The Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES) employs about 200 employees: researchers, postdoctoral fellows, doctoral students and technical/administrative support staff. The sources and fate of environmental contaminants is one of the research foci, and the department maintains state of the art instrumentation for ultra/trace analysis of organic chemicals in complex matrices.

Project description
Oceans are known to be recipients of many pollutants, but also act as secondary sources to the atmosphere. While ocean-air exchange of gas-phase pollutants has been well-studied, little work has focused on sea-spray associated transport of pollutants. Therefore, oceans are often incorrectly assumed to be irreversible sinks for non-volatile pollutants. Sea-spray aerosols are formed at the water surface through the action of bubble bursting and have been shown to be enriched in organic matter. They also exist in the size range that facilitates long-range transport in the atmosphere. The overall goal is to test the hypothesis that surface active substances can be efficiently transferred across the water–air interface during sea-spray aerosol formation and that the efficiency of transfer is controlled by the substance’s physical-chemical properties as well as the water chemistry and climatic conditions. Recent development of experimental methods at Stockholm University now provides a unique possibility to examine in detail the process of sea-spray mediated transport of pollutants. We will take advantage of this possibility and study water–air transport for a range of pollutants at concentrations and conditions relevant for real ocean environments. Based on the experiments, a theory of the process will be developed and evaluated in the field. Furthermore, we will apply the theory in a transport model to examine pollutant water–air transfer via aerosol particles on a global scale. The project is funded by a grant from the Swedish Research Council (Vetenskapsrådet).

The successful candidate would work within a small team focusing on this research topic comprising several senior scientists and one PhD student. Postdoctoral Fellow will also be a member of a research group in the Contaminant Chemistry Unit led by Ian Cousins. The project is, however, an inter-unit collaboration in our department between the Contaminant Chemistry Unit and the Atmospheric Science Unit.

Main responsibilities
The postdoctoral fellow will primarily plan and conduct experimental research in the laboratory and field to investigate the sea-spray associated transport of pollutants. The experimental research will involve analysis of pollutants using advanced instrumental methods.

Qualification requirements
Postdoctoral positions are appointed primarily for purposes of research. Applicants are expected to hold a Swedish doctoral degree or an equivalent degree from another country.

Assessment criteria
The degree should have been completed no more than three years before the deadline for applications. An older degree may be acceptable under special circumstances, which may involve sick leave, parental leave, clinical attachment, elected positions in trade unions, or similar.

The primary assessment criterion is scientific excellence in environmental organic chemistry. Competence in running UPLC-MS instruments is also a strong merit. A good command of English is required.

Terms of employment
The position involves full-time employment for a maximum of two years, with the possibility of extension under special circumstances. Start date 1 July 2017 or as per agreement.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
Further information about the position can be obtained from Prof. Ian Cousins, telephone: +46 8 674 40 12 and +46 768 93 36 68, ian.cousins@aces.su.se.

Union representatives
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) and Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST and Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 20 00 (operator), and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system by clicking the “Apply” button. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application

 • Your contact details and personal data
 • Your highest degree
 • Your language skills
 • Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents

 • Cover letter
 • CV – degrees and other completed courses, work experience and a list of publications
 • Research proposal (no more than 3 pages) describing:
  – why you are interested in the field/project described in the advertisement
  – why and how you wish to complete the project
  – what makes you suitable for the project in question
 • Copy of PhD diploma
 • Publications in support of your application (no more than 3 files).

The instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!

 

Information på svenska:

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med ca 220 anställda. Forskning bedrivs inom miljövetenskap, analytisk kemi och miljökemi. En av institutionens främsta forskningsinriktningar rör identifiering av källor till miljöföroreningar och vad som händer med dem i miljön. Institutionen har modern instrumentering för spårämnesanalys av organiska ämnen i komplexa matriser.

Projektbeskrivning
Världshaven utgör en global reservoar av många föroreningar och kan också fungera som en sekundär källa till atmosfären. Medan utbyte av gasformiga föroreningar mellan hav och luft är en välstuderad process, har endast ett fåtal tidigare studier fokuserat på transport av föroreningar på marina aerosoler. Därför antas haven ofta felaktigt vara oåterkalleliga sänkor för icke-flyktiga föroreningar. Marina aerosoler bildas vid havsytan då luftbubblor brister. Det har visats att organiskt material anrikas i de marina aerosolerna och att de förekommer i det storleksspann, vilket möjliggör långväga transport i atmosfären. Projektets övergripande mål är att testa hypotesen att ytaktiva ämnen på ett effektivt vis kan överföras från vatten till luft under bildning av marina aerosoler och att effektiviteten av denna överföring styrs av ämnets fysikalisk-kemiska egenskaper, vattnets kemi samt klimatbetingelser. Utveckling av experimentella metoder vid Stockholms universitet ger nu en unik möjlighet att i detalj granska transport av miljöföroreningar på marina aerosoler. Vi kommer att studera vatten–luftöverföring för en rad föroreningar vid koncentrationer och förhållanden som gäller för riktiga havsmiljöer. Baserat på experimentens resultat, kommer en teori att utvecklas. Teorin kommer sedan att utvärderas i fält. Dessutom kommer vi att tillämpa teorin i en transportmodell för att undersöka föroreningar vatten–luftöverföring via aerosolpartiklar på en global skala. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Postdoktorn kommer att jobba i ett litet team som fokuserar på detta forskningsområde bestående av flera seniora forskare och en doktorand. Postdoktorn ska även ingå i en forskargrupp under enheten för ”Contaminant Chemistry” som leds av Ian Cousins. Forskningsprojektet är dock en samarbete mellan enheten för ”Contaminant Chemistry” och enheten för ”Atmospheric Science” inom Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi.

Arbetsuppgifter
Postdoktorn kommer att planera och genomföra experimentell forskning i laboratoriet och i fält. Den experimentella forskningen kommer att innebära analys av föroreningar med hjälp av avancerade instrumentella metoder.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet i organisk miljökemi. Kompetens i att använda UPLC-MS-instrument är meriterande. Goda kunskaper i engelska krävs.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2017-07-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prof. Ian Cousins, tfn 08-674 40 12 och 0768-93 36 68, ian.cousins@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!