Referenslaboratoriet för tätortsluft - mätningar
En hemsida från Institutionen för miljövetenskap och Analytisk kemi, ACES,
på uppdrag av Naturvårdsverket
   
 
   

Välkommen!

Miljökvalitetsnormerna och tillhörande lagstiftning är ett miljörättsligt styrmedel med syfte att uppnå en godtagbar miljökvalitet. Myndigheter och kommuner ska vid tillsyn och tillståndsprövning, m.m. säkerställa att meddelade normer uppfylls. Vid planering och planläggning ska kommuner och myndigheter iaktta normerna.

Avdelningen för atmosfärsvetenskap (tidigare "Luftlaboratoriet") vid ACES, Stockholms universitet ska enligt en överenskommelse med Naturvårdsverket fullgöra funktionen som "Referenslaboratorium för tätortsluft - mätningar". Referenslaboratoriet-mätningar ska i första hand ge råd när det gäller att kontrollera miljökvalitetsnormerna. En mycket viktig uppgift i detta sammanhang är att ge råd till kommuner och andra om mätstrategi, mätmetoder och mätinstrument.

Syftet med denna hemsida är att presentera information som underlättar för kommunerna att kontrollera luftföroreningshalterna i tätorterna. Kommunerna ansvarar för att kontrollera att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft (kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen och partiklar [PM10]) uppfylls i sina kommuner. Naturvårdsverket ansvarar för kontrollen av ozon.

 

Luftguiden

Texten är i huvudsak baserad på Naturvårdsverkets handbok "Luftguiden" med tillhörande författningar. Luftguiden är en handbok med vägledning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft.

 

 

Använd menyerna på alla sidor om denna text för att hitta svaren på era frågor.
Ta gärna en titt i Utvärderingsguiden för en överblick över vad som kan vara intressant för en kommun att veta.

 


 

Vill du istället ha rådgivning om modeller?
Referenslaboratoriet för tätortsluft - modeller

 

 

Aktuellt

2016-12-19

Nytt instrument godkännande för PM10 och 2,5

Läs mer >>