Stockholm University is a leading European university and one of the world’s top 100 institutions of higher education and research. Stockholm University has more than 60,000 students and 5,000 staff. In the field of chemistry, it is Sweden’s best-placed institution in international rankings; in the field of environmental science, Stockholm University is among the top-ranked institutions in the world.

The Department of Environmental Science and Analytical Chemistry does research spanning over the fields of analytical chemistry, environmental chemistry, ecotoxicology, atmospheric science and biogeochemistry. Much of this research has a strong base in chemistry and the department, with ~200 employees, has modern instrumental and laboratory infrastructure for various types of chemical analysis and measurement.

The Contaminant Chemistry Unit is one of five units in the department. Its overarching research goal is to understand how chemical contaminants behave in environmental systems. The unit participates in doctoral, master’s and bachelor’s programmes in environmental science as well as in a master’s programme in environmental and health protection.

Subject/subject description
Environmental chemistry develops understanding of contaminant behaviour in environmental systems using trace analytical methods.

Main responsibilities
Research, teaching and supervision. The main tasks include taking a major role in the continuous development of the master’s programme in environmental and health protection in cooperation with Swedish employers.

Qualification requirements
In order to qualify for employment as associate professor, the applicant must have demonstrated good teaching skills and have a doctoral degree, or equivalent research expertise, of relevance to the subject area and the main responsibilities of the position.

All teaching positions at Stockholm University require the ability to collaborate and the general ability and suitability to perform one’s duties.

Assessment criteria
In the appointment process, special attention will be given to research and teaching skills. The assessment of research skills will focus primarily on merits within the subject area of the position.

Teaching and learning in higher education
Completed training in teaching and learning in higher education, or equivalent knowledge, is an advantage. An applicant who has not completed at least 15 credits of teaching and learning in higher education and is not considered to have otherwise acquired equivalent knowledge should undergo such training within the first two years of employment.

Additional information
Female applicants are particularly welcome, as most associate professors at the department are men. The Faculty’s criteria for assessment of research and teaching skills: www.science.su.se

The development of the master’s programme in environmental and health protection will require good Swedish language skills. If the successful candidate does not speak Swedish at the time of appointment, he/she is expected to acquire the necessary language skills.

Contact
Further information about the position can be obtained from the Head of the Department, professor Michael McLachlan, telephone: +46 8 674 7228, michael.mclachlan@aces.su.se.

For questions regarding the application process, please contact administrator Mikael Stenberg, telephone: +46 8 16 20 86, mikael.stenberg@su.se.

Union representatives
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) and Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST and Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 20 00 (operator), and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system by clicking here. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

We would appreciate it if your application is written in English. Since it will be examined by international experts, English is the working language.

The University’s rules of employment and instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!

 

Information på svenska:

Stockholms universitet är ett av Europas ledande och bland de 100 högst rankade institutionerna i världen vad gäller högre utbildning och forskning. Stockholms universitet har mer än 60 000 studenter och 5 000 anställda. I internationella rankingar har det placerats som Sveriges bästa inom området kemi och bland de bästa i världen inom området miljövetenskap.

Vid institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) sker forskning inom områdena analytisk kemi, miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärvetenskap och biogeokemi. Mycket av denna forskning har en stark bas inom området kemi och ACES, med ca 200 anställda, har modern instrumentpark och laboratorieinfrastruktur för olika typer av kemiska analyser och mätningar.

Enheten för föroreningars kemi är en av fem enheter inom ACES. Dess övergripande forskningsmål är att förstå hur kemiska föroreningar beter sig i olika miljösystem. Enheten deltar i doktorand-, magister- och kandidatprogram i miljövetenskap samt i ett magisterprogram inom miljö- och hälsoskydd.

Ämne/ämnesbeskrivning
Miljökemi omfattar utveckling av förståelsen av föroreningars beteende i miljösystem med spåranalysmetoder.

Arbetsuppgifter
Forskning, undervisning och handledning. I de huvudsakliga arbetsuppgifterna ingår att kontinuerligt medverka i utveckling av mastersprogrammet i miljö- och hälsoskydd i samverkan med svenska arbetsgivare. Programmet är inriktat på utbildning av miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande kompetens, som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har en förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder
Under anställningsprocessen kommer lika och särskild vikt att fästas vid graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Högskolepedagogisk utbildning
Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är meriterande. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Övriga upplysningar
Fakulteten välkomnar ansökningar från kvinnor då flertalet universitetslektorer vid institutionen är män.Fakultetens kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: www.science.su.se

Utvecklingen av mastersprogrammet i miljö- och hälsoskydd kräver bra svenska språkkunskaper. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas han/hon förvärva erforderliga språkfärdigheter.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Michael McLachlan, tfn 08-674 7228, michael.mclachlan@aces.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Mikael Stenberg, tfn 08-16 20 86, mikael.stenberg@su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka here. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!