Stockholm University is a leading European university and one of the world’s top 100 institutes of higher education and research. Stockholm University has more than 60,000 students and 5,000 staff.

The Science for Life Laboratory (SciLifeLab) is a national center for large-scale biosciences with a focus on health and environmental research. It is a collaboration between Stockholm University, Karolinska Institutet, the Royal Institute of Technology, and Uppsala University. SciLifeLab-Stockholm is located in a new building on the Karolinska Institutet campus.

The advertised Assistant Professorship in Ecotoxicogenomics will be appointed as a SciLifeLab Fellow, working mainly at SciLifeLab, Solna Solna and hosted by the Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES) at Stockholm University. ACES is a multidisciplinary department located at the Stockholm University campus.  With some 200 faculty, researchers, doctoral students and support staff from over 30 countries, the department gathers scientists from diverse fields in the natural sciences to study environmental phenomena. Its research spans five major areas, of which one is ecotoxicology. In this area, an important aim is to build mechanistic understanding of chemical effects in ecotoxicologically relevant model systems. ACES recently hired a Professor in Toxicological Environmental Chemistry to establish its first research group at SciLifeLab-Stockholm. With this Assistant Professorship in Ecotoxicogenomics, our ambition is to continue building a strong contaminant-effects research environment at SciLifeLab that utilizes state-of-the-art technologies and resources for molecular biosciences.

Subject
Ecotoxicogenomics

Subject description
Studies of early-life stage epigenomic alterations resulting from chemical contaminant exposure, and of the biomolecular and phenotypic consequences in ecotoxicologically relevant model systems.

Main responsibilities
Research and in addition some teaching and supervision.

Qualification requirements
In order to qualify for the position of assistant professor, the applicant must have received a doctoral degree or equivalent qualifications. Preference should be given to those who were awarded a doctoral degree or attained equivalent qualifications no more than seven years prior to the expiry of the application period.

All teaching positions at Stockholm University require the ability to collaborate and the general ability and suitability to perform one’s duties.

Assessment criteria
In the appointment process, special attention will be given to research skills, followed in importance by how the planned research fits into the SciLifeLab research environment. Teaching skills will also be considered.

The assessment of research skills will focus primarily on merits within the subject area of the position.

Additional information
An assistant professor is employed until further notice, but no longer than four years. The contract may be extended to a maximum of six years under special circumstances, such as due to sick leave or parental leave.

The assistant professor may, on application, be promoted to a permanent position as associate professor. Specific criteria for promotion have been adopted by the Faculty of Science. An application for promotion to associate professor should be submitted to the faculty at least nine months before the appointment as assistant professor expires. An employee seeking promotion to associate professor is expected to be able to teach in Swedish.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all. Female applicants are particularly welcome, as most teachers at the department are men.

Contact
Further information about the position can be obtained from Professor Magnus Breitholtz, telephone: +46 70 600 2686, Magnus.Breitholtz@aces.su.se and Professor Jonathan Martin, telephone: +46 8 16 20 29, Jon.Martin@aces.su.se.

For questions regarding the application process, please contact administrator Katarina Gustafsson, telephone: +46 8 16 22 92, katarina.gustafsson@su.se.

Union representatives
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) and Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST and Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 20 00 (operator), and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system by clicking here. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

We would appreciate it if your application is written in English. Since it will be examined by international experts, English is the working language.

The University’s rules of employment and instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants. The criteria for promotion within the Faculty of Science are available at: Guidelines – Employment

You are welcome to apply! 

Information på svenska

 

Stockholms universitet är ett ledande europeiskt universitet och ett av världens 100 högst rankade lärosäten för högre utbildning och forskning. Universitetet har mer än 60 000 studenter och 5 000 anställda.

Science for Life Laboratory (SciLifeLab) är ett nationellt center för storskalig biovetenskap med fokus på forskning inom miljö och hälsa, och drivs gemensamt av Stockholms universitet, Karolinska institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Uppsala universitet. SciLifeLab-Stockholm är lokaliserat i nya lokaler på Karolinska institutets campus.

Anställningen som biträdande lektor i ekotoxikogenomik kommer att vara i form av en SciLifeLab Fellow, med huvudsaklig placering vid SciLifeLab, Solna och med Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), Stockholms universitet, som värdinstitution. ACES är en multidisciplinär institution för miljövetenskapliga studier vid Stockholm universitets campus med ca 200 anställda forskare, doktorander och teknisk/administrativ personal. ACES forskning spänner över 5 olika huvudområden, varav ekotoxikologi utgör ett huvudområde. En viktig målsättning inom detta område är att stärka forskningen om mekanistisk förståelse av effekter av kemikalier i ekotoxikologiskt relevanta modellsystem. Som ett led i denna målsättning anställde ACES nyligen en professor i toxikologisk miljökemi för att etablera sin första forskargrupp vid SciLifeLab-Stockholm. Tillsammans med den utlysta anställningen som biträdande lektor i ekotoxikogenomik är ambitionen att fortsätta bygga upp en stark forskningsmiljö vid SciLifeLab, inriktad mot effekter av miljöföroreningar, som utnyttjar de främsta teknologierna och resurserna inom molekylära biovetenskaper.

Ämne
E
kotoxikogenomik

Ämnesbeskrivning
Studier av epigenetiska förändringar i tidiga livsstadier orsakade av exponering för kemiska miljöföroreningar, samt studier av biomolekylära och fenotypiska konsekvenser i ekotoxikologiskt relevanta modellsystem.

Arbetsuppgifter
Forskning samt viss undervisning och handledning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har en förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet. Därnäst fästs vikt vid att planerad forskningsverksamhet passar in vid SciLifeLab. Viss vikt fästs även vid pedagogisk skicklighet.

Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Övriga upplysningar
En biträdande lektor anställs tills vidare, dock längst fyra år. Anställningen kan förlängas till maximalt sex år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet.

Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av Områdesnämnden för naturvetenskap. Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till fakulteten senast nio månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut.

Fakulteten välkomnar kvinnliga sökande då flertalet lärare vid institutionen är män.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Magnus Breitholtz, tfn 070 600 2686, Magnus.Breitholtz@aces.su.se och professor Jonathan Martin, tfn 08-16 20 29, Jon.Martin@aces.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Katarina Gustafsson, tfn 08-16 22 92, katarina.gustafsson@su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka här. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande. Naturvetenskapliga områdets kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor finns på webbsidan: riktlinjer – anställning

Välkommen med din ansökan!