Postdoctoral Fellow in Microbial Colonization and Biofilm Development in Aquatic Environments

Ref. No: SU FV-4131-17, Closing date: 15/01/2018

The Department of Environmental Science and Analytical Chemistry is a multidisciplinary department that gathers scientists from diverse fields in the natural sciences to study environmental phenomena with some 200 faculty, researchers, doctoral students and support staff from over 30 countries. Our research spans across five major areas: chemical contaminants, atmospheric aerosols, biogeochemical cycles of carbon and nutrients, ecotoxicology, and analytical chemistry. Extensive facilities for chemical analysis, particle characterization and aquaria experimentation as well as several modeling platforms and research stations are key to our research.

Project description
A postdoctoral position for a highly motivated researcher is available to join the Exposure and Effects Unit, Department of Environmental Science and Analytical Chemistry at the Stockholm University (ACES). We are seeking a postdoctoral fellow with abilities and interest to conduct research on biofilm formation on small particles, in association with ongoing projects on microplastics as emerging environmental contaminants in aquatic ecosystems. Currently funded projects focus on understanding biofilm formation on microplastics and biofilm-mediated effects of the microplastics on aquatic consumers. We take a broad and multidisciplinary approach, which spans basic biology, environmental microbiology and environmental chemistry, to improve mechanistic understanding of the microplastics effects in benthic and pelagic food webs. See project details at weather-mic  and micropoll.

Main responsibilities
Postdoctoral positions are appointed primarily for purposes of research. On request, some teaching of bachelor and master courses on Environmental and Health Protection, Environmental Science, and similar, can be involved. The suitable candidate will interact strongly with the PIs at the Department and will thus have the opportunity to establish a strong network within several research fields.

Qualification requirements
Postdoctoral positions are appointed primarily for purposes of research. Applicants are expected to hold a Swedish doctoral degree or an equivalent degree from another country. In addition to the PhD degree in a relevant field, a successful candidate should have experience in the areas of environmental microbiology, biofilm research, biotechnology, cell biology, molecular biology. Applicants should have demonstrated experience in applying laboratory and computational experimental approaches to generate and analyze complex datasets. Knowledge in bioinformatics as well as experience with statistical analyses and/or programming in Python or R is an advantage. Superior problem-solving skills are needed, as are outstanding oral and written communication skills.

Assessment criteria
The degree should have been completed no more than three years before the deadline for applications. An older degree may be acceptable under special circumstances, which may involve sick leave, parental leave, clinical attachment, elected positions in trade unions, or similar. In the appointment process, special attention will be given to research skills. The selection is based primarily on scientific excellence and experience in the relevant fields, such as data analysis and experimental design.

Terms of employment
The position involves full-time employment for a maximum of two years, with the possibility of extension under special circumstances. Start date 2018-03-01 or as per agreement.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
Further information about the position can be obtained from the Head of the Department, Prof. Magnus Breitholtz, magnus.breitholtz@aces.su.se or from the project leader, Prof. Elena Gorokhova, telephone: +46 8 674 73 41, elena.gorokhova@aces.su.se.

Union representatives
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) and Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST and Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 20 00 (operator), and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system by clicking here. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application

 • Your contact details and personal data
 • Your highest degree
 • Your language skills
 • Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents

 • Cover letter
 • CV – degrees and other completed courses, work experience and a list of publications
 • Research proposal (no more than 3 pages) describing:
  – why you are interested in the field/project described in the advertisement
  – why and how you wish to complete the project
  – what makes you suitable for the project in question
 • Copy of PhD diploma
 • Letters of recommendation (no more than 3 files)
 • Publications in support of your application (no more than 3 files).

The instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!

 

Information på svenska:

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi är en multidisciplinär institution för miljövetenskapliga studier, med ca 200 anställda forskare, doktorander och teknisk/administrativ personal. Vår forskning spänner över 5 olika huvudområden: kemiska föroreningar, atmosfäriska aerosoler, biogeokemiska kretslopp av kol och näringsämnen, ekotoxikologi och analytisk kemi. Det finns betydande experimentell utrustning för kemisk analys och partikelkarakterisering men även flera permanenta forskningsstationer såväl som tillgång till modeller från process till jordsystem nivå.

Projektbeskrivning
Postdoktoranställning för en starkt motiverad forskare utlyses av enheten för exponering och effekter vid institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), Stockholms universitet. Vi söker en postdoktor som har intresse och förmåga att studera biofilmsbildning på mikropartiklar i anslutning till pågående projekt on mikroplaster som nya miljöföroreningar i akvatiska ekosystem. De pågående projekten syftar till att förstå biofilmsbildningen på mikroplaster och hur biofilmer kan påverka mikroplasteffekter hos akvatiska konsumenter. Vi arbetar multidisciplinärt inom grundläggande biologi, mikrobiell ekologi och miljökemi för att skapa en bättre mekanistisk förståelse för mikroplasters effekter på både bentiska och pelagiska födovävar. För mer detaljer om projektet, se weather-mic och micropoll.

Arbetsuppgifter
Postdoktoranställningar tillsätts främst för forskning. På förfrågan kan dock viss undervisning på kandidat och mastersnivå inom miljövetenskap och miljö och hälsoskydd tillåtas. Den tilltänkta kandidaten kommer att samarbeta nära med forskningsledarna på institutionen och kommer således att få möjligheten att etablera ett starkt nätverk inom flera forskningsfält.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Utöver en doktorsexamen i ett relevant fält ska en framgångsrik kandidat ha erfarenhet inom miljö-mikrobiologi, biofilmsforskning, bioteknologi, cellbiologi och molekylär biologi. Den sökande bör ha demonstrerad erfarenhet av att tillämpa laborativa såväl som beräkningsmässiga metoder för att generera och analysera komplexa dataset. Kunskaper inom bioinformatik, erfarenhet av statistiska analyser och/eller programmering i Python och R är meriterande. Exceptionell problemlösningsförmåga samt starka kommunikationsförmåga i både tal och skrift är viktig.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet och erfarenhet inom dataanalys och experimentell design.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2018-03-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Magnus Breitholtz, magnus.breitholtz@aces.su.se eller från projektansvarig professor Elena Gorokhova, tfn 08-674 73 41, elena.gorokhova@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka här. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!