Research Engineer

Ref. No. SU FV-4363-17; Closing date: 1 March 2018

The Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES) at Stockholm University is one of the biggest departments at the Faculty of Science with five units and about 220 employees. The department has a strong focus on research (>100 peer-reviewed research articles per year), spanning from couplings between climate change and biogeochemical cycles (atmosphere-land-ocean) to the sources, transport and effects of environmental contaminants.

At the Unit for Biogeochemistry we are studying many aspects of the composition and functioning of the biogeosphere-atmosphere system, how it is affected by anthropogenic perturbations such as climate warming, and the natural cycles of carbon and other important elements and substances. Two research areas that attract large interests are (i) how the thawing permafrost in the Arctic affects large-scale carbon cycling, including triggering release of greenhouse gases, and (ii) how air pollution in Asia and Africa affects the composition of the atmosphere and the climate.  Studying matrices such as air, soil, water and sediments, we analyze e.g. specific organic molecules (i.e., biomarkers), major and minor elements, isotope rations and the compound-specific isotope fingerprint, along with many other geochemical and geophysical parameters. The Unit for Biogeochemistry is now recruiting a Research Engineer to function as support to ongoing research activities, and be responsible for the long-term coordination of the analytical laboratory activities.

Main responsibilities

 • Be responsible for the organization and servicing of instruments and other equipment in the laboratories.
 • Be responsible for the organization and servicing of instruments and other equipment for field campaigns.
 • Introduce and mentor students, PhD students and guest researchers in sampling, extractions and other sample preparations, and analyses of samples, especially for organic-molecular analyses.
 • Be responsible for laboratory safety, risk assessments, and chemical inventorying.
 • Master and document our analytical methods to ensure continuity by serving as a knowledge-bridge to new colleagues.
 • Lead inventorying and storage of both field samples and analytical data.
 • Analyze samples and participate in field campaigns.
 • Contribute to development of analytical methods and research studies.
 • Contribute to development and maintenance of a safe physical work environment in the laboratories and in the field.
 • Participate actively to development and maintenance of a sound psychosocial work environment.

Qualification requirements

 • M.Sc. or Ph.D degree with focus on chemical analysis, or corresponding competence.
 • Practical experience of molecular organic analysis of complex matrices such as environmental samples, maintenance and trouble shooting of analytical instruments (especially GC-MS).
 • Experience of field sampling/campaigns is a merit.
 • Good organizational skills and high social competence.
 • Fluency in English (in speaking and in writing) is a requirement; basic knowledge of Swedish is an advantage.

Terms of employment
This is a full-time, indefinite-term position with a six-month trial period. Salaries at Stockholm University are determined individually; therefore, please indicate your requested salary. Start date as peer agreement.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact 
Further information about the position can be obtained from Professor Örjan Gustafsson, telephone: +46 70 324 7317, orjan.gustafsson@aces.su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST and Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 20 00 (operator), and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system by clicking the “Apply” button at the bottom of this page: https://www.su.se/english/about/working-at-su/jobs?rmpage=job&rmjob=4757&rmlang=UK.
It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Only include the cover letter and CV in your application. Bring copies of grades and certificates if you are called to an interview.

The instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!

Information på svenska:

Forskningsingenjör

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) vid Stockholms universitet är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten och består av fem enheter med ca 220 anställda. Institutionen har ett starkt fokus på forskning (> 100 referee-granskade artiklar per år) med en spännvidd från kopplingar mellan klimatförändringar och biogeokemiska kretslopp (atmosfär-land-hav) till miljöföroreningars källor, spridning och effekter.

Vid Enheten för Biogeokemi studerar vi många aspekter kring biogeosfärens och atmosfärens sammansättning, hur den påverkas av antropogena störningar såsom klimatuppvärmningen, och de naturliga kretsloppen av kol och andra viktiga ämnen. Två forskningsområden av stort intresse är hur den upptinande permafrosten i Arktis påverkar de storskaliga kolkretsloppen, inklusive frigörelse av växthusgaser, samt hur luftföroreningar i Asien och Afrika påverkar både atmosfärens sammansättning och klimatet. I prover från luft, jord, sediment och vatten analyseras t.ex. specifika organiska molekyler (s.k. biomarkörer), grundämnen, isotopkvoter, och den molekyl-specifika isotopsammansättningen, bland många andra geokemiska och geofysiska basparametrar. Enheten för Biogeokemi söker nu en Forskningsingenjör som ska fungera som stöd till pågående forskningsaktiviteter, samt långsiktigt ansvara för och koordinera den analytiska laboratorieverksamheten.

Arbetsuppgifter

 • Ansvara för organisation och underhåll av instrument och annan utrustning på laboratorierna.
 • Ansvara för för organisation och underhåll av instrument och annan utrustning för fältkampanjer.
 • Introducera och handleda studenter, doktorander och gästforskare vid provtagning, upparbetning och analys av miljöprover, särskilt organisk-molekylära analyser.
 • Ansvara för laboratoriesäkerhet, riskbedömningar och kemikalieinventeringar.
 • Behärska och dokumentera våra analytiska metoder för att stå för kontinuitet genom att vara en kunskapsöverförande länk till nya medarbetare.
 • Leda inventering och lagring av både fältprover och analysdata.
 • Analysera prover i olika projekt samt delta i fältkampanjer.
 • Bidra till utveckling av nya analysmetoder och forskningsstudier.
 • Bidra till utveckling och underhåll av en säker fysisk arbetsmiljö i laboratorierna och i fält.
 • Delta aktivt med att utveckla och upprätthålla en god psykosocial arbetsmiljö.

Kvalifikationer

 • Masterexamen eller doktorsexamen med inriktning mot kemisk analys/analytisk kemi, eller motsvarande kompetens som bedöms som likvärdig.
 • Praktisk erfarenhet av organisk-molekylära analyser, gärna i komplexa matriser såsom miljöprover, underhåll och felsökning av analytiska instrument (ffa GC-MS).
 • Erfarenhet av fältprovtagning/kampanjer inom geo- eller miljövetenskap är en merit.
 • God organisationsförmåga och god social förmåga.
 • Att behärska engelska i tal och skrift är ett krav och baskunskaper i svenska är en fördel.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Närmare information om anställningen lämnas av professor Örjan Gustafsson, tfn 070-324 7317, orjan.gustafsson@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök” längst ned på denna sida: https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=4756&rmlang=SE.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!