Postdoctoral Fellow focusing on Asian Aerosols: Molecular, Isotopic, and Optical Properties

Ref. No. SU FV-0073-18; Closing date: 1 March 2018

The Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES) is a multidisciplinary department of environmental science studies, with approximately 200 researchers, doctoral students and technical/administrative staff. The department focuses on research and teaching across five major areas: chemical contaminants, atmospheric aerosols, biogeochemical cycles of carbon and nutrients, ecotoxicology, and analytical chemistry.

The position offers the possibility to acquire a broad range of analytical and conceptual skills within atmospheric science, isotope geochemistry and climate science. The post-doc would join an international research group and have full access to state-of-the-art field observation/sampling and analytical facilities. Our research-oriented department hosts a large and active body of postdocs and PhD students, recruited from all over the World. The successful candidate would also be immersed in the interdepartmental Bolin Centre for Climate Research, a national Centre of Excellence at Stockholm University.

Project description
Atmospheric particles such as combustion-derived black carbon (BC, soot) play a central role in climate change and air pollution, yet are poorly characterized. To reduce overall uncertainties, there is need for observation-based constraints on both the sources and composition-related optical properties of both such carbonaceous and other aerosol components.

The post-doc would build on ongoing field-based work in both South Asia (India, Bangladesh and especially at the Maldives Climate Observatory – Hanimaadhoo, MCOH) and East Asia (China and the Korea Climate Observatory – Jeju Island). The project may leverage off our previous and ongoing work on chemical, isotopic and optical characterization of BC, OC, Brown C and other components to improve on both source apportionment and processing during long-range transport. This may be supplemented by novel investigations using a combination of isotopic and molecular markers of sources and ageing as well as a broader suite of aerosol optical and physical parameters.

The post-doc will be centrally engaged in international cooperation including field-based campaigns.

Qualification requirements
Postdoctoral positions are appointed primarily for purposes of research. Applicants are expected to hold a Swedish doctoral degree or an equivalent degree from another country.

We are seeking a highly motivated person with a completed Ph.D. within the atmospheric, environmental and earth sciences, chemistry or engineering. Hands-on experience with operation and data processing of field-based aerosol instrumentation is an asset as is experience in laboratory analysis using GCMS and isotope techniques. Collaborative skills as well as proficiency in scientific writing are highly desirable.

Assessment criteria
The degree should have been completed no more than three years before the deadline for applications. An older degree may be acceptable under special circumstances, which may involve sick leave, parental leave, clinical attachment, elected positions in trade unions, or similar.

Terms of employment
The position involves full-time employment for a maximum of two years, with the possibility of extension under special circumstances. Start date as per agreement.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
Further information about the position can be obtained from Professor Örjan Gustafsson, telephone: +46 70 324 7317, orjan.gustafsson@aces.su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S) and Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST and Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 20 00 (operator), and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system by clicking the “Apply” button at the bottom of this page: http://www.su.se/english/about/working-at-SU/jobs?rmpage=job&rmjob=4731&rmlang=UK. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application

 • Your contact details and personal data
 • Your highest degree
 • Your language skills
 • Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents

 • Cover letter
 • CV – degrees and other completed courses, work experience and a list of publications
 • Research proposal (no more than 3 pages) describing:
  – why you are interested in the field/project described in the advertisement
  – why and how you wish to complete the project
  – what makes you suitable for the project in question
 • Copy of PhD diploma
 • Letters of recommendation (no more than 3 files)
 • Publications in support of your application (no more than 3 files).

The instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!

 

Information på svenska

Postdoktor med inriktning mot Asiens aerosoler: Molekylär/isotopisk sammansättning och optiska egenskaper

Sista ansökningsdag: 2018-03-01.

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) är en multidisciplinär institution för miljövetenskapliga studier, med drygt 200 anställda forskare, doktorander och teknisk/administrativ personal. Vår forskning spänner över fem olika huvudområden: kemiska föroreningar, atmosfäriska aerosoler, biogeokemiska kretslopp av kol och näringsämnen, ekotoxikologi och analytisk kemi.

Anställningen erbjuder möjligheter att utveckla ett brett spektrum av kompetenser inom atmosfärsvetenskap, isotopgeokemi och klimatvetenskap. Postdoktorn kommer bli en del av en internationell forskargrupp och ha full tillgång till avancerad utrustning både för fältobservationer och kemiska analyser. Vår forskningsorienterade institution har en stor grupp av internationella doktorander och postdoktorer. Du kommer också bli del av Bolincentret för Klimatforskning, ett nationellt excellenscenter vid Stockholms Universitet.

Projektbeskrivning
Luftpartiklar som sulfat och sot (“black carbon” BC) från ofullständig förbränning spelar en central roll både för luftkvaliten och klimatförändringen ffa i södra och östra Asien. För att minska de nuvarande stora osäkerheterna så behövs observationsbaserade studier kring både källorna, sammansättningen och de optiska egenskaperna av både kolinnehållande och andra aerosoler.

Postdoktorsprojektet bygger vidare på pågående fältobservationer både i södra Asien (Indien, Bangladesh och speciellt vid Maldives Climate Observatory – Hanimaadhoo (MCOH) och i östra Asien (Kina och Korea Climate Observatory – Jeju Island). Projektet tar avstamp i tidigare/pågående arbeten med kemiska, isotop-baserade och optiska bestämningar av BC, OC och andra aerosolkomponenter, samt andra tillgängliga data från både markbaserade och satellitbaserade mätsystem. Detta kan kompletteras med både nya isotopverktyg och molekylära markörer för bestämning av källor och aerosolernas uppehållstid, “samt en bredare svit av optiska och fysiska aerosolparametrar från både markbaerade observatorier och satellitmätningar.

Postdoktoren kommer vara centralt engagerad i våra internationella samarbeten, inklusive i fältbaserade mätkampanjer.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Vi söker en högt motiverad person med avlagd doktorsexamen inom atmosfärsvetenskap, miljö- och geovetenskap, kemi eller ingenjörsvetenskap.  Praktisk erfarenhet av att köra och analysera data från fältbaserade aerosolinstrument är en tillgång på samma sätt som erfarenhet av labbanalyser med GCMS, isotopinstrument och liknande. Samarbetsskicklighet och en hög nivå i vetenskapligt författande är mycket önskvärt.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Örjan Gustafsson, tfn 070-324 7317, orjan.gustafsson@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök” längst ned på denna sida: http://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-SU/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=4729&rmlang=SE. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!