The Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES) at Stockholm University has a strong research focus (>100 peer-reviewed articles per year) spanning from environmental chemistry and ecotoxicology to atmospheric science and biogeochemistry. In the Contaminant Chemistry Unit we study all aspects of the occurrence of pollutants in the environment. Areas of particular focus include the discovery of new contaminants, understanding the chemical, physical and biological pathways that contaminants follow, and the development of novel tools and techniques in environmental and analytical chemistry. We strive to synthesize our scientific understanding about the sources, transport, fate, and bioaccumulation of environmental contaminants into mathematical models that inspire new scientific hypotheses, and support environmental decision-making.

Project description
We seek a recent PHD graduate to develop and apply models of the fate and transport of micropollutants in the atmosphere at hemispheric and global scales. This project will leverage existing expertise in our department with the PMCAMX air quality model, and in multimedia contaminant fate modeling.  At the hemispheric scale, the successful candidate will model the fate of cyclic volatile siloxanes with PMCAMX and use the model results to design a sampling program with the aim of determining the rate constants for phototransformation of these contaminants. At the global scale, the successful candidate will further develop and apply the BETR Global contaminant fate and transport model, which describes the global-scale fate and transport of persistent organic pollutants (POPs) and other organic micropollutants.  BETR Global has been extensively applied in scientific studies, and in model inter-comparison exercises carried out by the Task Force on Hemispheric Transport of Air Pollutants (TF HTAP) in support of the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (CLRTAP). The successful candidate will carry out new case studies using the model, and further develop and improve the process-level descriptions of chemical fate and transport in the model. Improvements made to the BETR Global Python code will be transferred to the publically available open source software.

Qualification requirements
Postdoctoral fellows are appointed primarily for purposes of research. Applicants are expected to hold a Swedish doctoral degree or an equivalent degree from another country. The successful applicant have experience as an environmental chemist or engineer, and as a scientific programmer.

Assessment criteria
The applicants degree should have been completed no more than three years before the deadline for applications. An older degree may be acceptable under special circumstances, which may involve sick leave, parental leave, clinical attachment, elected positions in trade unions, or similar.

In the appointment process, special attention will be given to research skills.

Terms of employment
The position involves full-time employment for a maximum of two years, with the possibility of extension under special circumstances. Start date as soon as possible.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Additional information
The working language in the Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES) is English. Stockholm University is ranked among the top 30 Universities in the world by ISI in terms of total citations of research published in the field of Environment/Ecology. ACES is a large multidisciplinary research department with over 220 employees. ACES links modern tools of chemistry to the science of atmospheric aerosols, biogeochemical cycles and chemical contaminants. ACES is also part of the Bolin Centre for Climate Research which is an inter-departmental consortium of researchers who conduct fundamental research on critical processes in the climate system.

Contact
Further information about the position can be obtained from Associate Professor Matthew MacLeod, telephone: +46 8 674 7168, matthew.macleod@aces.su.se.

Union representatives
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) and Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST and Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 20 00 (operator), and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system by clicking the “Apply” button here. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application

 • Your contact details and personal data
 • Your highest degree
 • Your language skills
 • Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents

 • Cover letter explaining your reasons for applying and highlighting your relevant experience
 • CV – degrees and other completed courses, work experience and a list of publications
 • Copy of PhD diploma
 • Publications in support of your application (no more than 3 files).

The instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!

 

Information på svenska:

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) vid Stockholms universitet har ett starkt fokus på forskning (> 100 referee-granskade artiklar per år) med en spännvidd från miljökemi och ekotoxikologi till atmosfärsvetenskap och biogeokemi. Vid Enheten för föroreningars kemi studerar vi alla aspekter av föroreningars förekomst i miljön. Områden av särskilt intresse är upptäckandet av nya föroreningar, och dess kemiska och biologiska spridningsvägar, samt utvecklingen av nya verktyg och tekniker inom miljökemi och analytisk kemi. Vår strävan är att inkorporera den vetenskapliga förståelsen av källor, transport, öde och bioackumulering av miljöföroreningar i matematiska modeller, vilka i sin tur inspirerar till nya vetenskapliga hypoteser, och fungerar som stöd i miljöpolitiskt beslutsfattande.

Projektbeskrivning
Vi söker en nydisputerad forskare som ska arbeta med att utveckla och tillämpa modeller för att undersöka öde och transport av miljöföroreningar i atmosfären, både på halvklot och global skala. Projektet kommer att dra nytta av redan tillgänglig expertis inom vår institution, luftkvalitetsmodellen PMCAMX samt multimedia-modellering av miljöföroreningars öde. På halvklot skala kommer den anställda postdoktorn att modellera cykliska flyktiga siloxaner med PMCAMX och använda modellresultaten för att designa ett provtagningsprogram i syfte att bestämma hastighetskonstanterna för fototransformering av dessa föroreningar. På global skala, kommer den anställda postdoktorn vidareutveckla och tillämpa modellen “BETR Global contaminant fate and transport”. Modellen BETR Global är en multimedia massbalansmodell som beskriver öde och transport av persistenta organiska föroreningar (POPs) och andra miljöföroreningar på en global skala. Den är utvecklad för att bestämma kemikaliers öde i miljön, både inom tid och rum, och har använts i stor omfattning i vetenskapliga studier. Modellen har också tillämpats inom jämförande modelleringsövningar ledda av Arbetsgruppen för Hemisfärstransport av luftföroreningar (the Task force on Hemispheric Transport of Air Pollutants; TF HTAP) som stöds av UNECE-konventionen om långväga och gränsöverskridande luftföroreningar (Long-range Transboundary Air Pollution; CLRTAP). Postdoktorn inom projektet kommer att utföra nya case-studies med hjälp av modellen och arbeta med att vidareutveckla och förbättra modellens processrelaterade beskrivningar av kemikaliers öde och transport. Förbättringar som gjorts på BETR Globals Python-kod kommer att överföras till den tillgängliga open-source-mjukvaran.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Erfarenhet och kunskap motsvarande miljökemist eller ingenjör, samt också som vetenskaplig programmerare.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde så snart som möjligt.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Övriga upplysningar
Arbetsspråk på Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) är engelska. Universitetet rankas av ISI inom top-30 i världen baserat på det totala antalet citeringar av vetenskapliga publikationer inom området miljö/ekologi. ACES är en stor multidisciplinär forskningsinstitution med fler än 220 anställda. ACES kombinerar moderna verktyg inom kemi med forskning om atmosfärsaerosoler, biogeokemiska kretslopp och miljöföroreningar. ACES är också en del av Bolin-Centrat för Klimatforskning, vilket är konsortium av forskare som utövar grundforskning på processer viktiga för jordens klimatsystem.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av universitetslektor Matthew MacLeod, tfn 08-674 7168, matthew.macleod@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök” här. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev där det framgår varför du söker anställningen samt vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!