsamordnare eller Stockholms universitets opartiska jämlikhetssamordnare. Det behövs ingen formell, skriftlig anmälan, utan det räcker med att du kontaktar någon i personalen för att institutionens prefekt ska vara skyldig att vidta åtgärder.

Personal på institutionen som bevittnar eller hör talas om trakasserier eller diskriminering ska notera detta och omedelbart kontakta någon av institutionens studierektorer eller prefekt.

Stöd och hjälp

Du som är student har möjlighet att vända dig till Studenthälsan för att få samtalsstöd. Du kan också vända dig till Studentkåren för att få råd och hjälp. Du behöver inte vara medlem i Studentkåren för att vända dig dit, utan de hjälper alla studenter i den här typen av frågor. Du har också möjlighet att tala med institutionens studievägledare.

Anställd

Om du som anställd upplever dig vara diskriminerad eller trakasserad ska du omedelbart kontakta prefekt, personalsamordnare eller universitetets personalavdelning. Du kan också kontakta något av arbetsmiljöombuden/skyddsombuden på institutionen.

Du som är anställd har även möjlighet att vända dig till företagshälsovården Feelgood eller ditt fackliga ombud.

 

Contact information

Visiting addresses:

Geovetenskapens Hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16, Stockholm (Unit for Toxicological Chemistry)

Mailing address:
Department of Environmental Science
Stockholm University
106 91 Stockholm

Press enquiries should be directed to:

Stella Papadopoulou
Science Communicator
Phone +46 (0)8 674 70 11
stella.papadopoulou@aces.su.se

Watch the film that illustrates the Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES)