Stockholm University is a leading European university and one of the world’s top 100 institutions of higher education and research. Stockholm University has more than 60,000 students and 5,000 staff. In the field of chemistry, it is Sweden’s best-placed institution in international rankings; in the field of environmental science, Stockholm University is among the top-ranked institutions in the world.

The Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES) does research spanning over the fields of analytical chemistry, environmental chemistry, ecotoxicology, atmospheric science and biogeochemistry. Much of this research has a strong base in chemistry and the department, with ~200 employees, has modern instrumental and laboratory infrastructure for various types of chemical analysis and measurement.

Project description
With globalization, more and more chemicals are now manufactured, used and disposed in developing countries where chemical inventories and chemical regulations are less developed, and we hypothesize that new persistent and bioaccumulative compounds are increasingly emitted to the global atmosphere from Asia. We will use unique workflows in nontarget mass spectrometry to identify persistent and bioaccumulative substances in biological and environmental samples, including from humans, marine mammals, and air samples collected in strategic locations around south and south-east Asia.

Main responsibilities
The Postdoctoral Fellow will be supervised by Professor Jonathan Martin in the Exposure & Effects Unit, Department of ACES. The successful candidate will work primarily at Science for Life Laboratory in our new UNTARGET Lab where a major objective will be to establish analytical conditions and workflows for contaminant discovery on GC- and HPLC- based high resolution mass spectrometers. A combination of targeted, suspect-screening, and untargeted workflows are to be established while maintaining instrument performance. Strategies for biological and environmental sample extraction will be developed and validated to analyze for a wide range of ionic, polar and non-polar contaminants in the various sample types with high sensitivity and selectivity. The candidate will need to interpret high resolution mass spectrometry data and conduct MS/MS experiments for structural elucidation. The postdoctoral fellow will be expected to plan, conduct, interpret and communicate the research and results.

Qualification requirements
Postdoctoral positions are appointed primarily for purposes of research. Applicants are expected to hold a Swedish doctoral degree or an equivalent degree from another country.

Assessment criteria
The degree should have been completed no more than three years before the deadline for applications. An older degree may be acceptable under special circumstances, which may involve sick leave, parental leave, clinical attachment, elected positions in trade unions, or similar.

Primary assessment criteria are scientific excellence and proven research experience with high resolution mass spectrometry. A strong command of English is required.

Terms of employment
The position involves full-time employment for a maximum of two years, with the possibility of extension under special circumstances. Start date 1 September 2017 or as per agreement.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
Further information about the position can be obtained from Professor Jonathan Martin, telephone: +46 72 146 27 73, jon.martin@aces.su.se.

Union representatives
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) and Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST and Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 20 00 (operator), and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system by clicking the “Apply” button. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application

 • Your contact details and personal data
 • Your highest degree
 • Your language skills
 • Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents

 • Cover letter
 • CV – degrees and other completed courses, work experience and a list of publications
 • Research proposal (no more than 2 pages) describing:
  – why you are interested in the field/project described in the advertisement
  – what makes you suitable for the project in question
 • Copy of PhD diploma
 • Publications in support of your application (no more than 3 files).

The instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) är en multidisciplinär institution, för miljövetenskapliga studier, med ca 200 anställda forskare, doktorander och teknisk/administrativ personal. Vår forskning spänner över fem olika huvudområden: kemiska föroreningar, atmosfäriska aerosoler, biogeokemiska kretslopp av kol och näringsämnen, ekotoxikologi och analytisk kemi. Det finns betydande experimentell utrustning för kemisk analys och partikelkarakterisering, men även flera permanenta forskningsstationer såväl som tillgång till modeller från process till jordsystemnivå.

Projektbeskrivning
Dagens globalisering innebär att fler och fler kemikalier tillverkas, används och undanskaffas i utvecklingsländer, där reglering och hantering av kemikalier inte sällan är kraftigt underutvecklad. Vår hypotes är att nya persistenta och bioackumulerbara kemikalier i en ökande grad emitteras till den globala atmosfären från Asien. Vi kommer att använda unika arbetsflöden med förutsättningslös masspektrometrisk analys (eng. non-target) för att identifiera persistenta och bioackumulerbara kemikalier i såväl människor som marina däggdjur, men också i luftprover insamlade på strategiska platser i Syd- och Sydostasien.

Arbetsuppgifter
Postdoktorn kommer att handledas av professor Jonathan Martin vid enheten för Exponering & Effekter vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES). Postdoktorn kommer primärt att jobba vid Sciene for Life Laboratory i vårt nya UNTARGET-labb, där ett huvudmål är att etablera analytiska förutsättningar och arbetsflöden för att upptäcka miljöföroreningar med GC- och HPLC-baserade högupplösande masspektrometrar. En kombination av riktade och förutsättningslösa arbetsflöden kommer att etableras samtidigt som instrument ska underhållas för bästa prestanda. Strategier för extraktion av miljö- och biologiska prover kommer att utvecklas och valideras för att med hög känslighet och selektivitet analysera en rad olika miljöföroreningar, såväl i jonform som polära och opolära. Postdoktorn kommer att behöva tolka högupplösande masspektrometrisk data och genomföra MS/MS-experiment för strukturidentifiering. Postdoktorn förutsätts kunna planera, genomföra, tolka och kommunicera forskning och resultat.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet och erfarenhet med högupplösande masspektrometri. Mycket goda kunskaper i engelska, muntligt och skriftligt, är ett krav.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2017-09-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Jonathan W. Martin, tfn 072-146 27 73, jon.martin@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 2 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!