The Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES) at Stockholms University employs about 220 employees: researches, postdoctoral fellows, PhD students and technical/administrative support staff.

Project description
Life-saving protection is needed in healthcare clothing to shield against biological fluids that can transmit diseases in hospitals. Currently, fluorinated polymers are the only known technology that can provide both oil and water repellency, but these fluorinated polymeric products can release highly fluorinated substances known to be hazardous to the environment and humans. Due to their unsustainability, highly fluorinated substances are being phased-out from all non-essential uses in Swedish society and are a high priority for the Swedish government and regulators. In this project, we will identify products used in the Swedish health care system which contain highly fluorinated substances using a combination of product registries and analytical tools. We will then test various commercially available alternative products to determine if they can offer the necessary life-saving protection while at the same time be nonhazardous to the environment and humans. The project (Substitution in Practice of Prioritized Fluorinated Chemicals to Eliminate Sources from Healthcare – SUPFES-Health) is funded by Stockholm County Council.

Main responsibilities
The successful candidate would work within a team focusing on this research topic comprising several senior scientists and one PhD student. Postdoctoral Fellow will also be a member of a research group in the Contaminant Chemistry Unit led by Ian Cousins. The project builds on an ongoing research project (SUPFES – Substitution in Practice of Prioritized Fluorinated Chemicals to Eliminate Diffuse Sources) comprising a unique consortium of universities, research institutes, industry and other stakeholders with expertise in materials, processes and products, analytical chemistry, toxicology and socioeconomics. The postdoctoral fellow will plan and conduct both experimental and theoretical research.

Qualification requirements
Postdoctoral positions are appointed primarily for purposes of research. Applicants are expected to hold a Swedish doctoral degree or an equivalent degree from another country.

Assessment criteria
The degree should have been completed no more than three years before the deadline for applications. An older degree may be acceptable under special circumstances, which may involve sick leave, parental leave, clinical attachment, elected positions in trade unions, or similar.

The primary assessment criterion is scientific exellence. A good command of English is required.

Terms of employment
The position involves full-time employment for a maximum of two years, with the possibility of extension under special circumstances. Start date 1 July 2017 or as per agreement.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
Further information about the position can be obtained from Prof. Ian Cousins, telephone: +46 16 40 12 and +46 768 93 36 68, ian.cousins@aces.su.se.

Union representatives
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) and Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST and Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 20 00 (operator), and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system by clicking the “Apply” button. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application

 • Your contact details and personal data
 • Your highest degree
 • Your language skills
 • Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents

 • Cover letter
 • CV – degrees and other completed courses, work experience and a list of publications
 • Research proposal (no more than 3 pages) describing:
  – why you are interested in the field/project described in the advertisement
  – why and how you wish to complete the project
  – what makes you suitable for the project in question
 • Copy of PhD diploma
 • Publications in support of your application (no more than 3 files).

The instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!

 

Information på svenska:

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med ca 220 anställda. Forskning bedrivs inom miljövetenskap, analytisk kemi och miljökemi.

Projektbeskrivning
Inom sjukvården krävs textilier som skyddar mot biologiska vätskor innehållande patogener, som kan föra med sig smitta och därigenom äventyra personalens liv och hälsa. I dag används fluorkemi i stor utsträckning som ytbehandling av textilier för att åstadkomma dessa vätskeavvisande egenskaper för en mängd produkter. Många av de vanligt använda högfluorerade ämnena har dock påvisat problematiska egenskaper för människa och miljö, varför dessa aktivt bör fasas ut och ersättas med mer hållbara alternativ. Detta projektet syftar till att identifiera, utvärdera samt testa alternativ med mindre problematiska miljö- och hälsoegenskaper som samtidigt ger de nödvändiga vätskeavvisande egenskaperna som krävs inom sjukvården. Projektet (SUPFES-Health) finansieras av Stockholms läns landsting.

Arbetsuppgifter
Postdoktorn ska jobba i ett team som fokuserar på detta forskningsområde bestående av flera ledande forskare och en doktorand. Postdoktorn ska också vara medlem i en forskargrupp i enheten för ”Contaminant Chemistry” som leds av Ian Cousins. Projektet kommer att dra nytta av erfarenheter och metoder för praktisk substitution inom kemikalieområdet från ett pågående projekt (SUPFES – Substitution in Practice of Prioritized Fluorinated Chemicals to Eliminate Diffuse Sources). Projektteamet kommer att bestå av erfarna forskare i samarbete med det nätverk av industri och myndigheter som vuxit fram i SUPFES. Postdoktorn kommer i första hand att planera och genomföra experimentell och teoretisk forskning.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Goda kunskaper i engelska krävs.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2017-07-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prof. Ian Cousins, tfn 08-674 40 12 och 0768-93 36 68, ian.cousins@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!