The Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES) is one of the biggest departments at the Faculty of Natural Sciences with about 220 employees. The main research areas are Environmental Science and Analytical Science.

Project description
Atmospheric aerosols are an important component of the Earth’s climate system. Aerosols scatter and absorb solar radiation but are also eminent important for cloud formation since they act as nuclei for cloud droplets (or ice particles). Their optical properties and thus contribution to the Earth’s radiative budget are strongly dependent on their ability to take up water (i.e. hygroscopicity) and ambient relative humidity. This project will use global in-situ measurements of aerosol hygroscopicity that will be evaluated in global climate models. The position will be part of the project “Evaluation and improvement of the parameterization of aerosol hygroscopicity in global climate models using in-situ surface measurements” which is funded by the U.S. Department of Energy (DoE).

Main responsibilities
The main task will be to produce a harmonized and high-quality dataset of in-situ measurements of aerosol hygroscopicity, based on global observations within various field campaigns and network activities (e.g. the U.S. Department of Energy’s Atmospheric Radiation Measurement Program). In a second phase of the project, this benchmark dataset will be compared to the output of global climate models. This task is embedded within the AeroCom project (Aerosol Comparisons between Observations and Models; http://aerocom.met.no/). Potential improvements to model parameterizations of aerosol hygroscopicity will be suggested, thus improving simulations of aerosol life cycle in models.

Qualification requirements
Postdoctoral positions are appointed primarily for purposes of research. Applicants are expected to hold a Swedish doctoral degree or an equivalent degree from another country.

Assessment criteria
The degree should have been completed no more than three years before the deadline for applications. An older degree may be acceptable under special circumstances, which may involve sick leave, parental leave, clinical attachment, elected positions in trade unions, or similar.

The qualifying applicant should have a PhD in the field of atmospheric sciences, physics or related fields. Prior knowledge on aerosol optical properties, aerosol hygroscopicity, large-scale data analysis and climate modelling is of benefit. Knowledge of programming and data analysis (e.g. using Matlab) is needed. The applicant should show capability of working independently at a multidisciplinary research environment and is expected to produce peer-reviewed publications about his/her work. Participation at international meetings and conferences is expected. Excellent communication skills in English are also a prerequisite for this position.

Terms of employment
The position involves full-time employment for a maximum of two years, with the possibility of extension under special circumstances. Start date as per agreement.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
Further information about the position can be obtained from Dr. Paul Zieger, telephone: +46 8 674 76 34, paul.zieger@aces.su.se, or Prof. Ilona Riipinen, telephone: +358 40 708 28 23, ilona.riipinen@aces.su.se.

Union representatives
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) and Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST and Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 20 00 (operator), and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system by clicking here. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application

 • Your contact details and personal data
 • Your highest degree
 • Your language skills
 • Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents

 • Cover letter
 • CV – degrees and other completed courses, work experience and a list of publications
 • Copy of PhD diploma
 • Publications in support of your application (no more than 3 files).

The instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!

 

Information på svenska:

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med ca 220 anställda, forskare, doktorander samt teknisk/administrativ personal. De huvudsakliga forskningsområdena är: miljövetenskap, analytisk kemi och miljökemi.

Projektbeskrivning
Atmosfäriska aerosoler är en viktig komponent i jordens klimatsystem. Aerosolpartiklar sprider och absorberar solstrålning, men är också väldigt viktiga för molnbildning eftersom de fungerar som kärnor till molndroppar (eller iskristaller). Deras optiska egenskaper och därmed bidraget till jordens strålningsbudget är starkt beroende av deras förmåga att ta upp vatten (m.a.o. hygroskopicitet) och rådande relativ fuktighet. Projektet är tänkt att använda sig av in situ-observationer av aerosolens hygroskopiska egenskaper som kommer att utvärderas i globala klimatmodeller. Anställningen är en del i projektet “Evaluation and improvement of the parameterization of aerosol hygroscopicity in global climate models using in-situ surface measurements” som är finansierat av USA:s energidepartment (DoE).

Arbetsuppgifter
Huvudsyftet med detta projekt är att skapa ett harmoniserat dataset med hög kvalité baserat på observationer av hygroskopicitet gjorda in situ, samt globala observationer utförda som del av mätkampanjer eller inom olika nätverk (t.ex. U.S. Department of Energy’s Atmospheric Radiation Measurement Program). Som en andra fas i projektet kommer detta grunddata bli jämfört med resultaten från globala klimatmodeller. Denna arbetsuppgift är en del av AeroCom-projektet (Aerosol Comparisons between Observations and Models; http://aerocom.met.no/). Möjliga förbättringar av modellparameteriseringar av aerosolens hygroskopicitet ska klarläggas, vilket leder till förbättrade simuleringar av aerosolens livscykel i numeriska modeller.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Du ska ha en fil.dr. inom området atmosfärsvetenskap, fysik, eller liknande. Kunskap i programmering och dataanalys (m.h.a. exempelvis Matlab) är meriterande. Tidigare arbetserfarenhet med aerosolernas optiska egenskaper, partiklars hygroskopicitet, analys av storskaliga dataset och klimatmodellering är meriterande. Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav. Du förväntas ta del i internationella möten och konferenser. Du ska kunna arbeta självständigt i en multidisciplinär forskningsmiljö samt förväntas presentera dina resultat i granskade vetenskapliga tidskrifter.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av dr Paul Zieger, tfn 08-674 76 34, paul.zieger@aces.su.se, eller prof. Ilona Riipinen, tfn +358 40 708 28 23, ilona.riipinen@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka här. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!