Our department has about 220 employees of which about 60 PhD students from many different countries. Research study programs are offered in environmental science, analytical chemistry and environmental chemistry. We are well integrated in the interdepartmental Bolin Centre for Climate Research.

Project description
Atmospheric particles such as combustion-derived black carbon (soot) play a central role in climate change and air pollution, yet are poorly characterized. This Ph.D. thesis project will seek to use recently developed molecular and isotopic methods for improving our understanding of the sources, composition, transformation and climate forcing of atmospheric particles. This position offers the possibility to acquire a broad range of analytical and conceptual skills within environmental analytical chemistry and atmospheric/climate science. The Ph.D. student would join an internationally-active group of researchers and have full access to atmospheric observatories for international field campaigns and analytical facilities for advanced chemical analyses of collected samples. Collaborative field campaigns are currently conducted in both South and East Asia.
Collaborative skills as well as proficiency in scientific writing are highly desirable. Our research in this area is financed by the Swedish Research Councils VR and FORMAS.

Qualification requirements
To meet the general entry requirements, the applicant must have completed a second-cycle degree, completed courses equivalent to at least 240 higher education credits, of which 60 credits must be in the second cycle, or have otherwise acquired equivalent knowledge in Sweden or elsewhere.

In order to meet the specific entry requirements, for doctoral studies in Environmental Science, at least 45 of the credits at the second cycle must be in one of the natural sciences (Biology, Chemistry, Earth Sciences, Physics, or Meteorology) including a 30 hp/HEC thesis project. The applicant should also have 30 hp/HEC in other natural science subjects different from the major.

Selection
The selection among the eligible candidates will be based on their ability to successfully pursue the research education. Special emphasis is put on the applicant’s knowledge and skills within the subject area, ability to express her/himself verbally and in writing, analytical aptitude, creativity, initiative and independence, and a capacity for working together with others. The evaluation will be made based on the relevance of past education and experience, grades from previous university courses (in particular at the advanced level), the quality and ambition of the independent project work, references, a cover letter motivating the candidate’s interest, and interviews.

Admission Regulations for Doctoral Studies at Stockholm University are available at: www.su.se/rules.

Terms of employment
Only a person who will be or has already been admitted to a third-cycle programme may be appointed to a doctoral studentship.

The term of the initial contract may not exceed one year. The employment may be extended for a maximum of two years at a time. However, the total period of employment may not exceed the equivalent of four years of full-time study.

Doctoral students should primarily devote themselves to their own education, but may engage in teaching, research, and administration corresponding to a maximum of 20 % of a full-time position.

Please note that admission decisions cannot be appealed.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
For more information, please contact Professor Örjan Gustafsson, telephone +46 (0) 70 324 73 17, orjan.gustafsson@aces.su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S) and Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST and Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 20 00 (operator), seko@seko.su.se (SEKO), and PhD student representative, doktorandombud@sus.su.se.

Application
Apply for the PhD student position at Stockholm University’s recruitment system by clicking the “Apply” button. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application

 • Your contact details and personal data
 • Your highest degree
 • Your language skills
 • Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents

 • Cover letter
 • CV – degrees and other completed courses, work experience and a list of degree projects/theses
 • Degree certificates and grades confirming that you meet the general and specific entry requirements (no more than 6 files)
 • Letters of recommendation (no more than 6 files)
 • Degree projects/theses (no more than 6 files).

The instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!

To apply, click the link “Apply” at the bottom of this page: http://www.su.se/english/about/working-at-su/phd?rmpage=job&rmjob=4642&rmlang=UK

Information på svenska:

Doktorand i miljövetenskap med inriktning mot Asiens aerosoler: molekyl-isotopisk sammansättning och optiska egenskaper

Institutionen har ca 220 anställda, varav ett 60-tal doktorander. Forskarutbildning bedrivs inom miljövetenskap, analytisk kemi och miljökemi. Institutionen erbjuder kurser inom miljövetenskap och analytisk kemi. Vi är väl integrerade i Bolincentret för klimatforskning.

Projektbeskrivning
Luftpartiklar som sulfat och sot (black carbon) från ofullständig förbränning spelar en central roll både för luftkvaliten och klimatförändringen i södra och östra Asien, men det råder stora osäkerheter kring de relativa bidragen från olika källor till dessa aerosoler. Detta doktorandprojekt kommer använda nyligen utvecklade metoder för att analysera den molekylära och isotopbaserade sammansättningen, samt optiska egenskaper, av luftpartiklar för att förbättra vår förståelse av deras källor, egenskaper, reaktioner, omsättning och klimatpåverkan. Doktorandanställningen erbjuder möjlighet att förvärva färdigheter och kunnande inom miljö- och analytisk kemi, biogeokemi och atmosfärs/klimatvetenskap. Doktoranden kommer ansluta till en internationellt aktiv forskargrupp och ha full tillgång till avancerade fältobservatorier och analytiska instrumentparker. Fältkampanjer drivs för närvarade på flera platser i södra och östra Asien. Vår forskning inom detta område finansieras av Vetenskapsrådet (VR), Formas, Energimyndigheten och Stockholms universitet.

Vi söker en högmotiverad person med grund/masterutbildning inom miljö- eller geovetenskap, kemi eller teknik. Erfarenhet av kemiska analyser, instrumenthandhavande, samt fältprovtagning är meriterande. Kompetens att samarbeta väl i grupp såväl som i att författa vetenskapliga texter är mycket önskvärt.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet för utbildning på forskarnivå inom miljövetenskap krävs att minst 45 hp på avancerad nivå ska vara i ett av ämnesområden biologi, kemi, geovetenskap, fysik eller meteorologi, varav ett självständigt arbete om minst 30 hp. Dessutom bör den sökande ha minst 30 hp i andra naturvetenskapliga ämnen än huvudämnet.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Erfarenhet av kemiska analyser av organiska ämnen och/eller geovetenskapliga mätmetoder är en tillgång men inte ett krav.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av professor Örjan Gustafsson, tfn 070-324 73 17, orjan.gustafsson@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

För att ansöka, klicka på länken “Ansök” längst ned på denna sida: http://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/doktorandplatser?rmpage=job&rmjob=4641&rmlang=SE

Contact

Örjan Gustafsson
Phone + 46 8 674 7317
orjan.gustafsson@aces.su.se