Stockholm University is a leading European university and one of the world’s top 100 institutions of higher education and research. The Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES) does research spanning over the fields of analytical chemistry, environmental chemistry, ecotoxicology, atmospheric science and biogeochemistry. The position offers the possibility to be part of an active and interdisciplinary group, and to be immersed in the interdepartmental Bolin Centre for Climate Research, a national centre of excellence at Stockholm University.

Project descriptions
Atmospheric aerosol particles are a major player in the earth system and represent an important stage in the life cycle and transformation of a myriad of organic compounds from anthropogenic or terrestrial/biogenic origin. An improved understanding of aerosol effects and of the fate of atmospheric organic compounds requires high temporal and chemical resolution measurements of the chemical composition of aerosol particles and their surrounding gas. This project will use a chemical ionization mass spectrometer with filter inlet for gases and aerosols (FIGAERO-CIMS) and ancillary instrumentation for ambient measurements of organic compounds in the gas and particle phase in different environments (e.g. arctic, high-altitude research stations). The main focus of this project is to investigate sources and fate (including cloud formation) of organic compounds in these environments. The instrument will also be used in laboratory studies for detailed process understanding.

Qualification requirements
Postdoctoral positions are appointed primarily for purposes of research. Applicants are expected to hold a Swedish doctoral degree or an equivalent degree from another country.

Assessment criteria
The degree should have been completed no more than three years before the deadline for applications. An older degree may be acceptable under special circumstances, which may involve sick leave, parental leave, clinical attachment, elected positions in trade unions, or similar.

The qualifying applicant should have a PhD in the fields of atmospheric sciences, atmospheric chemistry, atmospheric physics, or related, and experience in aerosol mass spectrometry. Prior experience with a chemical ionization mass spectrometer and its data analysis will be considered a benefit. The applicant should be willing to spend several weeks per year in the field. The applicant should show capability of working independently at multidisciplinary research environments and producing peer-reviewed publications about his/her work. Excellent communication skills in English are also a prerequisite for this position.

In the appointment process, special attention will be given to research skills.

Terms of employment
The position involves full-time employment for a maximum of two years, with the possibility of extension under special circumstances. Start date as per agreement.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
Further information about the position can be obtained from Assistant Prof. Claudia Mohr, telephone: +46 8 674 75 49, claudia.mohr@aces.su.se, or Prof. Ilona Riipinen, telephone: +46 73 585 92 51, ilona.riipinen@aces.su.se.

Union representatives
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) and Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST and Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 20 00 (operator), and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system by clicking the “Apply” button here. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application

 • Your contact details and personal data
 • Your highest degree
 • Your language skills
 • Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents

 • Cover letter
 • CV – degrees and other completed courses, work experience and a list of publications
 • Research proposal (no more than 3 pages) describing:
  – why you are interested in the field/project described in the advertisement
  – why and how you wish to complete the project
  – what makes you suitable for the project in question
 • Copy of PhD diploma
 • Letters of recommendation (no more than 3 files)
 • Publications in support of your application (no more than 3 files).

The instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!

 

Information på svenska

Stockholms universitet är ett av de ledande universiteten i Europa och ett av världens 100 största lärosäten för högre utbildning och forskning. Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) spänner över områdena analytisk kemi, miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap och biogeokemi. Anställningen erbjuder möjligheten att vara en del av en aktiv och tvärvetenskaplig grupp och att fördjupa sig inom forskning vid Bolincentret för klimatforskning, ett nationellt kompetenscenter för klimatforskning vid Stockholms universitet.

Projektbeskrivning
Antropogena och naturliga aerosoler i atmosfären är betydelsefulla i jordsystemet och utgör en viktig fas i livscykeln hos en mängd olika organiska föreningar. En ökad förståelse för hur aerosoler påverkar organiska föreningar i atmosfären kräver mycket noggranna mätningar och analyser av den kemiska sammansättningen av både aerosoler och den omgivande gasen. Forskningen inom detta projekt kommer att använda sig av en kemisk joniseringsmasspektrometer med filterinlopp för att analysera gaser och aerosoler (FIGAERO-CIMS), samt tillhörande instrument för mätningar av organiska föreningar i gas- och partikelfasen i olika miljöer (exempelvis i arktis, eller på forskningsstationer på hög höjd). Huvudfokus för projekt är att undersöka källor och sänkor (inklusive molnbildning) för organiska föreningar. Instrumentet kommer också att användas i laboratoriestudier för att skapa en detaljerad förståelse av de processer som är inblandade.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Sökanden ska ha en doktorsexamen inom antingen atmosfärsvetenskap, atmosfärskemi, atmosfärsfysik eller motsvarande och gärna erfarenhet av aerosolmasspektrometri. Tidigare erfarenhet av en kemisk joniseringsmasspektrometer och tillhörande dataanalys är en merit. Sökanden bör vara villig att spendera flera veckor per år i fält. Sökanden ska ha förmåga att arbeta självständigt i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö och producera vetenskapliga publikationer. Utmärkta kunskaper i engelska är också en förutsättning för denna anställning.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av biträdande lektor Claudia Mohr, tfn 08-674 75 49, claudia.mohr@aces.su.se, eller professor Ilona Riipinen, tfn 073-585 92 51, ilona.riipinen@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök” här. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!